POČITATELNOST PODSTATNÝCH JMEN

(COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Z formy anglického podstatného jména se nedá určit, jestli dané slovo označuje počitatelnou nebo nepočitatelnou věc. Rozdíl se projevuje až za použití členu, množného čísla, ve změně významu apod.

 

 

POČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA

(COUNTABLE NOUNS)

 

OZNAČUJÍ:

 

KONKRÉTNÍ BYTOSTI A VĚCI, KTERÉ SE DAJÍ POUŽÍT S ČÍSLOVKOU:

 

A BOY        

 - TWO BOYS

A CAT        

 - FIVE CATS

A ROOM     

 - TEN ROOMS

A GLASS   

 - THREE GLASSES

A TREE      

 - TWENTY TREES

 

ABSTRAKTNÍ POJMY NEJROZMANITĚJŠÍHO DRUHU, KTERÉ JE MOŽNÉ POČÍTAT:

 

A DAY

- SEVEN DAYS

A PROBLEM

- TWO PROBLEMS

A MISTAKE

- NINE MISTAKES

AN IDEA

- FOUR IDEAS

 

 

Počitatelná podstatná jména můžeme blíže určit neurčitým členem a, an a výrazy množství - one, two, ..., some, many, few, a few. Ve zvolacích větách se objevuje “What a(n) idea!”.

 

- There is a car in front of the school.

- I have many friends.

What a good idea!

- Give me some apples.

 

 

 

NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA

(UNCOUNTABLE NOUNS)

 

 OZNAČUJÍ:

 

- beztvaré látky (látková podstatná jména - material nouns) - WATER, BREAD, BUTTER,

  FLOUR, SUGAR, TEA, COFFEE, WOOD, BLOOD, SNOW, AIR, IRON, ICE, ...

- abstraktní pojmy - FUN, SUCCESS, MUSIC, KNOWLEDGE, PROGRESS, EXPERIENCE,

  SAFETY, FRIENDSHIP, ...

 

 

Nepočitatelná podstatná jména se nikdy nepoužívají s neurčitým členem a zpravidla nemají množné číslo. Mohou mít přívlastky some, much, little, a little, plenty of, ... a ve zvolacích větách je před nimi “What”.

 

- We make butter and cheese from milk.

- I need some water to wash my hands.

- Peter likes music very much.

- What dark hair you have!

 

 

Mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény je v angličtině velice snadný přechod. Některá slova jsou podle okolností a situace jednou nepočitatelná (označují-li nějakou látku) a někdy zase počitatelná (označují předmět z dané látky):

 

glass  =  sklo

Glass is brittle.

a glass  =  sklenice

There are two glasses on the table.

iron  =  železo

This wood is hard as iron.

an iron  =  žehlička

I need a new iron.

room  =  místo, prostor

This table takes up too much room.

a room  =  místnost

There are three rooms in our flat.

chocolate  =  čokoláda

I like chocolate very much.

a chocolate  =  čokoládový bonbon

There are some chocolates in that box.

 

 

Rozdíl mezi počitatelným a nepočitatelným podstatným jménem se nedá přesně vymezit. Velice často spočívá v nepatrné významové odlišnosti, roli tu hraje i subjektivní chápání uživatele a někdy i jeho libovůle. Často jde o rozdíl mezi látkou jako takovou a určením jejího odměřeného množství.

 

beer  =  pivo

a beer  =  jedna sklenice piva

 

 

Pro vyjádření množství nepočitatelných podstatných jmen se často používají výrazy označující obal, určitou část celku nebo měrnou jednotku.

 

tea      

a cup of tea

wine   

a bottle of wine

bread  

a slice of bread

sugar  

a kilo of sugar

 

 

Back to the top