PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

  PDF verze pro tisk

Line

Obsah:

Line

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU MS EXCEL

Možnosti:

 • Klikneme na ikonu programu v sekci Snadné spouštění programů v hlavním panelu.
 • Použijeme cestu START-PROGRAMY-MS OFFICE-MS EXCEL.
 • Při otevírání existujícího dokumentu typu .XLS poklepáním ve složce nebo pomocí START-DOKUMENTY se automaticky odstartuje i program.

Line

UKONČENÍ PROGRAMU MS EXCEL

Možnosti:

 • Zvolíme příkaz SOUBOR-KONEC.

 • Použijeme klávesovou zkratku ALT+F4.

 • Použijeme tlačítko pro ukončení programu v titulní liště okna.

 • Vybereme funkci ZAVŘÍT ze systémového menu programu (ikona na začátku titulní lišty, záhlaví programu).

 • Vybereme funkci ZAVŘÍT z místní nabídky (kontextového menu) titulní lišty (záhlaví) programu.

Po zadání funkce na ukončení programu se nejdříve zavřou všechny otevřené sešity a potom skončí program. V případě, že v některém sešitě nebyly uloženy všechny provedené změny, program zobrazí příslušný dotaz. Nebyl-li sešit ještě pojmenován, zobrazí se dialogový panel ULOŽIT JAKO.

Na obsah

Line

OKNO PROGRAMU MS EXCEL

Okno MS Excel

Okno programu MS EXCEL obsahuje téměř stejné prvky jako jakékoliv jiné okno v OS Windows až na řádek vzorců.

 • Titulní lišta (záhlaví okna programu – okna aplikace) se systémovou ikonou, názvem otevřeného dokumentu, názvem programu a třemi tlačítky pro práci s oknem programu.

 • Hlavní menu (panel nabídek) s tlačítkem pro uzavření dokumentu v okně programu (program zůstává otevřený).

 • Panely nástrojů (pruhy ikon a nástrojů) – uživatel zvolí zobrazení panelů podle druhu své práce – nejběžnější jsou panely Standardní a Formát.

 • Řádek vzorců – editační řádek zobrazuje adresu aktivní buňky nebo název vybrané pojmenované buňky nebo skupiny buněk a její obsah nebo vzorec, podle kterého byl obsah vypočten. Můžeme zde zadávat nebo upravovat hodnoty nebo vzorce v buňkách nebo grafech. Řádek vzorců můžeme zobrazit nebo skrýt z hlavního menu ZOBRAZIT. Tlačítko se šipkou za adresou buňky nebo oblasti obsahuje seznam pojmenovaných dvourozměrných oblastí v listě. Při zápisu nové hodnoty do buňky, při její úpravě nebo po stisknutí klávesy „=“ se objeví tlačítka „X“ – STORNO a „√“ – ZADAT. Tlačítko „fx“ zobrazí dialogový panel pro zadávání funkcí.

 • Pracovní prostor programu – sešit členěný na listy, listy na sloupce a řádky.

 • Posuvné pruhy (posuvné lišty) – vodorovný a svislý.

 • Stavový řádek s informacemi pro uživatele apod.

 • Informační prvky ve stavovém řádku:
  • Vlevo je indikace stavu programu – „PŘIPRAVEN“ – můžeme zapisovat data, „ÚPRAVY“ – po stisknutí klávesy F2 nebo po jiném pokynu upravujeme data původně zapsaná v buňce.
  • Vpravo je výsledek automatického výpočtu a zapnuté indikátory-přepínače:
   • ROZ – rozšiřování oblasti výběru – stisknuté F8.
   • ADD – alternativa k ROZ - přidávání dalších buněk k oblasti, pro nesouvislý výběr je to kombinace kláves SHIFT+F8.
   • ABC – stisknutá klávesa CapsLock – trvalé psaní velkých písmen.
   • 123 – stisknutá klávesa NumLock – zapnutá numerická klávesnice.
   • SCRL – zapnuté ScrollLock – pohyb listu kurzorem.
   • PŘES – stisknutá klávesa INSERT – přepis původního obsahu buňky, po vypnutí vkládání nových znaků.
   • FIX – po nastavení pevného počtu desetinných míst u číselných údajů v hlavním menu NÁSTROJE-MOŽNOSTI-ÚPRAVY.
 • Kromě vyjmenovaných prvků můžeme ještě ZOBRAZIT-PODOKNO ÚLOH, které má čtyři podoby – Nový sešit, Schránka sady Office, Hledat a Vložit klipart. Toto podokno využíváme kromě jiného např. při obnově dokumentů po havárii systému apod. Podokno úloh vyvoláme nebo zavřeme i klávesovou zkratkou CTRL+F1.

Na obsah

Line

POHYB PO DOKUMENTU

Mezi jednotlivými listy se pohybujeme kliknutím na ouško s názvem listu, který chceme zobrazit, použijeme tlačítka před názvy listů (první list, předchozí list, následující list, poslední list sešitu) nebo klávesové zkratky.

CtrlPageDown

zobrazí list předchozí před aktivním listem

CtrlPageUp

zobrazí list následující za aktivním listem

Kliknutím pravým tlačítkem myši do prostoru tlačítek pro přechod listů (vyvoláním jeho místní nabídky) zobrazíme seznam všech listů v sešitě a vybereme ten, na který se chceme přesunout.

Pohyb v listě vykonáváme pomocí vodorovné (na dolním okraji okna dokumentu) a svislé (na pravém okraji okna dokumentu) posuvné lišty na okrajích obrazovky. Posuvníky mají také své kontextové menu (místní nabídku).

 • Kliknutím přesně na šipku posuvníku se list posune o jeden sloupec nebo řádek daným směrem. Podržením tlačítka myši na šipce je pohyb plynulý.
 • Kliknutím na plochu mezi jezdcem posuvníku a šipkou se list posune o jednu obrazovku daným směrem.
 • Tažením jezdce posuvníku se list rychle a plynule pohybuje daným směrem.

Pohyb v listě pomocí klávesových zkratek:

Nahoru

jedna buňka (řádek) nahoru

Dolů

jedna buňka (řádek) dolů

Doprava

jedna buňka (sloupec) doprava

doleva

jedna buňka (sloupec) doleva Home na začátek řádku (sloupec A)

PageDown

Page Down o okno dolů

PageUp

Page Up o okno nahoru

AltPageDown

ALT+Page Down o okno doleva

AltPageUp

ALT+Page Up o okno doprava

CtrlHome

CTRL+Home na začátek listu (na buňku A1)

CtrlEnd

CTRL+End na poslední použitou buňku, která je nejvíce vpravo dole.

Na obsah

Line

OZNAČOVÁNÍ - VÝBĚR

 • Jednu buňku označíme tak, že na ni klikneme myší nebo se na ni přesuneme pomocí tzv. kurzorových kláves. Vybraná buňka je ohraničená tlustou čarou.

 • Při výběru více sousedících buněk:

  • Vybereme první buňku (většinou vlevo nahoře), stiskneme a držíme stisknuté levé tlačítko, tažením přesouváme myš do poslední vybírané buňky a tam pustíme levé tlačítko.

  • Vybereme první buňku (většinou vlevo nahoře), stiskneme a držíme stisknutou klávesu SHIFT nebo F8, klikneme myší do poslední vybírané buňky a pustíme stisknutou klávesu. o Vybereme první buňku (většinou vlevo nahoře), stiskneme a držíme stisknutou klávesu SHIFT nebo stiskneme F8. Pomocí kurzorových kláves označujeme vybíranou oblast a potom pustíme SHIFT nebo vypneme F8.

 • Při výběru nesouvislých oblastí (jednotlivých buněk nebo skupin buněk, které spolu nesousedí) vybereme nejdříve první buňku nebo první skupinu buněk. Potom stiskneme a držíme stisknutou klávesu CTRL a vybíráme další buňky nebo oblasti buněk. Mód přidávání zabezpečí i kombinace kláves SHIFT+F8 (vypneme ho klávesou ESC.)

 • Označení celých sloupců nebo řádků dosáhneme velice rychle tak, že klikneme na záhlaví sloupce nebo řádku s jeho označením. Kliknutím do záhlaví prvního vybíraného sloupce nebo řádku, stisknutím a podržením levého tlačítka a tažením myši označíme více sousedících sloupců nebo řádků. V případě nesouvislého výběru podržíme stisknuté CTRL a klikáme do záhlaví vybíraných sloupců nebo řádků. Můžeme také používat postupy s použitím klávesy SHIFT, které jsou popsány u vybírání buněk, ale klikáme vždy do záhlaví sloupců nebo řádků.

 • Celý list vybereme klávesovou zkratkou CTRL+A nebo kliknutím na tlačítko „Vybrat vše“ – prázdné políčko mezi záhlavím sloupců a záhlavím řádků.

Označení vybrané skupiny buněk zrušíme kliknutím kdekoliv na ploše listu.

 • Označení – výběr trojrozměrné oblasti: označíme dvojrozměrnou oblast na jednom listě, stiskneme SHIFT nebo CTRL (pro nespojitou oblast – některé listy vynecháváme) a klepneme na ouška dalších relevantních listů.

Na obsah

Line

 
 

Poslední aktualizace: 05.12.2004

webmaster