PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS

(PRESENT SIMPLE TENSE)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Tento anglický gramatický čas se používá pro:

 

1.   vyjádření děje, který se pravidelně v přítomnosti opakuje - tehdy se ve větě často objevuje buď frekvenční příslovce NEVER, SELDOM, SOMETIMES, OFTEN, USUALLY, ALWAYS, nebo určení času jako například:

 

- every morning, afternoon, evening, day, night,

- every week, month, year

- every Monday, every January, every summer

- in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at noon

- at six o clock, ....

 

2.    vyjádření všeobecně platné skutečnosti, trvalého stavu nebo postoje:

 

- Slunce vychází na východě.

- Jablka rostou na stromě.

- Petr bydlí v Brně....

- Marie má ráda dějepis. 

 

3.    vyjádření děje, kterým označujeme charakteristickou vlastnost nebo dovednost podmětu:

 

- Hovoří plynně anglicky. He speaks English fluently.

 

4.    u sloves:

- smyslového vnímání - SEE, HEAR, SMELL, TASTE, FEEL

- určitých duševních pochodů - KNOW, UNDERSTAND, THINK, FORGET, BELIEVE,

  NOTICE, REMEMBER, MEAN, SUPPOSE, REALIZE, ADMIT,  SEEM, HOPE

- citových vztahů - CARE, WISH, WANT, LIKE, LOVE, FORGIVE, HATE,  PREFER

vyjadřujeme prostým přítomným časem i právě probíhající děj, protože tato slovesa ve

svém všeobecném významu nemají průběhový čas!

 

 

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB

 

Prostý přítomný čas významových sloves se rovná neurčitku slovesa, ale bez částice ”TO”. Jediný rozdíl je ve 3. osobě jednotného čísla, která má koncovku -S nebo -ES. Pro tuto koncovku platí stejná pravidla jako pro množné číslo podstatných jmen:

 

to cut

he cuts

[-s]

to wash

he washes

[-iz]

to buy

he buys

[-z]

to study

he studies

[-iz]

to make

he makes

[-s]

 

Výjimky v pravopisu a výslovnosti

 

dělat:

to do

he does

[daz]

chodit:

to go

he goes

[gcuz]

mluvit:

to say

he says

[sez]

 

- I read every day.  

- You read every day.         

- He, she, it reads every day.          

- We read every day.

- You read every day.

- They read every day.

 

 

ZÁPOR

 

Zápor prostého přítomného času významových sloves se tvoří pomocným slovesem DO (pro 3. osobu jednotného čísla DOES) a záporkou NOT. Můžeme používat i zkrácený tvar DON’T, DOESN’T. Významové sloveso má ve všech osobách tvar neurčitku, i u 3. osoby jednotného čísla zmizí koncovka -S, -ES.

 

- I do not (don’t) go there every day.          

- You do not (don’t) go there every day.     

- He does not (doesn’t) go there every day.

- We do not (don’t) go there every day.

- You do not (don’t) go there every day.

- They do not (don’t) go there every day.

 

- I don’t go to school at eight.

- He doesn’t walk to work.

- We don’t drink milk every day.

 

 

POZNÁMKA:

 

Anglická věta může mít pouze jeden zápor. Když je ve větě záporné zájmeno (NOBODY, NOTHING, NOWHERE, NEVER, ...), odpadá DON’T, DOESN’T a sloveso zůstává jako v kladné oznamovací větě:

- I never go there.

- He never helps me.

- My parents never go to the theatre.

 

 

OTÁZKA

 

Tázací věta prostého přítomného času významových sloves se tvoří pomocným slovesem DO, které se klade před podmět oznamovací věty. Ve 3. osobě jednotného čísla má tvar DOES. Významové sloveso je vždy - ve všech osobách v neurčitku, tedy ani 3. osoba jednotného čísla nemá u významového slovesa koncovku -S, -ES.

 

- Do I read every day?                               

- Do you read every day?               

- Does he read every day?             

- Do we read every day?

- Do you read every day?

- Do they read every day?

 

Když je v otázce také tázací zájmeno, stojí úplně na začátku věty:

 

- WHAT do you usually read?

- WHY do you read every day?

- WHERE do you read at night?

                       

 

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

 

V krátké odpovědi používáme pro jakékoliv významové sloveso pomocné sloveso DO, DOES a osobní zájmeno odpovídající podmětu otázky. Kladná krátká odpověď je vždy v plném tvaru, záporná vždy ve zkráceném tvaru.

 

Yes, I do.

No, I don’t.

Yes, he does.

No, he doesn’t.

Yes, they do.

No, they don’t.

 

 

Back to the top