TVORBA PREZENTACE

PDF verze pro tiskCvičení    

Line

Postup tvorby prezentace

1. VYMEZENÍ PUBLIKA

Při přípravě prezentace bere autor do úvahy např.:

 • kolik lidí se prezentace zúčastní,

 • jaké je sociologické složení publika (věk, vzdělání),

 • co už publikum o tématu ví,

 • jakou úlohu publikum hraje,

 • jaký má publikum zájem,

 • má-li publikum k tématu kladný nebo záporný postoj,

 • kolik máme na přednášku času.

2. ÚČEL PREZENTACE

Účelem prezentace je obvykle:

 • poskytnout publiku informace,

 • podpořit rozhodování publika či jednotlivce o věci.

3. VOLBA PREZENTAČNÍ METODY

Prezentaci můžeme předvádět např. formou:

 • vedené prezentace (mohou se rozdat i podpůrné materiály, nutné dobré ovládání projektoru lektorem),

 • automatické prezentace (opakující se show na obrazovce),

 • interaktivní prezentace (uživatel může do předvádění zasahovat, vybírat si pokračování).

4. VÝBĚR VHODNÉ ŠABLONY A BAREVNOSTI SNÍMKŮ

Výběr grafické podoby šablony z nabídky programu PowerPoint nebo tvorba vlastní šablony.

Vhodné jsou převážně modré a zelené odstíny, na monitoru spíše tmavé pozadí a světlé písmo. Pro zaujetí použijeme žlutou nebo červenou barvu. Budeme-li snímky tisknout, volíme světlé pozadí a tmavé písmo.

Vhodná volba velikosti písma podle velikosti místnosti, kde bude prezentace probíhat a podle počtu diváků (pro nadpisy velikost např. 40, pro základní text kolem 30)

Obecně volíme stejný formát pro všechny snímky v prezentaci (výjimkou může být zvláštní, důležitá kapitola)

5. TVORBA OBSAHU SNÍMKŮ

Do jednotlivých snímků můžeme vkládat např.:

 • texty

 • grafy

 • audio nahrávky animace

 • obrázky

 • diagramy

 • videosekvence

6. VYLEPŠENÍ GRAFICKÉHO VZHLEDU PREZENTACE

7. DOPLNĚNÍ MULTIMEDIÁLNÍCH EFEKTŮ

8. TVORBA TIŠTĚNÝCH PODKLADŮ

(tisk jednotlivých snímků, např. i s poznámkami pro lektora)

9. VYZKOUŠENÍ, OVĚŘENÍ FUNGOVÁNÍ 10. PŘEDVÁDĚNÍ PREZENTACE

Na obsah

Line

Práce v programu PowerPoint

Program je možné spustit:

 • START – PROGRAMY - MS Office – MS PowerPoint

 • Kliknutí na ikonu programu PowerPoint v sekci pro snadné spouštění programů v hlavním panelu.

 • Otevřením dokumentu typu .ppt na diskových pamětích.

PowerPoint

1. Titulní lišta s ikonou a názvem programu, otevřené prezentace a tlačítky Minimalizovat, Maximalizovat/Obnovit a Zavřít pro program.

2. Hlavní menu obsahující v roletách všechny funkce programu. Na konci nabídky bývají tlačítka Minimalizovat, Maximalizovat/Obnovit a Zavřít pro dokument (prezentaci).

3. Panely nástrojů s tlačítky nejčastěji používaných funkcí. Standardně jsou zobrazeny panely Standardní, Formát a Kreslení.

4. Podokno osnovy – levá část okna prezentace (podokno, ve kterém se zobrazuje a píše text automatických textových polí všech snímků prezentace). Text zde můžeme i formátovat. Toto podokno můžeme zobrazit také v režimu Snímky – vidíme zmenšenou podobu všech snímků v prezentaci a můžeme zde s nimi manipulovat – měnit jejich pořadí, odstraňovat snímky apod.

5. Podokno snímku – základní součást prezentace. Vytvářený snímek zde vidíme v jeho skutečné podobě, ale bez průběhu animací a přehrávání klipů, které se zobrazují až během předvádění prezentace.

6. Podokno poznámky – nejmenší část prezentačního okna. Po kliknutí do tohoto okna umožňuje autorovi psát ke snímku poznámky a zobrazuje je. Tyto poznámky je potom možné vytisknout, vyvolat v průběhu projekce, nebo jinak zpracovat. Při tisku poznámek polovinu stránky zabírá zmenšená podoba snímku a polovina je rezervována pro vytištění poznámek. Náhled vidíme přes ZOBRAZIT – POZNÁMKY.

7. Příčka – dělicí čára mezi podokny osnova, snímek a poznámky. Můžeme ji uchopit myší a tažením upravit rozdělení pracovního prostoru mezi tyto tři části jak právě potřebujeme.

8. Tlačítka pro výběr zobrazení – normální, řazení snímků a promítnutí snímku. Další možnosti nastavíme pomocí hlavního menu ZOBRAZIT. Normální – umožňuje současně přehledně vidět a psát text celé prezentace, detailně pracovat s texty, grafikou a efekty zvoleného snímku a k tomuto snímku prohlížet či psát poznámky (vidíme podokna osnova, snímek i poznámky). Řazení snímků – vidíme celou prezentaci současně, snímky jsou zmenšeny vedle sebe v pořadí, jak se budou promítat při předvádění prezentaci. S jednotlivými snímky zde můžeme pracovat pouze jako s celistvými objekty – změnit pozadí, barevné schéma, rozvržení jednoho, více nebo všech snímků, měnit pořadí snímků kopírováním nebo přesouváním, nastavovat přechodové efekty, animace, časování pro jeden i více snímků najednou, skrýt snímky, odstranit snímky apod. Prezentace – vlastní předvedení vytvořené prezentace na celé obrazovce počítače se všemi efekty a animacemi. Návrat do původního zobrazení klávesou ESC. Předvedení prezentace vyvoláme i z hlavního menu ZOBRAZIT - PREZENTACE, PREZENTACE – SPUSTIT PREZENTACI nebo klávesou F5.

9. Posuvníky – vodorovný a svislý.

10. Stavový řádek – poskytuje informace o aktuální situaci v okně, např. pořadové číslo aktuálního snímku a celkový počet snímků v prezentaci, název šablony apod.

Na obsah

Line

Činnosti při tvorbě prezentace

1. VOLBA ZPŮSOBU VYTVOŘENÍ PREZENTACE

Po zadání příkazu SOUBOR – NOVÝ se na pravém okraji obrazovky otevře podokno úloh, ze kterého vybereme způsob tvorby nové prezentace. Po použití příslušné ikony či klávesové zkratky Ctrl+N se hned vytvoří prázdná prezentace.

způsoby

 1. OTEVŘÍT PREZENTACI – umožňuje otevřít už existující a uloženou prezentaci pro její úpravu, vytvoření její kopie, předvádění prezentace apod.

 2. NOVÝ - PRÁZDNÁ PREZENTACE – možnost úplně samostatné tvorby prezentace na prázdném bílém podkladu. Autor prezentace tvoří obsah i formát prezentace sám.

 3. NOVÝ – ZE STRUČNĚHO PRŮVODCE – automatizovaný způsob, vhodný pro začátečníky nebo pro ty, kdo nemají dostatečnou představu o obsahu, náplni nebo formální úpravě prezentace na dané téma. Průvodce v pěti po sobě jdoucích oknech položí otázky o tématu a způsobu publikace nové prezentace a o základních údajích, které mají v prezentaci být. Na základě odpovědí uživatele pak vytvoří úhlednou prezentaci s hotovou textovou osnovou ve vhodném formátu případně i další prvky – grafy, tabulky, animační efekty apod. Jednotlivé fáze tvorby prezentace průvodcem jsou:

  • Začátek

  • Typ prezentace

  • Styl prezentace

  • Možnosti prezentace

  • Dokončit.

Stručný průvodce tedy umožňuje v několika krocích vytvořit téměř hotovou prezentaci. PowerPoint disponuje několika desítkami hotových koster prezentace, ze kterých si uživatel vybírá tu, která mu pro daný případ vyhovuje.

průvodce

Tato prezentace obsahuje kompletní grafický návrh i strukturu prezentace a uživatel doplňuje pouze konkrétní údaje.

 1. NOVÝ – ZE ŠABLONY NÁVRHU – Umožňuje zvolit si za základ prezentace jednu z připravených šablon (vzorových prezentací), kde je připraven formát podkladu snímku, formátování a rozmístění názvů, textových polí, grafických prvků atd. Vybíráme z podokna úloh NÁVRH SNÍMKU – ŠABLONY NÁVRHŮ. Uživatel nepřebírá strukturu prezentace ale pouze grafický návrh jejího vzhledu. Šablona je tedy soubor všech grafických prvků prezentace včetně pozadí, barev, odrážek, písem apod. Šablonu je možné kdykoliv vyměnit bez ztráty obsahu prezentace za jinou. Podle šablony vytvoříme pouze první snímek. Další snímky přidává uživatel, jednotný vzhled podle šablony se automaticky kopíruje. Šablonu vybereme z podokna úloh např. i příkazem FORMÁT – NÁVRH SNÍMKU nebo tlačítkem NÁVRH SNÍMKU.

2. BAREVNÉ SCHÉMA ŠABLONY

Po výběru šablony návrhu zvolíme některou z připravených barevných variant šablony. Můžeme použít i postup FORMÁT – NÁVRH SNÍMKU - BAREVNÁ SCHÉMATA. Barevné schéma definuje přiřazení barev jednotlivým prvkům snímku. Určuje barvy pozadí, nadpisů, textů a grafických prvků – grafů, schémat, odrážek. Obvykle je jedno schéma přiřazeno všem snímkům prezentace, může se to však změnit. Můžeme nastavit i vlastní barvy.

šablony 1  šablony 2

3. BARVA POZADÍ

Funkce FORMÁT – POZADÍ mění pouze barvu pozadí snímků. Můžeme změnit barvu jednoho snímku, skupiny snímků nebo všech snímků. Při tisku snímků můžeme kvůli úsporám barvy barvu pozadí vypustit.

4. ROZLOŽENÍ SNÍMKU

V případě, že jsme si vybrali tvorbu prezentace pomocí šablony, v dalším kroku volíme v podokně úloh ROZLOŽENÍ SNÍMKU základní rozložení prvků v snímcích, např.:

 • Úvodní snímek prezentace (nadpis a podnadpis)

 • Seznam s odrážkami (nadpis a text - bodový seznam)

 • Tabulka (nadpis a tabulka)

 • Graf (nadpis a graf)

 • Text a klipart (nadpis, text a klipart)

 • Prázdný snímek (prvky vkládáme manuálně přes hlavní menu VLOŽIT)

 • Velký objekt (jakýkoliv objekt)

 • Videoklip a text (nadpis, videoklip a text)

Každý typ rozvržení obsahuje zástupné prvky - rámečky pro v závorce uvedené prvky. Tyto rámečky můžeme kdykoliv odstranit, když je nepotřebujeme a vložit tam manuálně jiné prvky. Rozložení snímků tedy určuje existenci a pozici jednotlivých prvků (nadpis, text, ...) na snímku. Volíme ho při vytvoření nového snímku ale je možné ho kdykoliv změnit. Můžeme použít i funkci FORMÁT – ROZVRŽENÍ SNÍMKU.

rozložení

5. PODOKNO ÚLOH:

Na pravém okraji obrazovky se zobrazí podokno úloh, ve kterém se zobrazí prostředí a nabídky pro práci v některém z následujících režimů:

podokno úloh

6. VLOŽENÍ NOVÉHO SNÍMKU

Nový snímek vkládáme za aktuálně zobrazený snímek některým z uvedených postupů:

 • VLOŽIT – NOVÝ SNÍMEK

 • Ctrl+M

 • Tlačítko NOVÝ SNÍMEK v panelu nástrojů

7. OZNAČENÍ SNÍMKŮ

 • Pracujeme v režimu ŘAZENÍ SNÍMKŮ a použijeme některý z postupů:

 • Jeden snímek vybereme kliknutím do něj.

Sousedící snímky: označíme první z vybíraných snímků, zmáčkneme a držíme zmáčknutou klávesu SHIFT a klikáme do dalších vybíraných snímků. Můžeme použít i vybráni tažením myší přes vybírané snímky.

Nesousedící snímky: vybereme první snímek, zmáčkneme a držíme zmáčknutou klávesu CTRL a klikáme na další vybírané snímky.

Všechny snímky vybereme klávesovou zkratkou Ctrl+A nebo postupem ÚPRAVY -VYBRAT VŠE.

Vybrání zrušíme kliknutím na prázdnou plochu mezi snímky.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ SNÍMKŮ NEBO OBJEKTŮ ZE SNÍMKU

Odstraňování snímků je možné v jakémkoliv zobrazení. Označíme odstraňovaný snímek, skupinu snímků nebo prvek v snímku a použijeme některý z postupů:

 • Hlavní menu ÚPRAVY – ODSTRANIT SNÍMEK

 • Klávesa DELETE

 • Funkce ODSTRANIT z kontextového menu výběru.

9. KOPÍROVÁNÍ SNÍMKŮ

V režimu ŘAZENÍ SNÍMKŮ vybereme kopírovaný snímek nebo skupinu snímků některým z výše popsaných způsobů a při zmáčknutém Ctrl taháme myší za jeden z označených snímků mezi dva snímky, kam chceme výběr umístit.

Můžeme použít i kopírování přes schránku – funkce hlavního menu ÚPRAVY – KOPÍROVAT pro nakopírování výběru a ÚPRAVY – VLOŽIT pro vložení výběru ze schránky na zvolené místo. Místo funkcí hlavního menu můžeme použít i příslušná tlačítka ze standardního panelu nástrojů, klávesové zkratky Ctrl+C a Ctrl+V nebo příslušné funkce z kontextového menu výběru.

Uvedené postupy můžeme používat i pro objekty na snímcích.

10. DUPLIKOVÁNÍ SNÍMKŮ

Tuto funkci můžeme použít i v jiném zobrazení snímků než je ŘAZENÍ SNÍMKŮ. Zobrazíme snímek, jehož kopii chceme vytvořit a použijeme funkci VLOŽIT – DUPLIKÁT SNÍMKU. Kopie se vloží za kopírovaný snímek.

11. ZMĚNA POŘADÍ SNÍMKŮ

V režimu ŘAZENÍ SNÍMKŮ vybereme přesouvaný snímek nebo skupinu snímků některým z výše popsaných způsobů a taháme myší za jeden z označených snímků mezi dva snímky, kam chceme výběr umístit.

Můžeme použít i přesun přes schránku – funkce hlavního menu ÚPRAVY – VYJMOUT pro výběr a ÚPRAVY – VLOŽIT pro vložení výběru ze schránky na zvolené místo. Místo funkcí hlavního menu můžeme použít i příslušná tlačítka ze standardního panelu nástrojů, klávesové zkratky Ctrl+X a Ctrl+V nebo příslušné funkce z kontextového menu výběru.

Uvedené postupy můžeme používat i pro objekty na snímcích.

12. PŘESUN A KOPÍROVÁNÍ SNÍMKŮ MEZI PREZENTACEMI

Přes schránku: otevřeme výchozí prezentaci v zobrazení ŘAZENÍ SNÍMKU, označíme přesouvanou nebo kopírovanou skupinu snímků a zadáme funkci KOPÍROVAT nebo VYJMOUT – vložíme výběr do schránky. Otevřeme cílovou prezentaci, zobrazíme ji jako ŘAZENÍ SNÍMKŮ, označíme místo, kam se má obsah schránky vložit a vložíme ho tam.

Máme-li otevřeny najednou obě prezentace, výchozí i cílovou, zobrazíme je zároveň na obrazovce postupem hlavní menu OKNO – USPOŘÁDAT a můžeme kopírovat nebo přesouvat některým ze způsobů popsaných v bodech 8. nebo 10. rovnou na obrazovce.

Snímky vložené výše uvedenými postupy do nové prezentace ztratí svoje formátování a přizpůsobí se cílové prezentaci.

V cílové prezentaci můžeme nakopírovat nebo vložit snímky z výchozí prezentace i postupem hlavního menu VLOŽIT – SNÍMKY ZE SOUBORU. Otevřeme cílovou prezentaci a v normálním zobrazení přejdeme na snímek, kam chceme vložit kopírované nebo přesouvané snímky z výchozí prezentace, nebo v zobrazení ŘAZENÍ SNÍMKŮ klikneme mezi snímky, kam chceme vložit kopírované nebo přesouvané snímky. Vyvoláme funkci hlavního menu VLOŽIT – SNÍMKY ZE SOUBORU a dál pracujeme podle zobrazeného dialogového panelu. Výhodou tohoto postupu je, že můžeme zachovat původní formát vkládaných snímků.

13. OTEVŘENÍ VÍCE PREZENTACÍ V OKNĚ PROGRAMU

Najednou můžeme mít otevřeno více prezentací. Standardně vidíme v okně programu posledně otevřenou prezentaci. Přepínat mezi jednotlivými prezentacemi můžeme klávesovou zkratkou Ctrl+F6, pomocí hlavního menu OKNO – seznam otevřených prezentací, výběrem z tlačítek v hlavním panelu systému Windows nebo kombinací kláves Alt+Tab.

14. OBSAH SNÍMKU

Snímek obsahuje určité prvky (nadpis, text, obrázek, tabulka, graf, organizační schéma, automatické prvky, textové pole, zvuk, video). Po kliknutí na tento prvek ho můžeme upravovat. Prvek se obvykle orámuje nebo jinak zvýrazní. Kliknutím na jiný prvek nebo do prázdné plochy snímku úprava vybraného prvku skončí. Dialogový panel pro práci s daným prvkem vyvoláme i z jeho kontextového – místního menu.

15. PRÁCE S TEXTEM

Po kliknutí do rámečku „Nadpis“ nebo „Text“ se objeví kurzor a můžeme psát.

Pro pohyb po textu v rámečku a pro jeho úpravu platí stejná pravidla jako v jiných programech (vybírání bloku, formátování, kopírování, přesun, mazání).

I když je formát písma dán zvolenou šablonou, můžeme ho kdykoliv upravit příkazem FORMÁT – PÍSMO (typ, řez, velikost, barva, efekty, podtržení). Mnohé z těchto funkcí provedeme rovnou na obrazovce pomocí tlačítek příslušných funkcí.

Při práci s odstavci můžeme volit požadované řádkování a zarovnání odstavců (FORMÁT – ŘÁDKOVÁNÍ, FORMÁT – ZAROVNAT). Chceme-li na blok textu uplatnit formát, který už v prezentaci máme, použijeme tlačítko Kopírovat formát.

Každý odstavec v automatickém textu je standardně opatřený odrážkou nebo číslováním ve více úrovních. Formát odrážek a číslování můžeme změnit funkcí FORMÁT – ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Můžeme použít i tlačítka příslušných funkcí.

16. ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ

Snímek je možné opatřit záhlavím a zápatím (číslo snímku, libovolný text, např. název prezentace, datum poslední úpravy apod.). Vkládáme funkcí ZOBRAZIT – ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ.

17. OSNOVA

Každý snímek má v osnově svůj symbol, číslo snímku a vpravo tučně napsaný nadpis. Následuje text polí vložených z automatického rozložení (nezobrazuje se zde text ručně vložených textových polí). V osnově můžeme zapisovat text a manipulovat s ním stejně jako v samotném snímku. Formát textu se však zobrazuje pouze ve snímku, ne v osnově. V osnově můžeme postupem „uchop a táhni“ změnit pořadí snímků.

18. TEXTOVÉ POLE

Do snímku můžeme postupem VLOŽIT – TEXTOVÉ POLE vložit textový rámeček. Kurzor se změní na zvláštní symbol, který nastavíme na požadované místo v snímku, zmáčknutým levým tlačítkem vykreslíme okraje textového rámečku a můžeme psát. Kliknutím na rámeček se tento orámuje šrafovaným okrajem, za který můžeme rámeček přesouvat po snímku nebo změnit jeho rozměry.

19. PŘEDLOHA

Předloha definuje styl pro všechny texty daného typu v celé prezentaci. Jednoduchou úpravou předlohy tak můžeme najednou změnit např. formát - styl textu nadpisů. Definuje také jednotné pozadí všech snímků např. vložením obrázku. Práci s předlohou zahájíme příkazem ZOBRAZIT – PŘEDLOHA.

20. PRÁCE S GRAFICKÝMI OBJEKTY

- Využíváme hlavně panel nástrojů KRESLENÍ, odkud můžeme vkládat např. základní tvary (čáry, šipky, obdélníky, elipsy) a automatické tvary. Každý takovýto vložený objekt můžeme po kliknutí do něj formátovat (barva, výplň, barva čáry, styl a barva šipky, stín, trojrozměrnost).
- Grafické prvky můžeme kopírovat, přesouvat, vkládat (na jiný snímek, do jiné prezentace, na stejný snímek), duplikovat, odstraňovat. Do vložených automatických tvarů můžeme vkládat i text.

21. TABULKY

Tabulku vložíme buď tak, že u nového snímku zvolíme jeho rozvržení s tabulkou, nebo přes funkci VLOŽIT - TABULKA. Zadáváme počet řádků a sloupců. Po vytvoření tabulky do ní můžeme vkládat data. Při práci s tabulkou se objeví panel nástrojů TABULKY A OHRANIČENÍ s jednotlivými funkcemi (návrh tabulky, guma, styl ohraničení, podklad buněk, slučování a rozdělení buněk, zarovnání v buňkách a další).

22. GRAFY

Při vložení nového snímku zvolíme rozložení s grafem nebo použijeme příkaz VLOŽIT – GRAF. Po vložení grafu do snímku se objeví datový list s tabulkou dat pro graf a v panelu nástrojů standard přibudou tlačítka pro graf. Do datového listu vpisujeme názvy řad grafu, jeho kategorií a samotné hodnoty. Princip práce je jako v MS Excel. Pro úpravu grafu použijeme příslušná tlačítka nebo kontextové menu grafu.

23. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Organizační diagram slouží pro zobrazení určité hierarchické struktury. Vložíme ho buď volbou rozložení nového snímku s diagramem nebo příkazem VLOŽIT - OBRÁZEK – ORGANIZAČNÍ DIAGRAM. Diagram se skládá z rámečků, které představují jednotlivé posty a z čar, které rámečky spojují. Vzhled diagramu upravuje analogicky jako jiné prvky ve snímcích.

24. VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ

Vkládáme je buď poklepáním na příslušný prvek v rozložení snímku s obrázkem nebo postupem VLOŽIT – OBRÁZEK. U vložených obrázků můžeme změnit jejich rozměry, nastavit přesné umístění v snímku, oříznout, otáčet je, přesouvat, z panelu KRESLENÍ nastavit stín a trojrozměrný vzhled, používat pro jejich úpravu funkce panelu nástrojů obrázek i jejich kontextové menu.

25. SESKUPOVÁNÍ OBJEKTŮ

Skupinu objektů v snímku můžeme pomocí funkcí z panelu nástrojů KRESLENÍ seskupovat (pracujeme s nimi potom najednou), oddělit seskupené objekty, změnit pořadí překrývajících se prvků (přenést dopředu a dozadu) apod.

26. VODÍCÍ ČÁRY A MŘÍŽKA

Při vytváření, vkládání a přesouvání objektů v snímku jsou tyto objekty standardně zarovnány k vodícím čarám, které tvoří neviditelnou mřížku, jejíž zobrazení je standardně vypnuto. Zapneme ho postupem ZOBRAZIT – MŘÍŽKA A VODÍTKA. Standardně máme jednu vodorovnou a jednu svislou mřížku. Pokud chceme objekty zarovnat na jiné místo, musíme vodící čáry posunout nebo přidat nové (Ctrl+tažení existující čáry). Při přesouvání objektů se v blízkosti vodící čáry objekt automaticky přichytí k čáře jedním okraje, středem nebo druhým okraje.

27. PŘECHODOVÉ EFEKTY

Vkládáme je do prezentace příkazem PREZENTACE – PŘECHOD SNÍMKU. Vybereme efekt přechodu na nový snímek během předvádění prezentace, směr, rychlost a způsob spouštění přechodu (automaticky po uplynutí časového intervalu nebo po kliknutí myši apod.). Můžeme přidat i zvukový efekt přechodu a rozhodnout, jestli tento přechod bude stejný u všech snímků.

28. ANIMACE PRVKŮ V SNÍMKU

Prvky vložené do snímku se mohou objevovat postupně a to různě animované. Pro vybraný prvek buď vybereme některou předdefinovanou animaci (PREZENTACE – SCHÉMATA ANIMACE) nebo vytvoříme vlastní animaci (PREZENTACE – VLASTNÍ ANIMACE), kde vybíráme typ animace, směr, impuls pro zobrazení prvku (kliknutí myši, po zobrazení předchozího atd.) Prvky animujeme v pořadí, v jakém se během prezentace mají v snímku objevit.

29. VLASTNÍ PREZENTACE

Může se stát, že potřebuje spustit prezentaci v jiném než původním sledu snímků, nebo chceme prezentovat pouze některé snímky. Tehdy použijeme funkci PREZENTACE – VLASTNÍ PREZENTACE a v rámci jediné „mateřské prezentace“ definujeme libovolný počet jiných „vlastních“ prezentací v potřebném rozsahu a sledu. Vlastní prezentace můžeme kdykoliv vytvořit (vybrat požadované snímky a zadat jejich pořadí), upravit, kopírovat, odstranit a zobrazit.

30. ŘÍZENÉ PŘEDVÁDĚNÍ PREZENTACE (PŘEDVÁDĚNÍ LEKTOREM)

 • Máme-li prezentaci uloženou v dokumentu typu .ppt, předvádění prezentace odstartujeme po jejím otevření v programu PowerPoint a zadání některého z následujících příkazů:
  ZOBRAZIT – PREZENTACE

 • PREZENTACE – SPUSTIT PREZENTACI

 • F5

Příslušné tlačítko v poli před vodorovným posuvníkem.

Máme-li prezentaci uloženou v dokumentu typu Předvádění PowerPoint - .pps, stačí tento dokument najít na disku a poklepat na něj. Prezentace se hned spustí.

Přechod na další snímek (není-li časován) zabezpečíme kliknutím myši do snímku, klávesou ENTER, PageDown, šipkou dolů, šipkou vpravo.

Během předvádění prezentace můžeme z kontextového menu libovolného snímku nebo pomocí tlačítka v levém dolním roku např. kreslit anotace na obrazovku, zapisovat poznámky vzešlé z diskuse, zobrazit skrytý snímek, vrátit omylem odklepnutý snímek, skočit na snímek, ve kterém jsou příslušné informace, zastavit prezentaci apod. Prezentaci můžeme před jejím koncem zastavit i klávesou ESC.

31. PŘENESENÍ PREZENTACE NA JINÝ POČÍTAČ

Tuto operaci připravíme funkcí SOUBOR - NA CESTY. Může se stát, že je potřebné předvádět prezentaci na jiném počítači, než na kterém byla vytvořena. Tento počítač nemusí mít např. nainstalována námi použita písma, nebo tam vůbec není program PowerPoint. Tento problém v pěti krocích řeší funkce SOUBOR – NA CESTY:

 • spustit

 • vybrat soubory na sbalení (které soubory budeme přenášet)

 • zvolit cíl (kam se má prezentace ve sbalené podobě uložit – disketa, CD)

 • propojení

 • prohlížeč (nahraje na zvolené cílové médium prohlížeč prezentací PowerPoint)
   

Po vložení disku do cílového počítače poklepeme na soubor PNGSETUP (sbalená prezentace) a zadáme složku, kam se má rozbalit. Počítač nabídne spustit prezentaci.
 

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster