ÚVOD

  PDF verze pro tisk

Line

TABULKOVÉ KALKULÁTORY

PROGRAM MS EXCEL

MS Excel patří do skupiny tabulkových procesorů (spreadsheetů), neboli kalkulačních programů. Tabulkový procesor (kalkulátor) je program, který umožňuje provádění automatických výpočtů v tabulkách na základě zadaných dat.

Tabulky je možné použít ke statistickým, matematickým, ekonomickým a jiným výpočtům. Moderní tabulkové procesory, jako je např. MS Excel, nabízejí možnosti, které usnadňují práci s daty. Zadaná data dokáží třídit, uspořádat do přehledných tabulek, a provádět s nimi náročné výpočty. Výsledky je často možné zobrazit ve formě přehledných grafů.

Data nemusejí být pouze číselné údaje. Tabulkové procesory lze také použít k vedení databází, např. pro firemní účely. MS Excel, který je součástí kancelářského balíku MS Office, patří mezi nejrozšířenější tabulkové kalkulátory. Z českých produktů je to kancelářský balík Software602 (602Tab) a americký kancelářský balík StarOffice od firmy Sun. Ovládaní a vzhled tabulkových kalkulátorů je podobné, až na některá omezení rozsahu buněk a jiných programových doplňků. MS Excel je z nich nejpropracovanější.

OSTATNÍ PROGRAMY

Bylo by nesprávné si myslet, že MS Excel je jediným programem na práci s tabulkovými daty. V současné době mu roste konkurence jak u nás tak v zahraničí a její největší výhodu je buď podstatně nižší cena nebo dokonce žádná.

Z dalších tabulkových editorů uvedu např.:

 • 602Tab (Software602),

 • OpenOffice (zdarma),

 • StarOffice (Sun).

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Po odstartování programu se otevře aplikační (programové) okno, ve kterém je otevřeno další, tzv. dokumentové okno, obsahující listy aktuálního dokumentu – sešitu.

 • SEŠIT je dokument Excelu. Obsahuje minimálně jeden list a implicitně maximálně 255 listů. Maximální počet listů je omezen velikostí operační paměti daného počítače. Počet listů v sešitě můžeme nastavit postupem NÁSTROJE–MOŽNOSTI–OBECNÉ. Sešit vytvořený programem MS EXCEL má příponu .XLS.

 • LIST je část sešitu a kromě tabulek s daty může obsahovat i jiné objekty – např. grafy a obrázky. Každý list je vlastně tabulka skládající se z 256 sloupců a 65 536 řádků. Sloupce se označují písmeny velké latinské abecedy a jejich šířka se udává ve znacích. Standardní šířka je 8,43 znaku, maximální šířka 255 znaků. Řádky se označují arabskými číslicemi a jejich výška se udává v bodech. Standardní výška řádku je 12,75 bodů, maximální výška 409 bodů. Název listu, který musí být v sešitě jedinečný, tvoří maximálně 31 znaků, mezi kterými nesmí být znaky / \ ? * [ ]. Listy můžeme odstranit, přejmenovat, kopírovat, skrýt, přesunout, vkládat nové, nastavit pozadí listu apod. a to prostřednictvím hlavního menu programu, tažením myší nebo vyvoláním kontextového menu (místní nabídky) příslušného listu. List sešitu se skládá z několika rovin:

  • Rovina buněk (to, co je v buňkách zapsáno, co se bude tisknout, může mít i několik tiskových stran).

  • Rovina záhlaví a zápatí (je pouze jedna a přidává se ke každé tiskové stránce – zobrazuje se pouze v náhledu, ne v pracovním zobrazení listu).

  • Rovina plovoucích objektů (je před rovinou buněk a tvoří ji vložené plovoucí grafy, kliparty, obrázky, matematické rovnice, organizační sché-mata apod.).

 • BUŇKA je nejmenší adresovatelná část listu, průsečík sloupce a řádku. Je to základní jednotka listu a slouží pro ukládání dat. Do buňky lze zapsat text, číslo, datum, čas, vzorec atd. Buňky se kromě obsahu mohou lišit i velikostí (šířkou sloupce a výškou řádku) a také barvou výplně, ohraničením a formátem. Každá buňka v listě má své označení – svou adresu. Aktivní je vždy jedna buňka. Podobně jako list se i buňka skládá z několika hladin, které se navzájem překrývají a vytvářejí výsledný vzhled a obsah buněk:

  • Hladina hodnot (co v buňce vidíme a co se tiskne).

  • Hladina zápisů dat, vzorců, funkcí (její obsah vidíme v řádku vzorců).

  • Hladina formátovacích symbolů (doplnění symbolů měny, %, oddělovače tisíců a desetinné části. Nastavujeme v hlavním menu FORMÁT-BUŇKY-ČÍSLO).

  • Hladina formátování (řez a barva písma, zarovnání v buňce apod. Nastavujeme v hlavním menu FORMÁT-BUŇKY-PÍSMO, FORMÁT-BUŇKY-ZAROVNÁNÍ nebo z panelu nástrojů FORMÁT).

  • Hladina ohraničujících čar (nastavujeme z hlavního menu FORMÁT-BUŇKY-OHRANIČENÍ nebo z panelu nástrojů FORMÁT).

  • Hladina stínování a vzorků (nastavujeme z hlavního menu FORMÁT-BUŇKY-VZORKY nebo z panelu nástrojů FORMÁT).

  • Hladina pro zápis komentářů (hlavní menu VLOŽIT-KOMENTÁŘ).

  • Hladina mřížky (můžeme ji zobrazit nebo skrýt postupem NÁSTROJE-MOŽNOSTI-ZOBRAZENÍ-MŘÍŽKY).

  Adresa

 • ADRESA je jednoznačné označení buňky a skládá se z písmene příslušného sloupce a čísla řádku, např. A1, BC1700 atd. Pracovní je ta buňka, na které je buňkový kurzor - tlustý černý rámeček. Při vkládání vzorců je lhostejné, jestli píšeme u adres buněk malá nebo velká písmena, program je automaticky převede na velká.

 • DATA V BUŇKÁCH – do buněk lze zadávat data různých typů. MS Excel automaticky rozeznává, jaký typ vkládáme a podle toho mění jejich vzhled. Text se v buňce automaticky zarovnává vlevo, čísla doprava.

 • OBLAST (blok, výběr) je zvýrazněná pravoúhlá množina buněk, se kterou se může pracovat jako s celkem. Oblast může být souvislá nebo nesouvislá. V oblasti je jedna buňka aktivní (nepodbarvená, rohová) a ostatní vybrané (fialově podbarvené). Stisknutím klávesy ENTER zapíšeme údaj do aktivní buňky, kombinací CTRL+ENTER do celé oblasti. Oblast může být dvojrozměrná (obdélník – A1:C5) nebo i trojrozměrná (hranol – List1:List3!A1:C5). Adresa oblasti:
  levá_horní_buňka:pravá_dolní_buňka (např. A1:D10)

 • KURZOR

  • KURZOR BUŇKOVÝ je tlustý rámeček kolem buňky. Podle jeho umístění na listě poznáme, která buňka je právě pracovní, aktivní.

  • Pravý spodní roh buňkového kurzoru (rámečku) slouží pro vytváření řad (posloupností) dat a pro kopírování vzorců.

  • KURZOR MYŠÍ má základní podobu tlustého bílého kříže, který se objevuje po ukázání dovnitř buňky.

  • Po nastavení myšího kurzoru k levému hornímu roku buňky nebo skupiny buněk se jeho podoba změní na čtyřstranný nitkový kříž a po zmáčknutí levého tlačítka myši tak můžeme přesunout obsah buňky nebo vybrané oblasti buněk na jiné místo. Se současným podržením klávesy CTRL probíhá ne přesun ale kopírování a symbol myšího kurzoru se změní na „+“.
    

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 12.12.2004

webmaster