ÚVOD

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

 

Line

Elektronická komunikace

Formy

 • On-line

  • Internet

  • Intranet

  • Extranet

 • Off-line

  • CD-ROM (...), laserové disky, DVD, kazety pro herní systémy, zálohovací pásky a disky

Oblasti využití elektronické komunikace

 • Sféra podnikání

  • v rámci intranetu (příp. lokální sítě) nebo extranetu, k posílení interní a externí komunikace v rámci firmy a jejího okolí

 • Věda, výzkum vzdělávání

  • vědecké práce a projekty, podpůrné knihovny

  • diskuzní skupiny a fóra, videokonference

  • AI, expertní systémy

  • e-learning

  • on-line: web based learning, videokonferencing

  • off-line: CD-ROM, download z Internetu

  • kombinované formy

  • encyklopedie, atlasy, příručky, slovníky, učebnice a učební pomůcky (jazyky, vybrané předměty, kreativní hry, edutainment)

 • Státní správa

  • poskytování informací podle Zákona č. 106
  • Elektronický podpis (1.10.2000, z.č. 227/2000 Sb.)
  • SIP: 1998 Rada vlády pro SIP, 1999: Koncepce budování IS veřejné spr., 2000: SIP ve vzdělávání
  • registry, adresáře, evidence, agendy, statistiky
  • legislativa, vyhlášky, sdělení
  • veřejné infostánky (stanice s dotykovými monitory) - jízdní řády, info pro občany

 • Kultura a umění

  • katalogy výstav, galerií a festivalů
  • zpravodajství, rozhlas, film
  • interaktivní TV
  • hry

 • Ostatní

  • služby knihoven
  • WWW prezentace jednotlivců i organizací
  • elektronické publikace
  • portály, prohlížeče, vyhledávače
  • on-line služby
  • mail server, web hosting
  • diskuzní skupiny, news

Zásady

Každý uživatel by si měl uvědomit svoji odpovědnost v přístupu k službám, místům, systémům i lidem a je zodpovědný za to co učiní při využívání síťových služeb.
„Internet“, „Net“, „Síť“ není jedna počítačová síť; jsou to tisíce samostatných sítí, které spolupracují při přenosu dat.
Možnost, že lze provádět určité činnosti ještě neznamená, že by je také provádět měl nebo musel.
Používání počítačové sítě je výsada, ne právo, a může být dočasně zrušena kdykoliv z důvodu nevhodného chování v síti nebo v případě porušení zákona může být také trestána soudem. Proto se zavádí tzv. „netiketa“ tzn. zásady chování toho jak by se měl uživatel při elektronické komunikaci chovat.

1. Nepoužiješ počítače ke škodě jiného.
2. Nebudeš ničivě zasahovat do práce druhých lidí.
3. Nebudeš slídit v souborech jiných lidí.
4. Nepoužiješ počítače ke krádeži.
5. Nepoužiješ počítače pro křivé svědectví.
6. Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii softwaru, který jsi nezaplatil(a).
7. Nepoužiješ neoprávněně počítačového zdroje jiných lidí.
8. Nepřivlastníš si intelektuální dílo jiného.
9. Budeš přemýšlet o společenských následcích programu, který jsi stvořil(a).
10. Budeš používat počítače ohleduplně a s úctou.

Na obsah

Line

Počítačové sítě

Brzy poté, co počítače začaly zpracovávat stále větší objemy dat, začaly se hledat způsoby komunikace mezi nimi (doručování sestav, posíláni disket, ...) Zvratem ve vývoji situace se stala přímá komunikace prostřednictvím POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ.

Podle rozlehlosti se počítačové sítě dělí na:

LAN (Local Area Network) – lokální

 • pokrývají prostor budovy či komplexu budov do

 • vzdálenosti maximálně několika kilometrů

 • přenosové médium kabel, přenosová rychlost 10 Mb/s až 1000 Mb/s (okolo 100 Mb/s nejčastěji)

 • typicky desítky až stovky počítačů

MAN (Metropolitan Area Network) – metropolitní

 • obdobné LAN, ale mají větší rozsah (desítky km)

 • používají se i pro přenos hlasu, videosignálu apod.

WAN (Wide Area Network) – rozlehlé

 • velice rozlehlé – pokrytí kontinentu, celého světa

 • v podstatě neomezený geografický rozsah

Podle způsobu připojení:

 • kroucená dvoulinka (twisted pair)

 • koaxiální kabel

 • optické vlákno

 • mikrovlny – pozemní a družicový přenos

 • rádiové spoje

 • infračervené spoje

 • laserové spoje

LAN (Local Area Network)

Způsob zapojení LAN

A. Typ Klient-Server
Používá se pro větší sítě s velkým počtem zapojených počítačů (někdy až stovky). Obsluhu systému zabezpečuje zvlášť vyhrazený počítač, kterému se říká SERVER. Ten je mnohem výkonnější než ostatní počítače v sítí a musí mít velmi velký pevný disk, který slouží pro ukládání dat všem stanicím - klientům. K tomuto serveru jsou nainstalovaná periferní zařízení (tiskárny, modemy, ...), která slouží celé síti.
Ostatní počítače v síti se nazývají STANICE. Někdy ani nemají pevný disk, tedy nemohou pracovat samostatně, pouze jako součást sítě.
Výhodou tohoto zapojení sítě LAN je centrální ukládání dat a jejich jednoduché uchovávání, správa, zpracování i zabezpečení.
K nejvýznamnějším představitelům software pro tento typ sítí LAN patří Net­Ware 3.x, 4.x od formy Novell, systém Vines firmy Banyan Systems a Windows NT Advanced Server od formy Microsoft.

B. Typ Peer To Peer
Tento typ zapojení lokální sítě je vhodný pro menší sítě. Skládá se většinou z plnohodnotných počítačů, z kterých každý může zastávat funkci serveru. Data se uchovávají na všech nebo více stanicích. Na všech počítačích je stejný software, jeho cena je nižší než u typu Klient-Server.
Kromě přenosu dat je u tohoto typu zapojení sítě výhodou možnost společného využívání periferních zařízení, hlavně tiskáren.
Významnými představiteli tohoto typu jsou v současnosti programy Personal NetWare firmy Novell, LANtastic firmy Artisoft, Windows for workgroups firmy Microsoft.

Výhody sítí LAN

 • Sdílení dat

  • přístup více uživatelů ke stejným datům, které proto stačí mít uchovány na jednom počítači a nedochází k problémům a opomenutím při změně dat (rezervační systémy, ARES, číselníky, katalogy .....).

 • Sdílení prostředků

  • společné využívání tiskáren, disků, ..... Snižují se pořizovací náklady na vybavení výpočetní technikou.

 • Vyšší spolehlivost výpočetního systému.

 • Dokonalejší ochrana dat

  • fyzické zabezpečení serverů před nepovolanými osobami, určení přístupových práv, hesla. Data jsou soustředěná na jednom místě, ochrana je jednodušší a snadnější.

 • Komunikace mezi uživateli :

  • zasílání krátkých zpráv

  • dialogy

  • síťová pošta (network mail)

  • hlasová komunikace


DÁLKOVÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (WAN - Wide Area Network)

Umožňují počítačovou komunikaci mezi městy, státy i světadíly. Označujeme je zkratkou WAN. Ve většině případů se využívá existující síť telefonních linek, které však musí být kvalitní.
Pro připojení počítače na dálkovou síť musí mít uživatel kromě telefonní přípojky také MODEM.

V současnosti existuje množství mezinárodnách počítačových sítí. Některé jsou veřejné, jiné uzavřené (finance, armáda,..). Velký důraz se klade na ochranu dat.
Nejrozsáhlejší sítí je INTERNET, kterému se někdy říká „Síť sítí“. Umožňuje přímou komunikaci uživatelů navzájem, přenos souborů, vyhledávání informací ve
 

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster