MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

(PLURAL OF NOUNS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

 

V písemné podobě se množné číslo anglických  podstatných jmen tvoří přidáním koncovky     -S.  Když podstatné  jméno v  jednotném čísle končí na sykavku, přidává se koncovka -ES.

 

 

BOOK

BOOKS

LION

LIONS

BOX

BOXES

 

 

VÝSLOVNOST KONCOVKY MNOŽNÉHO ČÍSLA

 

Po vyslovovaných neznělých souhláskách P, T, K, F, TH (ne po s, š, ±) čteme koncovku jako [-S]

 

street  -  streets

roof  -  roofs

bike  -  bikes

shop  -  shops

book  -  books

cat  -  cats

 

Po vyslovovaných sykavkách S, SS, SH, X, CH, G (s, z, š, ±, ¥, ®) čteme koncovku jako [-IZ]

 

office  -  offices

watch  -  watches

bus  -  buses

orange  -  oranges

dress  -  dresses

church  -  churches

box  -  boxes

bush  -  bushes

 

Po vyslovovaných znělých souhláskách (kromě z, ¥, ®) a po samohláskách čteme koncovku jako [-Z]

 

car  -  cars

friend  -  friends

girl  -  girls

job  - jobs

boy  -  boys

sister  -  sisters

toy  -  toys

thing  -  things

 


 

NEPRAVIDELNÉ MNOŽNÉ ČÍSLO

 

 

·       Končí-li podstatné jméno v jednotném čísle na  -Y, před kterým je souhláska, změníme -Y na -I a přidáme koncovku -ES:

 

 

family  -  families

ale

toy  -  toys

lady  -  ladies

 

boy  -  boys

body  -  bodies

 

key  -  keys

baby  -  babies

 

Mary  -  Marys

century  -  centuries

 

Henry  -  Henrys

 

 

·       Některá podstatná jména, končící v jednotném čísle na  -F, -FE, tvoří množné číslo tak, že -F,    -FE se změní na -V a přidáme koncovku -ES:

 

calf  -  calves

half  -  halves

ale:

roof  -  roofs

wife  -  wives

self  -  selves

 

chief  -  chiefs

loaf  -  loaves

elf  -  elves

 

safe  -  safes

thief  -  thieves

wolf  -  wolves

 

cliff  -  cliffs

sheaf  -  sheaves

shelf  -  shelves

 

dwarf  -  dwarfs

knife  -  knives

life  -  lives

 

fife  -  fifes

 

 

·       U domácích podstatných jmen zakončených v jednotném čísle na -O přidáváme koncovku      -ES:

           

tomato  -  tomatoes

ale

piano  -  pianos

potato  -  potatoes

 

photo  -  photos

hero  -  heroes

 

 

Negro  -  Negroes

 

 

cargo  -  cargoes

 

 

 

 

·       Podstatná jména složená ze dvou podstatných jmen (psaných samostatně, dohromady nebo se spojovníkem) tvoří množné číslo tak, že koncovku -S nebo -ES přidáváme k poslednímu slovu:

 

fur coat  -  fur coats

shop window  -  shop windows

wine-cellar  -  wine-cellars

housewife  -  housewives

handbag  -  handbags

schoolboy  -  schoolboys

 

 

·       Složená podstatná jména obsahující i jiný slovní druh (např. předložku), mají v množném čísle pouze podstatné jméno:

 

mother-in-law

mothers-in-law

son-in-law 

sons-in-law

looker-on

lookers-on

editor-in-chief

editors-in-chief

 

 

·       Některá podstatná jména mají množné číslo shodné s jednotným:

 

a deer  -  the deer

a cod  -  the cod

a sheep  -  the sheep

a salmon  -  the salmon

an aircraft  -  the aircraft

a trout  -  the trout

a fish  -  the fish

a species  -  the species

a means  -  the means

a works  -  the works

 

 

·       Složeniny, obsahující pouze jiné slovní druhy než podstatná jména, tvoří množné číslo přidáním -S k poslednímu členu:

 

forget-me-not

forget-me-nots

merry-go-round

merry-go-rounds

 

 

·       Některá podstatná jména a jejich složeniny tvoří množné číslo úplně nepravidelně:

 

man  - men

ox  -  oxen

ale

German  -  Germans

postman  -  postmen

tooth  -  teeth

       

Roman  -  Romans

chairman  -  chairmen

foot  -  feet

 

Norman  -  Normans

gentleman  -  gentlemen

goose  -  geese

woman  -  women

louse  -  lice

 

 

child  -  children

mouse  -  mice

 

 

horsewoman  -  horsewomen

 

 

 

Englishman  -  Englishmen

 

 

 

 

 

·       Některá nepočitatelná podstatná jména přibírají koncovku množného čísla, máme-li na mysli jisté množství, počet porcí apod.:

 

coffee  -  two black coffees

beer  -  three beers

 

 

·       Některá podstatná jména mají pouze jednotné číslo (jsou nepočitatelná, vždycky se k nim váže sloveso v jednotném čísle a nepoužíváme s nimi neurčitý člen). Patří sem např. ADVICE, BUSINESS, PROGRESS, INFORMATION, FRUIT, HAIR, NEWS, WORK, HOMEWORK, MUSIC, KNOWLEDGE, LUGGAGE, FURNITURE, MONEY, LITTER, EVIDENCE, MACHINERY, NONSENSE.

 

 

·       Podstatná jména CLOCK, WATCH, GATE, DOOR, MOUTH, SLED, BACK, CHRISTMAS, BIRTHDAY, VIOLIN mají na rozdíl od češtiny  jednotné i množné číslo.

 

It is my watch.

I have two watches.

Open the door, please.

There are three doors in this room.

 

 

·       Některá podstatná jména (názvy věd a sportů) mají tvar množného čísla (koncovku -S), ale ve všeobecném použití se k nim váže sloveso v jednotném čísle: ATHLETICS, PHYSICS, MATHEMATICS, POLITICS, ECONOMICS.

 

- Mathematics is very difficult.

- Physics isn’t easy for some students.

- Athletics is a beautiful sport.

 

·       Slovo ”PENNY” tvoří množné číslo dvěma způsoby:

 

penny  -  pence  (hodnota, cena)

How much is it? Fifty pence.

penny  -  pennies (počet mincí)

I have some pennies in my pocket.

 

 

·       Když hovoříme o USA, používáme v angličtině sloveso v jednotném čísle (USA se tu považují za jediný a jednotný státní útvar).

 

- I like the U.S.A. It is a very nice country.

- The U.S.A. is a federal state.

- Its capital is Washington, D.C.

 

·       Některá podstatná jména se vyskytují pouze v množném čísle: ARCHIVES (archív), CLOTHES (šaty, oděv), COMPASSES (kružítko), CONTENTS (obsah), DOMINOES (domino), EARNINGS (výdělek), HOPS (chmel), LODGINGS (podnájem), MEWS (stáje), OATS (oves), PEOPLE (lidé), RICHES (bohatství), SCISSORS (nůžky), SHORTS (šortky), SWEEPINGS (smetí), TROUSERS (kalhoty), VEGETABLES (zelenina), WARES (zboží na prodej). Používají se tedy se slovesem v množném čísle.

 

 

·       Některá podstatná jména mají v množném čísle kromě původního i jiný význam:

 

arm  -  zbraň

arms  -  erb

colour  -  barva

colours  -  prapor, vlajka

cost  -  cena

costs  -  výdaje, soudní výdaje

custom  -  zvyk

customs  -  clo

good  -  dobro

goods  -  zboží

element  -  prvek

elements  -  základy (vědy)

iron  -  železo

irons  -  pouta, okovy

minute  -  minuta

minutes  -  protokol, zápisnice (ze schůze)

pain  -  bolest

pains  -  úsilí

picture  -  obraz

pictures  -  kino

 

 

·       Některá slova latinského, řeckého nebo jiného cizího původu (většinou vědecké termíny) tvoří množné číslo stejně jako ve zmíněných jazycích ale s anglickou výslovností:

 

analysis [c'nilcsis]  -  analyses [c'nilcsi:z]

rozbor, analýza

bacterium [bik'ticricm]  -  bacteria [bik'ticric]

bakterie

basis [beisis]  -  bases [beisi:z]

základ

crisis [kraisis]  -  crises [kraisi:z]

krize

datum [deitcm]  -  data [deitc]

údaj, fakt, skutečnost

genus [dži:ncs]  -  genera [džencrc]

rod, druh

nucleus [nju:klics]  -  nuclei [nju:kliai]

jádro

oasis [cu'eisis]  -  oases [cu'eisi:z]

oáza

chateau  -  chateaux

zámek, sídlo

virtuoso  -  virtuosi

virtuos

 

Některá z takovýchto slov mají v množném čísle dva tvary, které někdy mají různý význam.

 

apparatus  -  apparatus/apparatuses

larva  -  larvae/larvas

criterion  -  criteria/criterions

maximum  -  maxima/maximums

focus  -  foci/focuses

sanatorium  -  sanatoria/sanatoriums

genius  -  genii/geniuses

serum  -  sera/serums

 


 

MNOŽNÉ ČÍSLO JMEN NÁRODŮ

 

 

a)    Zakončená na -SS, ESE. Jsou to podstatná i přídavná jména, která se nemění bez ohledu na to, jestli vyjadřují jednotlivce, několik jednotlivců, národ jako celek nebo jazyk těchto národů:

 

a Swiss   

many Swiss

the Swiss

Swiss

a Japanese  

many Japanese

the Japanese

Japanese

a Chinese   

many Chinese

the Chinese

Chinese

 

 

b)  Jména národů typu CZECH, GERMAN, RUSSIAN, AMERICAN. Jsou to podstatná i přídavná jména, ale jako podstatná jména tvoří množné číslo koncovkou -S.

 

a Czech

many Czechs

the Czechs

Czech

an American

many Americans

the Americans

 

a Russian

many Russians

the Russians

Russian

a German

many Germans

the Germans

German

 

 

c)   Jména odvozená od národů a zakončená na -SH, -CH. Jsou to přídavná jména a funkci podstatného jména mají pouze tehdy, pojmenovávají-li jazyk. Jednotlivce nebo skupinu jednotlivců vyjadřují spojením s podstatným jménem MAN, WOMAN, národ jako celek zpodstatnělým přídavným jménem s určitým členem:

 

an Englishman

many Englishmen

the English

English

a Dutchman

many Dutchmen

the Dutch

Dutch

a Frenchwoman

many Frenchwomen

the French

French

 

 

d)   Jména národů typu DANE, SWEDE, SPANIARD, BRITON. Jsou to podstatná jména a tvoří množné číslo podle základních pravidel:

 

a Dane

many Danes

the Danes  

a Swede

many Swedes

the Swedes

a Spaniard

many Spaniards

the Spaniards

a Briton

many Britons

the Britons

 

 

Back to the top