NEURČITÝ ČLEN (INDEFINITE ARTICLE)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

1.      Má tvar ”A” před vyslovovanou souhláskou (a boy, a year, a university, a yellow apple) a tvar ”AN” před vyslovovanou samohláskou (an apple, an orange, an hour, an honest man).

2.      Jeho obecný význam je v klasifikaci: zařazuje osobu a věc, na něž se vztahuje, do kategorie jako jednoho z mnoha členů této kategorie. Neurčuje jedince

3.      Používá se pouze před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle a jeho význam je NĚJAKÝ, JEDEN, JAKÝSI. Z toho vyplývá, že pro podstatná jména v množném čísle se neurčitý člen nepoužívá.

4.      Před podstatným jménem v množném čísle a před nepočitatelným jménem můžeme neurčitý člen nahradit zájmenem SOME.

 

      - Give me a pencil. (= any pencil)

      - He is a student. (= one of the students)

      - They were looking for a porter. (= anyone who could carry the luggage)

ale

      - They are students.

      - What did you buy? Shirts?

      - There were books on the table.

      - I need a new sweater.

      - I need some new pencils.

      - I need some milk.

 

S neurčitým členem se vyskytuje přívlastek popisující. Tento přívlastek totiž slovo nijak nedeterminuje, nepřidává k němu rozlišující vlastnosti.

 

      - It was a clear cold winter day.

      - A young girl of about seventeen wants to see you.

      - I met a little boy, who was carrying a basket full of apples.

 

 

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍPADY POUŽITÍ NEURČITÉHO ČLENU

 

Signalizuje bytost nebo věc, o které se ještě nehovořilo:

 

- It is an old book. - To je (nějaká, jakási, jedna) stará kniha.

 

- He spent two days in a small town. - Strávil dva dni v jednom (nějakém) malém městě.

 

 

Často se vyskytuje ve vazbě THERE IS/ARE, mluvíme-li o výskytu jedné věci:

 

- There is a book on the table. - Na stole je nějaká kniha.

 

- There is a cinema in our town. - V našem městě je kino.

 

 

V přívlastku a doplňku při označení národnosti, náboženství, povolání, role, stavu, jakosti podmětu a to hlavně se slovesy TO BE, TO SEEM, TO BECOME, TO REMAIN, TO PROVE, TO CONSIDER:

 

- She is a doktor.  - Ona je lékařka.

 

- She wants to be a doctor.  - Ona chce být lékařkou.

 

- He became a teacher.  - Stal se učitelem.      

 

- Paul seemed an honest man.  - Paul se zdál být čestným mužem.

 

- She is a Slovak.  - Ona je Slovenka.

 

- It is a nice book. - To je hezká kniha.

 

 

Ve významu ”KTERÝKOLIV” před podstatným jménem jako představitelem druhu, třídy, skupiny:

 

- A drowning man will catch at a straw. - Tonoucí se stébla chytá.

 

 

Neurčitý člen používáme pro nepočitatelné podstatné jméno v přeneseném významu ve funkci počitatelného:

 

- a black coffee - jedna černá káva - jedna porce - jeden šálek

 

- We would like a beer and two coffees. - Dáme si jedno pivo a dvě kávy.

 

 

Neurčitý člen se používá v tzv. distributivní funkci, kde ho překládáme jako ”KAŽDÝ”:

 

- twice a year  - dvakrát ročně, dvakrát každý rok

 

- He went there three times a week.  - Chodil tam třikrát týdně - každý týden.

 

 

Neurčitý člen se používá ve vazbách se zpodstatnělým neurčitkem:

 

- to have a smoke - zakouřit si

 

- to have a dance, a walk, a rest

 

- to give a smile - usmát se na..., to give a comb

 

- Let‘s have a rest. - Odpočiňme si!

 

- Give her a smile. - Usměj se na ni!

 

- Give your hair a comb. - Učeš se!

 

 

Neurčitý člen používáme v některých vazbách po FOR, AS, LIKE:

 

- He was famous as an explorer.

 

- She is like a model.

 

 

Neurčitý člen používáme před výrazy FEW, MANY, GOOD MANY, GREAT MANY pro počitatelná a LITTLE, GOOD DEAL, GREAT DEAL pro nepočitatelná podstatná jména:

 

- I have a few  friends. - Mám několik přátel.

 

- We need a little salt. - Potřebujeme trochu soli.

 

 

Neurčitý člen používáme v ustálených slovních spojeních (odhadněte význam), např.:

 

- in a loud voice           

 

- to be in a hurry                      

 

- it is a pity                             

 

- it is a shame             

 

- to have a headache

 

- to have a cold

 

- to have a toothache

 

- to have a good time

 

- to go for a walk

 

- to take a seat

 

 

Není možné současné použití členu a jiného determinátoru (např. ukazovacího nebo přivlastňovacího zájmena):

 

- This is a book.

 

- This is my book.

 

- I need a book.

 

- I need this book.

 

 

 

POUŽITÍ NEURČITÉHO ČLENU VE SPECIÁLNÍCH PŘÍPADECH

 

Neurčitý člen se používá ve speciálních případech také u slov, se kterými se jinak používá  člen určitý nebo jsou bez členu.

 

 

Látková podstatná jména (zdůraznění druhu materiálu):

 

- This is really a very good cheese. - To je opravdu velice dobrý sýr.

 

- I would like a good red wine. - Chtěl bych nějaké dobré červené víno.

 

 

Abstrakta (konkrétní případ nebo určitý aspekt tohoto pojmu):

 

- We discussed questions of an international character. - Projednávali jsme otázky mezinárodního

  charakteru.

 

- Have a good time. - Mějte se tam dobře. Bavte se dobře. Užijte si to.

 

- The play was a great success. - Ta hra byla opravdovým úspěchem.

 

 

Názvy dnů (v klasifikujícím významu):

 

- It happened on a Thursday in November. - Stalo se to jednoho čtvrtka v listopadu.

 

- We will go there on a Friday next month. - Půjdeme tam v některý pátek v příštím měsíci.

 

 

Názvy ročních období, částí dne a denních jídel s popisným přívlastkem:

 

- It was a very wet summer. - Bylo to velice mokré léto.

 

- What a lovely morning!  - To je ale krásné ráno!

 

- I've had a really good day. - Měl jsme opravdu dobrý den.

 

- They fought for a six-hour working day. - Bojovali za šestihodinový pracovní týden.

 

- We had a very good dinner. - Měli jsme velice dobrou večeři.

 

 

Vlastní jména, jména strojů a přístrojů podle značky, umělecká díla - obrazy nebo sochy ve významu nějaký/jeden z mnoha stejného jména nebo když jsou modifikována přívlastkem:

 

- We met a Mrs Turner there. - Potkali jsme tam nějakou paní Turnerovou.

 

- A Mr Lee wants to speak to you. - Chce s tebou mluvit nějaký pan Lee.

 

- I know a Peter.  – Nějakého Petra znám. (Že by to byl ten, o kterém mluvíš?)

 

- Do you have a Škoda? - Máte škodovku?

 

- He bought a Rembrandt. - Koupil si Rembrandta (obraz od Rembrandta).

 

- When I returned 20 years later it was a different Prague. - Když jsem se po 20 letech vrátil, už to

  byla jiná Praha.

 

 

Back to the top