ZÁKLADNÍ POČETNÍ VÝRAZY

(ARITHMETIC EXPRESSIONS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

   

a)    ADDITION (sčítání) - THE SUM (součet)

and            = is / are           10+10=20  ten and ten is twenty

plus            = is / equals     10+10=20  ten plus ten equals twenty

 

b)    SUBTRACTION (odečítání) - THE DIFFERENCE (rozdíl)

from           = is / leaves     20-10=10  ten from twenty is/leaves ten

take away = is / leaves      20-10=10  twenty take away ten is/leaves ten

minus         = equals          20-10=10   twenty minus ten equals ten

 

c)    MULTIPLICATION (násobení) - THE PRODUCT (součin)

times          = is / makes     5x4=20 five times four is/makes twenty

multiplied by= equals        5x4=20 five multiplied by four equals twenty

 

d)    DIVISION (dělení) - THE QUOTIENT (podíl)

divided by = equals          20:5=4 twenty divided by five equals four

 

e)    DECIMALS - DESETINNÁ ČÍSLA

Desetinnou část oddělujeme tečkou, tisíce čárkou nebo mezerou. Tečku čteme jako POINT. Za desetinnou tečkou čteme po jedné číslici. Nulu před desetinnou tečkou můžeme vynechat. Podstatné jméno po desetinném čísle je v množném čísle.

6.89       - six point eight nine

0.13       - (nought) point one three

7.378     - seven point three seven eight

 

f)     FRACTIONS - ZLOMKY

Čitatele čteme jako základní číslovku, jmenovatele jako řadovou číslovku. Zlomky polovina a čtvrtina mají samostatné tvary.

1/2  - one half                     1/5        - one fifth

3/2  - three halves                3/7        - three sevenths

1 1/2- one and a half            1 5/9     - one and five ninths

1/3  - one third                    5/26      - five over twenty-six,  five twenty-sixths

2/3  - two thirds                                

1/4  - one quarter               a/b       - a over b

3/4  - three quarters

 

g)    POWERS AND ROOTS - MOCNINY A ODMOCNINY

an                  - a to the n-th power, a to the n-th, - the n-th power of a

a2               - the square of a,   the second power of a,   a squared

a3               - the cube of a,  the third power of a,  a cubed

a4               - a to the fourth power, a to the fourth, the fourth power of a

n/c             - the n-th root of c

2/9             - the square root of nine

3/27           - the cube root of twenty-seven

4/16           - the fourth root of sixteen

 

h)    PROCENTA

Anglické per cent [pc’sent] se na rozdíl od českého procento neužívá v množném čísle. Ve spojení s podstatným jménem používáme předložku OF.

 

1% - one per cent (jedno procento)

100% - a/one hundred per cent (sto procent)

twenty-one per cent of the population of Wales – dvacet jedno procento obyvatelstva Walesu

                                        

fifty-five per cent of them – padesát pět procent z nich

We need five per cent more. – Potřebujeme o pět procent víc.

 

Další výrazy:    velké procento – a large percentage

                        vysoké procento – a high percentage

                        malé procento – a small percentage

                        kolik procent – what percentage


  

Back to the top