ZVRATNÁ A ZDŮRAZŇOVACÍ ZÁJMENA

(REFLEXIVE AND EMPHASIZING PRONOUNS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

  

Zvratná a zdůrazňovací zájmena mají v angličtině stejný tvar:

 

1. myself

1. ourselves

2. yourself

2. yourselves

3. himself

3. themselves

    herself

 

    itself

 

 

 

Zdůrazňovací zájmeno stojí za zdůrazňovaným podstatným jménem, zájmenem (podmětem, předmětem) nebo na konci věty. Odpovídá českému SÁM, SAMA, SAMO - osobně.

 

- I asked John myself.   Já sám - osobně jsem se Jana ptal.

- I myself asked John    Já sám - osobně jsem se Jana ptal.

- I asked John himself. Ptal jsem se přímo - osobně Jana.

 

 

Zvratná zájmena jsou v angličtině zřídkavější než v češtině.

 

Mnoha našim zvratným slovesům odpovídá anglické sloveso nezvratné: ask = ptát se, become = stát se, laugh = smát se, try = snažit se, afford - dovolit si, attend - účastnit se,  behave - chovat se, boast of st. - chlubit se čím, borrow - půjčit si, care for sb. - starat se o koho, fancy - představit si, fear - bát se, happen - stát se, learn - učit se, notice - všimnout si, rely on sb. - spolehnout se na někoho, remember - pamatovat si, seem - zdát se, sit down - sednout si,  smile - usmívat se, wonder - divit se, meet - sejít se, concentrate - soustředit se,

 

Mnoho anglických přechodných sloves můžeme používat jako zvratná i nezvratná:  return = vrátit (se), wash = mýt (se), change = změnit (se), begin - začínat (se), change - měnit (se), dress - oblékat (se), feel - cítit (se), keep - držet (se), move - hýbat (se), open - otevřít (se), close - zavřít (se), prepare - připravit (se), decide - rozhodovat (se), shave - holit (se), stop - zastavit (se), tear - roztrhnout (se), break - zlomit, rozbít (se), turn - obrátit (se), worry - trápit (se), sign - podepsat (se), move - stěhovat (se), …

 

 

POZNÁMKY

 

1. Našemu “SE” v trpném významu odpovídá anglické sloveso v trpném rodě:

            - fotbal se hraje             : football is played

            - říká se                       :  it is said

            - angličtina se učí          : English is taught

 

2. Našemu zvratnému “SI” někdy odpovídá přivlastňovací zájmeno v předmětu:

            - nasadil si klobouk       :  he put his hat on

            - umyj si ruce               :  wash your hands

 

   někdy spojení předložky a zvratného zájmena:

            - řekl si                        :  he said to himself

            - řekla jsem si               : I said to myself

 

   a někdy anglický ekvivalent ani neexistuje:

            - dal si kávu                  :  he had a coffee

            - zatancovali si              :  they had a dance

            - zakuřme si                 :  let’s have a smoke

 

3.  Naše “SE”, “SI” ve významu NAVZÁJEM má v angličtině tvar EACH OTHER,

     ONE ANOTHER.

            - We know each other.              Známe se.

            - They help one another.            Pomáhají si.

 

4.  Zdůrazňovací zájmeno vyjadřuje také skutečnost, že někdo něco udělal sám,

     bez pomoci jiných. V tomto významu potom stojí na konci věty.

            - Nobody helped me. I did it myself.       - Nikdo mi nepomohl. Udělal jsem to sám.

            - I didn’t buy it. I made it myself.           - Nekoupil jsem to. Sám jsem to vyrobil.

 

5.  Anglický výraz “BY MYSELF, BY YOURSELF, ...” vyjadřuje skutečnost jako

     výraz ALONE – sám, samotný, bez přítomnosti jiných.

             - He lives by himself.                              - Bydlí (naprosto) sám.

             - I don’t like travelling by myself at night.  - Nerada cestuji v noci sama.

 

6.  Neurčité zvratné zájmeno ONESELF, které se používá v neurčitku sloves, se

     pro jednotlivé osoby nahrazuje příslušným zájmenem podle osoby a čísla:

            - to say to oneself:                   říkat si, povědět si

              I say to myself.                      Říkám si.

              You say to yourself.               Říkáš si.

              He says to himself.                Říká si.

              We say to ourselves.              Říkáme si.

 

7.  Užitečná spojení se zvratnými zájmeny:

            - Help yourself.                       Posluž si.

            - Help yourselves.                   Poslužte si.

            - I‘m not myself.                      Nejsem ve své kůži.

            - Enjoy yourself.                      Měj se hezky. Dobře se bav.

            - Let me introduce myself.      Dovolte, abych se představil.

    

 

Back to the top