PŘÍDAVNÁ JMÉNA - STUPŇOVÁNÍ

(COMPARISON OF ADJECTIVES)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Stupňování je jediný případ, kdy se v angličtině mění podoba přídavného jména. Přídavná jména stupňujeme:

 

            a) pravidelně   - pomocí přípon (koncovek)

                                   - opisem

 

            b) nepravidelně.

 

 

 

A) PRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ

 

pravidelné STUPŇOVÁNÍ Pomocí přípon

 

Tímto způsobem se stupňují jednoslabičná přídavná jména a dvouslabičná zakončená na psanou nebo vyslovovanou samohlásku, dvojhlásku -OW, na -ER, -SOME, -LE, nebo přídavná jména s přízvukem na koncové slabice.

 

- Ve druhém stupni se k přídavnému jménu připojí koncovka -ER.

- Ve třetím stupni je před přídavným jménem určitý člen THE a přidáváme koncovku -EST [ist].

 

     small                nice               clever                yellow                 handsome

     smaller             nicer              cleverer            yellower              handsomer

     the smallest      the nicest       the cleverest      the yellowest       the handsomest

 

small

smaller

the smallest

 

 

 

PRAVOPISNÉ ZMĚNY:

 

a)    Končí-li psaná podoba přídavného jména v prvním stupni na němé, nevyslovované -E, toto písmeno se před příponami –ER, -ST ztrácí a to i u slov končících na -EE.

 

nice - nicer - the nicest

fine - finer - the finest

free – freer – the freest

 

b)    Končí-li první stupeň přídavného jména na -Y, před kterým je souhláska, před koncovkou -ER a -EST se -Y změní na -I:

 

happy - happier - the happiest                    ale:       shy - shyer - the shyest

lazy - lazier - the laziest

easy - easier - the easiest

 

c)    Jednoduchá koncová souhláska po krátké přízvučné jednopísmenné samohlásce se před koncovkou zdvojuje, aby byla zabezpečená stejná výslovnost (na konci slabiky je jedna souhláska a uvnitř jedna samohláska):

 

hot - hotter - the hottest       ale:       black – blacker – the blackest

big - bigger - the biggest                  sweet – sweeter – the sweetest

red - redder - the reddest                 fair – fairer – the fairest

 

d)   U některých přídavných jmen se v britské angličtině před stupňovací koncovkou zdvojuje koncové -L:

 

cruel - crueller -the cruellest

cheerful – cheerfuller – the cheerfullest

 

e)   Původně němé „R“, které se v prvním stupni nevyslovuje, je po koncovce druhého a třetího stupně slyšet:

 

fair [fec] – fairer [‘fecrc] – the fairest [‘fecrist]

 

f)     U slov, která v prvním stupni končí na –NG [õ], je výslovnost před koncovkami druhého a třetího stupně [õg]  - je slyšet G:

 

young [jaõ] – younger [‘jaõgc] – the youngest [‘jaõgist]

 

 

 

PRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ OPISEM

 

Tímto způsobem se stupňují přídavná jména dvouslabičná, která nepatří do předchozí skupiny a všechna další dlouhá přídavná jména.

 

2. stupeň:   MORE + přídavné jméno v 1. stupni

3. stupeň:   THE MOST + přídavné jméno v 1. stupni

 

common          - more common          - the most common

interesting        - more interesting       - the most interesting

beautiful           - more beautiful          - the most beautiful

lovely               - more lovely              - the most lovely

expensive        - more expensive         - the most expensive

 

expensive

more expensive

the most expensive

 

 

 

B) NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ

 

Existuje skupina přídavných jmen, které se stupňují úplně nepravidelně:

 

good - better - the best                   (dobrý - lepší - nejlepší)

bad - worse - the worst                   (špatný - horší - nejhorší)

ill - worse - the worst                      (nemocný)

 

little - less - the least                     (malý - menší - nejmenší, málo-méně - nejméně)

much - more - the most                  (hodně - víc - nejvíc)

many - more - the most                  (hodně - víc - nejvíc)

 

late - later - the latest                     (pozdní - pozdější - zatím poslední, nejnovější)

late - latter - the last                      (pozdní - posledně jmenovaný - poslední

 

far - farther - the farthest                 (vzdálený, daleký - pro vzdálenost)

far - further - the furthest                 ( pro pořadí)

 

near - nearer - the nearest              (blízký - bližší - nejbližší - pro vzdálenost)

near - nearer - the next

 

old - older - the oldest                    (starý - starší - nejstarší)

old - elder - the eldest                    ( starý - starší - nejstarší v rodině)

 

 

Back to the top