ANGLICKÁ VÝSLOVNOST

(ENGLISH PRONUNCIATION

 

 

PDF version Menu Grammar

 

 

Anglická výslovnost (pronunciation) předběhla ve svém vývoji o několik století anglický pravopis (spelling), který ustrnul v podobě, v jaké byl přibližně v Shakespearově době v 16. století.

Dnešní způsob psaní v angličtině se tedy nemůže spolehlivě opírat o výslovnost (neplatí „PIŠ JAK SLYŠÍŠ“), jak je tomu např. v češtině, slovenštině a do velké míry i v němčině a dalších jazycích. Výslovnost se musíme u každého slovíčka naučit podle slovníku, protože neexistují pevná, univerzálně platná pravidla výslovnosti. Stejně můžeme vyslovit více slov, která jsou napsána rozdílně, nebo slova napsaná stejně čteme rozdílně.

 

 

Určitá pravidla výslovnosti však přece jenom  existují:

 

·                    Výslovnost anglických slov se uvádí v podobě, které říkáme fonetický přepis. V našich slovnících se výslovnost anglických slov uvádí v hranatých závorkách [  ]: chlapec = boy [boi], v anglické literatuře se používají lomítka: chlapec = boy /boi/.

·                    Délka samohlásky se vyznačuje dvojtečkou, tedy  ”a:” čteme jako ”á”: rameno, ruka = arm [a:m].

·                    Přízvuk, důraz (stress) je v angličtině obvykle na první slabice slova, v jiných případech je ve fonetickém tvaru naznačen krátkou svislou čárkou před slabikou, kterou máme vyslovit s přízvukem: důležitý = important [im’po:tnt]. Vedlejší přízvuk se označuje krátkou svislou čárkou dole před přízvučnou slabikou: vnitřní = indoor [‚indo:]

·                    Pro zvuky, které nedokážeme v češtině vyjádřit žádným písmenem, se ve fonetické podobě používají speciální značky.

 

 

SAMOHLÁSKY

 

æ ]                  -    velmi otevřené široké ”e”. Vyslovuje se hlavně

                               v jednoslabičných slovech a uzavřených slabikách místo

                               napsaného ”a”:

                               HAT [hæt] - klobouk     

                               CAT [kæt] - kočka       

                               BLACK [blæk] - černý

                               FAT [fæt] - tlustý

                               AXE [æks] - sekera

 

ә  ]                  -    tzv. “MIXED VOWEL” – oslabená samohláska neurčitého,

                               neutrálního zabarvení. Vyslovuje se hlavně ve slabých,

                               nepřízvučných slabikách, např. na konci slov místo ”-er”, ”-ar”,

                               ”-or”. Rty se artikulace neúčastní, tedy je nezaokrouhlujeme.

                               MINISTER [‘ministә]         - ministr

                               DOCTOR [‘doktә]  - doktor, lékař

                               TRACTOR [træktә]            - traktor

 

ә: ]                  -    dlouhá neutrální samohláska, vyslovujeme ji jako předešlou,

                               ale dlouze. Při vyslovování nezaokrouhlujeme rty:

                               SIR [sә:]               - oslovení muže

                               GIRL [gә:l]            - dívka, děvče

                               FIRST [fә:st]          - první, nejprve, nejdříve

 

 

ZDVOJENÉ SAMOHLÁSKY

  

[ ee ]                  -    vyslovujeme jakou dlouhé ”í”:

                               TREE [tri:] - strom

                               MEET [mi:t]          - setkat se, seznámit se

                               SLEEP [sli:p]        - spát

 

[ oo ]                  -    vyslovujeme jako ”u”:

                               BOOK [buk]          - kniha

                               LOOK [luk]           - dívat se, hledat, ...

                               WOOD [vud]         - les

                         

[ e ]                    -    na konci slov se obvykle nevyslovuje, ztrácí se.

                               Je to tzv. ”němé e”.

                               NICE [nais]           - pěkný, hezký, milý, hodný

                               PLACE [pleis]       - místo

                               MINE [main]         - můj

 

 

DVOJHLÁSKY

 

i           [ai]       :           FINE [fain], NICE [nais]

a          [ei]       :           LATE [leit], PLATE [pleit]

oy        [oi]       :           BOY [boi], JOY [džoi], TOY [toi]

ow       [au]      :           NOW [nau], BROWN [braun]

o          [әu]      :           NO [nәu], GO [gәu]

ee        [iә]       :           BEER [biә]

oo        [uә]      :           POOR [puә]

 

 

TROJHLÁSKY

 

Jestliže po dvojhláskách [ai, ei, oi, au] následuje ještě zvuk [ә], mluvíme někdy o TROJHLÁSKÁCH:

FIRE [faiә]          - oheň

PLAYER [pleiә]  - hráč

POWER [pauә]   - síla, moc, energie

 

 

SOUHLÁSKY

  

[  C  ]                  -    a/  před souhláskou čteme jako ”K”

                                               ROCK [rok] - skála

                                               BLACK [blæk] - černý

 

                          -    b/ před a, o, u čteme jako ”K”

                                               CARPET [‘ka:pit] - koberec

                                               COUNTRY [‘ka:ntri] - krajina, země, venkov

                                               CUBE [kju:b] - krychle

 

                          -    c/  před e, i čteme jako ”S”

                                               NICE [nais]       - hezký, pěkný,

                                               CITRON [‘sitrn] - citrón

                                               CITY [‘siti] - město, velkoměsto

 

[  CK  ]                -    čteme jako ”K”

                               JACK [džæk] - Honza

                               PUCK [pak] - skřítek

                               DUCK [dak] - kachna

 

[  R ]                   -    na konci slova a před souhláskou se nevyslovuje

                               CARP [ka:p] - kapr

                               SISTER [‘sistә] - sestra

                               NURSE [nә:s] - zdravotní sestra

                          -    v ostatních případech dáváme při vyslovování jazyk k dásním

                               za horní zuby, nevyslovujeme tak jasně a zřetelně jako

                               v češtině. (TRACTOR, COUNTRY)

                          -    Při vázání slov se vyslovuje i před samohláskou - FOR IT.

 

[ P,T,K ]              -    na začátku slov před samohláskou mají tzv. ”přídech”

                               (aspirace). Ozve se po nich slabé “H“ nebo “CH”, jako bychom

                               dýchli na zrcadlo. Ve fonetickém tvaru se přídech neuvádí.

                               PEN [pen] - pero

                               TENT [tent] - stan

                               KIND [kaind] - milý, přátelský, druh, ...

 

[ KN ]                  -    vyskytne-li se tato skupina písmen na začátku slova,

                               “K” nevyslovujeme

                               KNEE [ni:] - koleno

                               KNIT [nit] - plést (svetr)

                               KNOCK [nok] - klepat

 

[  SH  ]                -    čteme jako ”Š”.

                               SHE [ši:] - ona

                               SHOP [šop] - obchod

                               SHAPE [šeip] - tvar

                               SHOE [šu:] - bota

 

[  W  ]                 -    vyslovujeme ”V” se zaokrouhlenými rty, zuby se nedotýkají rtů.

                               WISH [wiš] - přání, přát si

                               WINTER [‘wintә]  - zima

                               WORLD [wә:ld] - svět

 

[  WH  ]               -    vyslovujeme stejně jako samostatné “W”, nebo “W” vůbec

                               nevyslovíme

                               WHITE [wait] - bílý

                               WHEN [wen] - kdy, když

                               WHAT [wot] - jaký, co

                               WHO [hu:]            - kdo

                               WHOLE [hәul] - celý

 

[  WR  ]               -    v této kombinaci na začátku slova nevyslovujeme “W”

                               WRITE [rait] - psát

                               WRAP [ræp] - zabalit

                               WRONG [roŋ] - špatný, nesprávný

 

[  J  ]                  -    vyslovujeme jako ”DŽ”

                               JANE [džein] - Jana

                               JOKE [džәuk] - vtip

                               JAM [džæm] - povidla, džem

 

ŋ ]                  -    touto značkou je popsaný zvuk, který se vyslovuje místo

                               skupiny souhlásek ”NK”, ”NG”, a to hlavně na konci slova.

                               G ani K se nevyslovuje. Je to nosová závěrová souhláska,

                               která se tvoří vzadu na patře.

                               ENGLAND [‘Iŋlænd] - Anglie

                               SONG [soŋ] - píseň

                               BRING [briŋ] - nést, přinést

 

[ Ө ]                  -    tento zvuk vyslovujeme v některých slovech místo skupiny

                               ”TH”, nazývá se neznělé “TH”.  Koncem jazyka se dotkneme

                               vnitřní strany předních zubů a vyslovíme “S” ale tak, jako

                               bychom si šlapali na jazyk.

                               THREE [Өri:] - tři

                               THING [Өiŋ] - věc

                               THICK [Өik] - tlustý, hustý

 

ð  ]                  -    vyslovujeme v ostatních případech místo ”TH”, nazývá se

                               ”znělé TH”. Vyslovujeme ho stejně jako předešlou hlásku,

                               ale místo “S” vyslovujeme “Z”. Zní jako něco mezi “D” a “Z”.

                               THIS [ðis] - tento

                               THAT [ ðæt] - tamten

                               HERE [ðeә] - tam

 

 

Ani tato pravidla nejsou všeobsáhlá, opravdu platí, že se každé slovíčko musíme naučit podle slovníku, protože např.:

 

Jak různě vyslovíme A (zvuková realizace hlásky A):

 

[ei]       - name [neim]             

[F]       - bad [bæd]                             

[a:]       - father [fa:ðә]             

[o:]       - water [wo:tә]

[o]        - swallow [swolәu]

[c]        - around [ә‚raund]

[i]         - courage [karidž]

[e]        - many [meni]

 

 

Jak různě vyslovíme CH (zvuková realizace hlásky CH):

 

[č]        - much [mač]

[k]        - anchor [æŋkә]

[kw]     - choir [kwaiә]

[š]        - machine [mә‘ši:n]

 

 

Co všechno vyslovíme jako [Š] (pravopisná realizace hlásky Š)

 

-sh          - wish [wiš]

-sci         - conscious [konšәs]

-ssi         - passion [pæšәn]                

-ss          - assure [ә‘šuә]                    

-si           - Asia [eišә]              

-s            - sugar [šugә]                       

-ti           - patience [peišәns]

-ci           - social [sә;ušl]

-sch        - schedule [šedju:l]

-ch          - Chicago [ši’ka:gәu]

 

 

Co všechno vyslovíme jako [ә]

 

-a           - breakfast [brekfәst] 

-ar, e      - particularly [pә’tikjulәli]      

-er          - better [betә]            

-i            - possible [posәbl]                

-o           - London [Landәn]                

-or          - effort [efәt]                         

-oar        - cupboard [kabәd]

-u           - column [kolәm]

-ou         - famous [feimәs]

-ough     - thorough [ðarә]

-our        - colour [kalә]

-ure        - nature [neičә]

-re          - theatre [Өietә]

 

 

Jediná zásada, která v některých případech spojuje výslovnost s pravopisem, je pravidlo o otevřené a uzavřené slabice v přízvučné poloze.

Rozdělíme-li slovo na slabiky, potom přízvučná slabika, která končí na samohlásku, se považuje za otevřenou a příslušná jednoduchá samohláska se vysloví „dlouze“ – to znamená přesně podle spellingu abecedy.

Slabika končící na souhlásku se považuje za uzavřenou a přízvučná samohláska uvnitř slabiky se nevyslovuje podle spellingu  (v mnoha případech stejně, jak je napsaná). Velice často to platí pro jednoslabičná slova tvořená uzavřenou slabikou.

 

TAPE  -  TA/PE [teip]

TAP [tæp]

ROSE  -  RO/SE [rәuz]

ROCK [rok]

HOTEL  -  HO/TEL [hәu‘tel]

HOT [hot]

FEVER  -  FE/VER [fi:vәr]

FENCE  -  FEN/CE [fens]

SITE  -  SI/TE [sait]

SIT [sit]

 

   

Back to the top