GRAFY

  PDF verze pro tisk

Line

Grafy jsou v Excelu nástrojem, který je uživateli velice ceněn pro názornost zobrazení informací, ale i pro své možnosti rozboru dat. Výběrem správného typu a vzhledu grafu dosáhneme, že důležité informace budou na první pohled snadno patrné každému.

Typ Použití
Sloupcový Srovnání kategorií a zobrazení jejich změn v čase.
Pruhový Srovnání kategorií, nevhodný pro srovnání v čase.
Spojnicový Zobrazení trendů během časového období, souvislý tok dat zobrazuje obecný trend.
Výsečový Zobrazení celku a podílu jednotlivých částí. Pouze pro jednu řadu dat.
XY bodový Zobrazení vztahu mezi dvěma množinami hodnot na ose X a Y.
Plošný Zobrazení částečných trendů bez nutnosti zobrazovat překrývající se čáry. Zdůrazňuje velikost každé množiny hodnot vzhledem k celku.
Prstencový Podobný jako výsečový, umožňuje však zobrazit více řad najednou v několika soustředných prstencích.
Paprskový Podobný spojnicovému, zachycuje vzdálenost řad od středu a porovnání s ostatními daty.
Povrchový Zobrazení vztahu tří řad hodnot ve třech osách.
Bublinový Zvýrazňuje relativní důležitosti zobrazených řad. Kromě souřadnic X a Y udáváme ještě velikost bubliny.
Burzovní Pohyb cen akcií s možností zobrazení jejich objemu, minimální, maximální, počáteční a koncové hodnoty.
Válcový,

Kuželový,

Jehlanový
Srovnání kategorií. Je možné ho zobrazit zleva doprava nebo shora dolů.

Tvorba grafů:

Prvním krokem k vytvoření grafu je dobře navržená tabulka, která by měla obsahovat popisky dat (pojmenování sloupců a řádků). K tvorbě grafu je nejlepší používat průvodce, který vytvoří základní graf podle možností, které zvolíme. Takto vzniklý graf potom upravujeme a formátujeme podle svých představ.

V tabulce vybereme buňky nebo oblasti buněk, jejichž obsah bude tvořit graf (může být i celá tabulka). Průvodce tvorbou grafu spustíme postupem VLOŽIT – GRAF nebo použitím ikony“průvodce grafem“ ve standardním panelu nástrojů. Průvodce nás prostřednictvím 4 dialogových panelů provede tvorbou grafu:

Grafy1

  1. Průvodce grafem 1/4 - typ grafu. Vybereme typ a variantu - podtyp grafu podle druhu zobrazovaných dat a můžeme zde také zobrazit ukázku grafu. Na záložce Vlastní typy můžeme vytvořit svůj typ.

  2. Průvodce grafem 2/4 – zdrojová data grafu. Na záložce Oblast dat zkontrolujeme nebo zadáme které buňky z tabulky budou tvořit graf a zadáme, jestli data tvoří řádky nebo sloupce. Na záložce Řada udáváme, které řady dat budou tvořit graf, ve kterých buňkách tabulky je název grafu, ve kterých hodnoty zobrazované v grafu a ve kterých popisky na vodorovné ose (ose X).

  3. Průvodce grafem 3/4 – možnosti grafu. Vzhled tohoto okna se liší podle typu vybraného grafu. Na jednotlivých záložkách definujeme názvy (název grafu, jednotlivých os grafu), parametry zobrazení os, parametry zobrazení mřížky grafu, parametry legendy (bude-li zobrazena a kde v grafu), popisky datových bodů grafu (budou-li zobrazeny a jakým způsobem) a dále bude-li součástí grafu i tabulka, podle které byl sestaven.

  4. Průvodce grafem 4/4 – umístění grafu. Umožňuje uložit graf na nový list sešitu nebo do stejného sešitu, kde je i zdrojová tabulka. Umístění grafu můžeme kdykoliv změnit z kontextového menu grafu operací Umístění.

Průvodce grafem:

   
   

Vytvořený a vložený graf se nachází v tzv. oblasti grafu (podklad pod grafem) a skládá se z více objektů (názvy, mřížky, datové body, popisky, legenda, popisky a mřížky os atd.) S grafem jako celkem můžeme pracovat jako s jakýmkoliv jiným vloženým objektem (např. obrázkem). Můžeme ho po listě přesouvat, měnit jeho rozměry nebo ho klávesou DELETE vymazat.
Mnohé operace s grafem můžeme vykonat z kontextového menu oblasti grafu, každý objekt můžeme dále formátovat a upravovat – dvojklikem na daný prvek vyvoláme dialogový panel pro jeho úpravu.
Po kliknutí do grafu se zobrazí i panel nástrojů pro graf. Zobrazit ho můžeme i postupem ZOBRAZIT – PANELY NÁSTROJŮ – GRAF.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 12.12.2004

webmaster