KRESBA

PDF verze pro tisk Cvičení    

 

Line

Pracovní prostředí vektorových editorů

Pracovní prostředí většiny rastrových editorů má některé společné prvky.

pracovní prostředí

Hlavní panel

 • vlevo název programu, souboru (někdy barevná hloubka)

 • vpravo tlačítka na minimalizaci, maximalizaci, zavření programového okna

Menu

 • zleva textové tlačítka s nabídkami všech funkcí

 • vpravo na minimalizaci, maximalizaci, zavření dokumentového okna

Panel nástrojů

 • obsahuje typické funkce rastrového editoru (kreslení, guma, kapátko, ořez, …)

Alternativní panel nástrojů (APL)

 • při vybrání nástroje z Panelu nástrojů se k danému nástroji otevře ještě podnabídka

Panel barev

 • nabídka barev (levé tlačítko barva obrysu, pravé výplň)

Stavový řádek

 • většinou informuje o aktuální poloze kurzoru, velikosti vybraného objektu, počtu stránek, …)

Kreslící plátno

 • plocha pro umístění obrázku

Pracovní prostředí může ještě obsahovat další prvky jako pravítka, mřížka, ….

Na obsah

Line

Upravujeme kresbu

Otevření, přejmenování, změna formátu a uložení kresby

Otevření souboru

 • spustíme vytvořený soubor (najdeme ho na pevném disku – klikneme pravým tlačítkem – levým tlačítkem zvolíme možnost Otevřít v programu a vybereme Corel Draw!, Zoner, …),

 • spustíme program a otevřeme soubor (v hlavním menu klikneme na Soubor-Otevřít a najdeme ho na pevném disku).

Obr. Otevření souboru

otevření

Změna formátu

Formát měníme tehdy pokud např. chceme kresbu umístit na internet nebo chceme zajistit větší kompatibilitu, …

 • V hlavním menu klikneme na Soubor-Uložit jako,

 • v otevřeném okně dole je roletová nabídka Typ souboru,

 • rozbalíme nabídku (kliknutím na šipku vlevo) a vybereme daný formát.

Obr. Změna formátu obrázku

změna formátu 1 změna formátu 2

 

Základní nástroje

Každý pořádný vektorový editor by měl obsahovat nástroje jako: výběr, tvarování, lupa, tužka, štětec, …, základní tvary (čtverec, elipsa, …), průhlednost, stín, kapátko, text, …

Výběr

Za pomoci tohoto nástroje lze editovat již vytvořené objekty, kopírovat, měnit velikost, určovat průhlednost, zešikmit, …

výběr

Křivky

Základní útvar vektorové grafiky, všechny objekty jsou odvozené od křivek. Každá čára nakreslená v Zoneru je křivka (tzv. Bézierova).

Nástroj pro vkládání křivek se nachází v levém panelu nástrojů a při klepnutí se otevře tzv. alternativní panel nástrojů s nabídkami kreslení křivek. Při delším podržení levého tlačítka se otevře tzv. podnabídka. Lze kreslit úsečky jednoduché křivky, napojovat křivky, otáčet po stupních, …

Křivky kreslíme tak, že vybereme požadovaný typ v alternativním panelu nástrojů (dále jen APL) , přemístíme se na místo počátku křivky a klikneme, poté se přesuneme na koncový bod křivky a znovu klikneme (2. způsob – stiskneme levé tlačítko nad počátečním bodem a táhneme ve směru úsečky nad koncovým bodem klikneme levým tlačítkem)

křivky

Tvarování

Někdy je třeba upravit průběh křivky a k tomu slouží nástroj tvarování křivek .
Křivku tvarujeme tak, že klikneme na uzel (bod křivky), který chceme editovat a tažením přesouváme na nové umístění (můžeme také uzly přidávat a odebírat).

tvarování křivek

Základní tvary

Geometrické tvary tvoří skupina křivek a lze je tedy kdykoliv na křivky rozdělit. Základních geom. tvary: pravoúhelníky, kružnice a elipsy, mnohoúhelníky, čárové kódy, … Vybereme typ geom. tvaru kliknutím levého tlačítka, přesuneme se na kreslící plochu a stisknutím levého tlačítka a tažením určíme velikost. U každého objektu lze měnit počet vrcholů, ostrost, otočení v APL.

tvary

Text

V programu, lze používat dva druhy textu (odstavcový, umělecký). Odstavcový se chová jako v textovém editoru, u uměleckého lze text různě deformovat. Texty se vkládají do tzv. textového rámce. Odstavcový text vkládáme kliknutím v podnabídce na symbol T a umělecký na symbol A.

Text vkládáme tak, že vybereme typ textu přejdeme do kreslícího plátna a stisknutím levého tlačítka a tažením vyznačíme textový rámec. (u uměleckého textu můžeme táhnout v libovolném směru).

Editace formátu textu je obdobná jako u textových editorů. Umělecký text lze umístit i na libovolnou křivku. nejdříve nakreslíme libovolnou křivku, zvolíme nástroj z APL, přesuneme se na křivku, jednou zmáčkneme levé tlačítko a můžeme psát. Po skončení lze kliknout na původní křivku a vymazat ji klávesou Delete.

Každý znak se skládá z obrysu a výplně, lze měnit jejich barvu klikáním na panel barev (levým tlačítkem obrys, pravým výplň). U obrysu, lze také měnit tloušťku a typ čáry, výplní zase nemusí být jenom barva, ale např. obrázek, ….

Toho lze dosáhnout v tzv. Galerii, která se nachází v Hlavním menu. Při jejím použití se otevře vlevo v pracovní ploše plovoucí okno, které lze na ploše různě posouvat.

text 1 text 2

Tabulky

Tabulku, lze vložit kliknutím na nástroj tabulka a natáhnutím do kreslícího plátna poté se zobrazí dialogové okno na udání počtu sloupců a řádků. Do tabulky (písmena sloupce, čísla řádky) můžete psát, měnit pozadí, ohraničení, ….(za pomoci galerie – viz. kapitola TEXT)

 

tabulka 1 tabulka 2

Ostatní nástroje jsou specifické pro daný software nebo mají obdobnou funkci jako v rastrových editorech.

Na obsah

Line

Vytváříme kresbu

Vytváření kreseb je vlastně postupné poskládání jednoduchých grafických elementů (objektů) do jednoho složitějšího.

Obr. Slon rozložený na jednoduché grafické elementy Obr. Skládání jednoduchého domečku z pravoúhelníku, trojúhelníku a 2 kosoúhelníků
kresba 1 kresba 2

Objekty a co s nimi (zvětšení, zmenšení, posun, rotace, deformace, …)

Různé geometrické tvary se nazývají objekty. S objekty se dá velice dobře pracovat, lze měnit jejich velikost, otáčet je, deformovat, posouvat, … Můžeme objekty seskupovat nebo naopak rozdělovat, určovat jejich pořadí.

Obr. Možnosti práce s objektem

objekty

Obrys a výplň objektů

Každý objekt má výplň a obrys:

 • Obrys (druh, tloušťka, barvu)

 • Výplň (barva, přechod, textura, bitmapa, …)

Obr. Možnosti výplně a obrysu objektu

výplň a obrys

Efekty

Efekty jsou poměrně oblíbeným nástrojem, představit si pod nimi můžeme stín, průhlednost, perspektiva, … Přesto by jsme měli být při používání efektů opatrní, protože všeho moc škodí.

Obr. Efekty (průhlednost, stín, perspektiva)

efekty

Prezentace vektorových obrázků

Pro prezentaci vektorových kreseb platí obdobná pravidla jako pro tisk rastrových obrázků. Jediná velká změna je při publikování na WWW stránkách, donedávna neuměl web zobrazovat vektorové kresby, po zavedení formátu SVG (Scalable Vector Graphic) je už umí, jeho šíření je, ale pořád pomalé.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster