ZÁJMENA SOME, ANY, NO

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

SOME

 

Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako “NĚJAKÝ, NĚJACÍ, NĚKTERÝ, NĚKTEŘÍ, NĚKOLIK, TROCHU”.

Používá se v kladných oznamovacích větách, v nabídkách a v otázkách, na které očekáváme kladnou odpověď.

 

- There are some boys in the playground.

- I need some milk.

- May I have some tea?

- Do you want some ice-cream?

- Will you give me some more information?

- Give me some bread.

 

 

ANY

 

Je to neurčité zájmeno. Může se použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Jeho základní význam je:

- v kladných oznamovacích větách “KTERÝKOLIV, JAKÝKOLIV”

- v otázkách “NĚJAKÝ, NĚKTERÝ” (stejně jako SOME v kladných oznamovacích větách)

- “ŽÁDNÝ” ve větách se záporným slovesem - nikdy však na začátku věty.

 

- Are there any boys in the playground?

- There aren’t any boys in the playground.

- Do you need any milk?

- I don’t need any milk.

- She can sing any song.

- I can answer any of these questions.

- Any shops weren't closed. - nesprávně!!

 

 

NO

 

Je to neurčité zájmeno s významem “ŽÁDNÝ”. Používá se v záporných větách. Protože zájmeno “NO” je samo o sobě záporné a v anglické větě může být pouze jeden zápor, sloveso příslušné věty je tedy vždy kladné.

 

- There are no boys in the playground.

- I need no milk.

- They have no money.

- No shops were closed.

 

 

SOME a ANY často používáme ve spojení s předložkou OF při výběru z určité skupiny. Při výběru ze skupiny ve významu „žádný“ můžeme používat i výraz NONE.

 

- Some of his ideas were very interesting. (Některé z jeho nápadů byly velmi zajímavé.)

- Didn’t she like any of the sweaters? (Cožpak se jí žádný z těch svetrů nelíbil?)

- None of their relatives came. (Žádný z jejich příbuzných nepřišel.)

- None of us live in Prague. (Nikdo z nás nebydlí v Praze.)

 

 

 

REKAPITULACE

 

Druh věty

SOME

ANY

NO

Kladná oznamovací

nějaký, některý,

několik, trochu

jakýkoliv, kterýkoliv

 

Nabídka, žádost

nějaký, některý,

několik, trochu

 

 

Otázka s kladnou

odpovědí

nějaký, některý,

několik, trochu

 

 

Kladná tázací věta

 

nějaký, některý,

několik, trochu

 

Záporná věta

s kladným slovesem

 

 

žádný

Záporná věta

se záporným slovesem

 

žádný (nikdy ne na

začátku věty)

 

 

  

STEJNÁ PRAVIDLA A VÝZNAM PLATÍ I PRO SLOŽENÉ TVARY:

 

SOMEBODY (někdo)

ANYBODY

N0BODY

SOMETHING (něco)

ANYTHING

NOTHING

SOMEONE (někdo)

ANYONE

NO ONE

SOMEWHERE (někde)

ANYWHERE

NOWHERE

SOMEHOW (nějak)

ANYHOW

 

SOMETIME (někdy)

ANYTIME

NEVER

SOMEBODY ELSE (někdo jiný)

ANYBODY ELSE

NOBODY ELSE

SOMETHING ELSE (něco jiného)

ANYTHING ELSE

NOTHING ELSE

SOMEWHERE ELSE (někde jinde)

ANYWHERE ELSE

NOWHERE ELSE

 

 

- Somebody is at home.

- Is anybody at home?

- Anybody isn’t at home. - nesprávně!!!

- Nobody is at home.

- Anybody can come here. (kdokoliv)

 

- I want to buy something nice for Mary.

- Do you want to buy anything nice for Mary?

- I don’t want to buy anything nice for Mary.

- I want to buy nothing nice for Mary.

- I will like anything you will give me. (cokoliv)

 

- She wants to go somewhere where it is warm.

- She doesn’t want to go anywhere where it is warm.

- She wants to go nowhere where it is warm.

- Does she want to go anywhere where it is warm?

- I would follow you anywhere. (kamkoliv)

 

 

 

SPOJENÍ SLOŽENIN S –BODY/-ONE A –THING

SE VZTAŽNOU VĚTOU

 

Při spojování složenin s –body/-one a –thing se vztažnou větou se vztažné zájmeno  nejčastěji (pokud není ve větě podmětem) vynechává nebo se používá zájmeno THAT (po everybody také WHO).

 

- Everybody who/that was invited came. (Každý, kdo byl pozván, přišel. – zájmeno je podmětem,

  nemůžeme ho vynechat)

- Everything (that) I do I do it for you. (Všechno, co dělám, dělám pro tebe.)

- This is something (that) they will really like. Tohle je něco, co se jim bude opravdu líbit.

- Teenagers don’t agree with anything (that) their parents say. (Mládež nesouhlasí s ničím, co

  říkají jejich rodiče.)

- Nothing (that) I did helped me. (Nic, co jsem udělal, mi nepomohlo.)

 

 

 

SLOŽENINY SE SOME-, ANY-, NO- VE SPOJENÍ S NEURČITKEM

 

Složeniny se some-, any-, no- se často pojí s neurčitkem s TO (s plným neurčitkem):

 

- I haven’t got anything to do. (Nemám co dělat.)

- Have you got anything to read? (Máš co číst? Máš něco na čtení?)

- He has got nowhere to go. (Nemá kam jít.)

- I have got nothing to wear. (Nemám co na sebe.)

 

 

Back to the top