ZÁJMENA BOTH, EITHER, NEITHER

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

  

Výrazy BOTH [bcuӨ], EITHER [‘aiδә], NEITHER [‘naiδә] odkazují vždy pouze na dva členy. Je-li ve větě použito NEITHER, nezapomínáme na pravidlo jednoho záporu.

 

Both               

oba, obě

Either             

jeden nebo druhý ze dvou, libovolný ze dvou

                       

jeden i druhý, oba, obě

Neither, not either

ani jeden, ani druhý; žádný (ze dvou)

                       

také ne (vztahuje-li se na sloveso)

 

- Both flats are on the first floor. (Oba byty jsou v prvním patře.)

- You can go by either road. (Můžeš jít jednou nebo druhou cestou – jsou dvě.)

- There are houses at either side of the street. (Po obou stranách ulice jsou domy.)

- Peter and Tom were invited but neither of them came. (Petr a Tomáš byli pozvaní, ale ani jeden z

  nich nepřišel.)

- I do not know, neither does he. (Já to nevím a on také ne.)

- He will not work, neither will I. (On nebude pracovat a já také ne.)

- I do not play the violin, and I do not play the piano either. (Neumím hrát na housle, ani na klavír.)

 

 

Následujeli osobní zájmeno, používáme vždy předložku OF. Tuto předložku používáme po either, neither také před určitým členem, ukazovacím nebo přivlastňovacím zájmenem a před přivlastňovacím pádem. Po both ji v těchto případech můžeme vynechávat.

 

- They know both of them. (Znají oba dva.)

- Neither of them came. (Ani jeden – z obou dvou – nepřišel.)

- Either of you can do it. (To může udělat kdokoliv z vás – dvou.)

 

- We can use either of these examples. (Můžeme použít kterýkoliv z těchto – dvou – příkladů.)

- I don‘t like either of Mike’s friends. (Nelíbí se mi ani jeden z Mikových – dvou – kamarádů.)

- Both (of) her brothers are doctors. (Oba její bratři jsou lékaři.)

 

 

BOTH s AND, EITHER s OR a NEITHER s NOR vytvářejí dvojice:

 

BOTH – AND

: jak..., tak... / jednak..., a jednak...

EITHER – OR

: buď ….., anebo

NEITHER – NOR

: ani ……, ani

 

 - Both you and I know she’s very clever. (Jak ty, tak já víme, že je velice chytrá.)

 - Their son is both rude and cheeky. (Jejich syn je jednak neslušný, a jednak drzý.)

 - Either Mike or Mary will wait for you. (Buď Mike nebo Mary na tebe počkají.)

 - You can either write a letter or send a postcard. (Můžeš buď napsat dopis, nebo poslat pohlednici.)

 - He is not well, he will neither eat nor drink. (Necítí se dobře, nebude ani jíst, ani pít.)

 - Neither Susan nor Peter were there. (Ani Susan ani Peter tam nebyli.)

 

 

 Back to the top