ZÁJMENA EVERY, EACH, ALL, WHOLE

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

  

EACH a EVERY se používají před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle. V češtině mají oba tyto výrazy stejný ekvivalent KAŽDÝ, ale v angličtině je používáme v jiných situacích.

 

 

EVERY (KAŽDÝ)

 

Je to přídavné jméno nebo neurčité zájmeno, po kterém vždy následuje počitatelné podstatné jméno v jednotném čísle, případně zástupné ONE. Odkazuje na členy určité skupiny jako na celek KAŽDÝ=VŠICHNI. Ve smyslu „každý člověk“ používáme složený výraz EVERYBODY, EVERYONE (který je podstatným jménem). EVERY se často spojuje s výrazy -body, -thing, -where (everybody=každý, everything=všechno, everywhere=všude, everytime=pokaždé).

 

- every day  (každý den)

- every second week  (každý druhý týden)

- every three years  (každé tři roky)

- every success  (každý úspěch)

- every word  (každé slovo)

- every other day  (každý druhý den)

- Every child needs love. (Každé dítě potřebuje lásku.)

- Everybody knows that. (To ví každý.)

- I knew everyone there. (Znal jsem tam každého.)

 

 

EACH (KAŽDÝ)

 

Podobně jako tázací zájmeno WHICH se vztahuje na omezený počet – KAŽDÝ Z URČITÉHO POČTU. Odkazuje na členy určité skupiny s důrazem na každého člena jako na jednotlivce. Tím se jeho použití liší od EVERY, které znamená všeobecně každý. Na rozdíl od EVERY může stát i samostatně, tj. nemusí po něm následovat podstatné jméno. Často se používá se zástupným ONE a s předložkou OF. Na rozdíl od EVERY může odkazovat  i pouze na dva členy.

 

- each of his colleagues  (každý z jeho kolegů)

- each of us  (my všichni, každý z nás)

- each of these apples  (každé z těchto jablek)

- six pence each  (každý za pět pencí)

- What expensive oranges! Ten crowns each! (To jsou ale drahé pomeranče! Jeden za deset korun!)

- They paid three pounds each. (Dali každý tři libry.)

- Each of our three children has got very different hobbies. (Každé z našich tří dětí má velice

  odlišné koníčky.)

- He has written five books, and each (one) is more interesting than the last. (Napsal pět knih

  a každá - je ještě zajímavější než ta předchozí.)

- They have got two sons. Each has got his own house. (Mají dva syny. Každý má vlastní dům.)

 

 

ALL

 

Následuje po něm počitatelné podstatné jméno v množném čísle nebo nepočitatelné podstatné jméno. Před podstatným jménem může stát ještě určitý člen nebo přivlastňovací zájmeno. Znamená buď CELÝ, VŠECHEN nebo VŠICHNI (v tomto významu následující podstatné jméno je bez členu nebo s členem, jako kdyby tam výraz ALL vůbec nebyl).

 

- to work all day (pracovat celý den)

- all our shopping (celý náš nákup)

- all books (všechny knížky)                       

- all of us (my všichni)

- all the life (celý život)

- all the work (všechna ta práce)

- all my friends  (všichni mí přátelé)

- all the problems (všechny ty problémy – konkrétní, nějak určené problémy)

 

- All children are different. (Všechny děti jsou jiné.)

- All the children are different. (Všechny ty děti jsou jiné.)

- All their children are different. (Všechny jejich děti jsou jiné.)

- All students should know it. (Všichni studenti by tohle měli znát.)

- All the students looked nervous. (Všichni ti studenti vypadali nervózně.)

 

 

ALL můžeme po předložce OF připojit i osobní zájmeno. OF se může (ale nemusí) používat i tam, kde se vyskytuje určitý člen, přivlastňovací zájmeno nebo přivlastňovací pád.

 

- All of them are on holiday. (Všichni jsou na dovolené.)

- all (of) the students (všichni ti studenti)

- all (of) his students (všichni jeho studenti)

- all (of) Dad’s students (všichni tatínkovi studenti)

 

  ale: all students (všichni studenti – bez of)

 

 

Ve spojení s podstatným jménem v jednotném čísle překládáme ALL jako CELÝ, VŠECHEN. Ve smyslu celý se častěji používá výraz THE WHOLE, ve spojení s vlastním podstatným jménem THE WHOLE OF:

 

- all (the) day (celý den)                           

- all his life (celý jeho život)                      

- all the cake (celý koláč)                         

- with all my heart (celým svým srdcem)    

- the whole day (celý den)

- the whole cake (celý koláč)

- the whole of Prague (celá Praha)

 

 

POZNÁMKA

 

every time – pokaždé (když)

all the time, the whole time – neustále, celou dobu

 

- But she says that every time. (Ale tohle říká pokaždé.)

- But she says that every time I see her. (Ale tohle říká pokaždé, když ji vidím.)

- He just sits in front of the TV all the time. (On pořád jen sedí před televizí.)

- But I wasn’t there all the time! (Ale já jsem tam přece celou dobu nebyl.)

 

  

Back to the top