PROHLÍŽEČ (BROWSER)

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

Prohlížeč (Klient)

Prohlížeč (Klient) je program sloužící k „prohlížení“ WWW stránek tzn. převádí textový HTML kód do grafické podoby. Nejpoužívanější klienti jsou:

 • Internet Explorer,

 • Mozilla (Czilla),

 • Netscape Navigator,

 • Amaya,

 • Opera,

 • Safari.

Line

Internet Explorer

Internet Explorer je program, který nám umožňuje prohlížet WWW stránky uložené na serverech, ukládat je nebo jejich části na disk svého počítače, pracovat s elektronickou poštou apod.
Pojem WWW stránka nechápeme doslova jako jednu stránku v knize, ale jakou celou knihu, která se může dělit na kapitoly, podkapitoly a jednotlivé texty.

Pracovní prostředí

IE

1. Prostředí programu Internet Explorer je stejné jako u všech programů řady Windows. Úplně nahoře je tmavomodrý pruh, kterému se říká TITULNÍ LIŠTA. Obsahuje ikonu a název programu a na konci tři tlačítka - na dočasné přerušení běhu programu, na minimalizaci nebo maximalizaci velikosti okna programu a na definitivní ukončení běhu programu.

2. Pod titulní lištou se nachází šedivý pruh, kterému říkáme HLAVNÍ MENU. Obsahuje všechny funkce programu Internet Explorer uspořádány do skupin - menu, rolet. Hlavní menu ovládáme pomocí myši - vybíráme požadované funkce, které má program vykonat.

3. Pod hlavním menu se nachází PRUH IKON, TLAČÍTEK nebo PRUH NÁSTROJŮ. Obsahuje často používané funkce programu, které můžeme najít i v hlavním menu, ale práce pomocí tlačítek je rychlejší.

4. Pod pruhem tlačítek je dobré mít zobrazený pruh ADRESA, do kterého píšeme internetové adresy stránek, které chceme prohlížet (zobrazuje se pomocí hlavního menu ZOBRAZIT). Na konci bílé sekce pruhu ADRESA je symbol , který otevírá nabídku posledně navštívených stránek, ze kterých si můžeme vybrat a nemusíme adresu psát.

5. Dále následuje pracovní plocha programu, ve které se zobrazují zvolené WWW stránky.

6. Na dolním okraji okna je dobré zobrazit STAVOVÝ ŘÁDEK. Informuje nás o probíhající práci a stavu jejího dokončení.

Hlavní menu

Soubor

IE-soubor

 • NOVÝ OBJEKT

 • OTEVŘÍT - umožňuje otevřít soubor obsahující WWW stránky, zobrazí dialogový panel pro zadání adresy, obsahuje i tlačítko PROCHÁZET pro nalezení požadovaného souboru bez nutnosti napsat adresu - víme-li, kde se nachází.

 • UPRAVIT VE FrontPage – úprava stránky ve speciálním programu.

 • ULOŽIT

 • ULOŽIT JAKO - umožňuje uložit prohlíženou WWW stránku nebo její označenou část do dokumentu jiné aplikace - např. Wordu.

 • VZHLED STRÁNKY - úprava vzhledu stránky pro tisk.

 • TISK - umožňuje vytisknout prohlíženou WWW stránku, její označenou část nebo vybraný objekt, např. obrázek. Následuje dialogový panel pro zadání parametrů tisku (tiskárna, rozsah tisku, počet kopií). Tisknout je možné i pomocí tlačítka TISK v pruhu nástrojů, ale tam tisk následuje okamžitě bez dalších otázek.

 • ODESLAT - umožňuje odeslat poštou stránku nebo odkaz, nebo odeslat zástupce prohlížené stránky na pracovní plochu počítače.

 • IMPORT A EXPORT - umožňuje importovat nebo exportovat obsah WWW stránek do jiných aplikací.

 • VLASTNOSTI - uvádí vlastnosti zobrazované WWW stránky.

 • PRACOVAT OFFLINE - umožňuje prohlížet WWW stránky, které byly v minulosti nakopírovány do počítače bez nutnosti napojení počítače k síti. Během práce offline můžeme prohlížet:

  • stránky stažené z odebíraných serverů,

  • stránky ve složce HISTORIE,

  • stránky ve složce TEMPORARY INTERNET FILES.

 • SEZNAM NAPOSLEDY PROHLÍŽENÝCH WWW STRÁNEK - umožňuje rychlé vyvolání WWW stránek, které jsme prohlíželi v nedávné minulosti - není nutné psát nebo vyhledávat jejich adresu, vybereme z uvedené nabídky.

 • ZAVŘÍT - ukončení programu.


Úpravy

IE-úpravy

 • VYJMOUT - umožňuje vyjmout (vystřihnout) prohlíženou WWW stránku nebo její část do tzv. schránky a v následujícím kroku ji vložit do jiného dokumentu.

 • KOPÍROVAT - umožňuje nakopírovat WWW stránku nebo její část do tzv. schránky a následně vložit do jiného dokumentu.

 • VLOŽIT - druhá fáze operací Vyjmout nebo Kopírovat - vkládá obsah schránky do zvoleného dokumentu.

 • VYBRAT VŠE - označí pro následující operaci (vyjmutí, kopírování, mazání apod.) celou zobrazenou WWW stránku.

 • NAJÍT - umožňuje najít v prohlížené WWW stránce požadovaný text, který napíšeme do zobrazeného dialogového panelu a zadáme další parametry hledání.

Zobrazit

IE-zobrazit

 • PANELY NÁSTROJŮ - umožňuje zobrazit nebo skrýt-odstranit z okna programu Internet Explorer

  • standardní tlačítka (pruh nástrojů)

  • panel adresa (zobrazení panelu pro zápis adresy hledané WWW stránky)

  • odkazy - tlačítko pro práci s odkazy

  • rádio - panel pro ovládání rádia

  • vlastní - přidání vlastních zvolených nástrojů

 • STAVOVÝ ŘÁDEK - řádek na dolním okraji okna, ve kterém vidíme informace o průběhu práce prohlížeče (např. průběh otevírání zadané WWW stránky apod.)

 • PANEL APLIKACE EXPLORER

 • PŘEJÍT NA - ZPĚT (návrat na předcházející prohlížený list nebo stránku)

 • VPŘED (přechod na následující list nebo stránku)

 • DOMOVSKÁ STRÁNKA (přechod na WWW stránku, která je v MOŽNOSTECH uvedena jako domovská - výchozí při odstartování programu Internet Explorer). Všechny tyto operace můžeme vykonávat i tlačítky ZPĚT, VPŘED a DOMŮ v pruhu tlačítek.

 • ZASTAVIT - zastaví vyhledávání a stahování zadané WWW stránky - např. když to trvá dlouho a nechceme už čekat. Tuto operaci můžeme provést i přímo tlačítkem ZASTAVIT v pruhu tlačítek.

 • OBNOVIT-AKTUALIZOVAT - obnoví vyhledávání WWW stránky, které jsme předtím přerušili příkazem ZASTAVIT. Můžeme vykonávat i přímo v okně tlačítkem OBNOVIT v pruhu tlačítek.

 • VELIKOST TEXTU - zvolíme s ohledem na velikost obrazovky monitoru, čitelnost, přehlednost zobrazované WWW stránky vzhledem k naším individuálním potřebám. Máme možnost zvolit z pěti velikostí, které jsou nabízeny jako : největší-velké-střední-malé-nejmenší.

 • KÓDOVÁNÍ - výběr jazyka a interpunkce.

 • ZDROJOVÝ KÓD - zobrazí zdrojový kód prohlížené stránky (její znění v programovacím jazyku HTML).

 • CELÁ OBRAZOVKA - zvětší prostor pro prohlížení WWW stránky na celou obrazovku, zobrazují se pouze tlačítka. Tuto operaci můžeme provést i stisknutím tlačítka OBRAZOVKA v pruhu tlačítek. Zpět se dostaneme klávesou F11 nebo tlačítkem OBRAZOVKA.

Oblíbené

IE-oblíbené

Tato část hlavního menu slouží pro práci s oblíbenými - často navštěvovanými WWW stránkami a zaručuje jejich rychlé vyhledání.

PŘIDAT K OBLÍBENÝM POLOŽKÁM - do seznamu oblíbených položek přidá právě prohlíženou WWW stránku, která je zobrazena v okně. Zadáme, do které složky oblíbených položek se má zařadit.

USPOŘÁDAT OBLÍBENÉ POLOŽKY - nástroj na uspořádání struktury oblíbených položek - vytvoření nových složek, přesun stránky se složky do složky, přejmenování, odstranění, apod.

SEZNAM OBLÍBENÝCH POLOŽEK - vybereme stránku, kterou chceme zobrazit.
Všechny tyto činnosti s oblíbenými stránkami můžeme vykonávat i pomocí tlačítka OBLÍBENÉ v pruhu tlačítek. Po jeho stisknutí se v levé části pracovního prostoru okna zobrazí panel oblíbených položek se stejnými funkcemi, jako má hlavní menu OBLÍBENÉ. Tento panel zavřeme pomocí tlačítka X.

Na obsah

Line

Práce s Internet Explorerem

Prohlížeče pomáhají především s vyhledáváním informací.

Vyhledávání za pomoci DNS adresy

Napíšeme adresu požadované stránky do panelu ADRESA a stiskneme ENTER. Neznáme-li přesně adresu, někdy můžeme i odhadnout - název firmy, školy, jméno apod.

Symbolem roletka otevřeme nabídku zapamatovaných adres v pracovní sekci panelu ADRESA a vybereme požadovanou adresu.

IE-adresa

 • Vyhledáme a otevřeme soubor HTML pomocí hlavního menu SOUBOR - OTEVŘÍT.

 • Vyhledáme požadovanou adresu v dolní části hlavního menu SOUBOR.

 • Vyhledáme požadovanou adresu v hlavním menu OBLÍBENÉ nebo použijeme tlačítko OBLÍBENÉ.

 • Vyhledáme požadovanou adresu pomocí tlačítka HISTORIE.

 

Vyhledávání za pomoci vyhledávacích serverů

V tomto případe používáme tzv. vyhledávací server. Vyhledávací server tvoří vysoce výkonný počítač umístěný na velmi rychlé a průchodné internetové lince. Je vybaven speciálním software pro vyhledávání. Tento program bez přestávky prochází webové stránky celého světa a provádí tzv. indexování textového obsahu, který se v nich nelézá. Ukládá tedy do své paměti (resp. na svůj disk), na kterých serverech a ve kterých souborech se nalézají slova, naznačující obsah těchto stránek. Vyhledávací služby dělíme obecně na KATALOGOVÉ (tříděné) a netříděné. Katalogová služba je skutečným katalogem, kde procházíme jednotlivými kategoriemi a sledujeme jejich obsah.

POMOCÍ ODKAZŮ - zobrazíme stránku některého z vyhledávacích serverů a postupně hledáme požadovanou stránku pomocí ODKAZŮ - klikáme na podtržený text, na kterém se nám objeví symbol ručičky (nenavštívené stránky bývají např. modré, odkaz navštívení stránky se zbarví fialově apod.), na odkazovací tlačítka a jiné podobné prvky ve stránce.

FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNI - zobrazíme stránku vyhledávacího serveru. Do příslušného pole napíšeme pojem - klíčové slovo, který nás zajímá (název firmy, jméno, obecný pojem - hudba, obrázky, psi apod.). Server prohledá stránky na něm uložené a zobrazí seznam těch WWW stránek, ve kterých nalezl námi zadaný pojem. Kliknutím vybereme stránku, která nás zajímá.

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SERVERY:

 • www.seznam.cz (katalog) www.atlavista.com (vyhledávací stroj)

 • ww.atlas.cz (katalog) www.cesnet.cz (vyhledávací stroj)

 • www.yahoo.com (katalog) www.search.cz (vyhledávací stroj)

 • www.uzdroje.cz (katalog) www.sherlock.cz (vyhledávací stroj)

 • www.superzoznam.sk (katalog) www.altavista.digital.com (databázový systém)

Využití a tisk informací

Hlavní využití stránek spočívá v přečtení jejich obsahu. S tím může souviset potřeba dalších činnosti, např.:

 • vyhledání textu v rámci stránky,

 • kopírování údajů,

 • uložení obsahu stránky,

 • tisk.

VYHLEDÁNÍ TEXTU V RÁMCI WWW STRÁNKY - používáme hlavní menu ÚPRAVY-NAJÍT. Do příslušného okna napíšeme text, který hledáme a zadáme parametry hledání (pouze celá slova, rozlišovat malá a velká písmena apod.). Klikneme na NAJÍT DALŠÍ.

KOPÍROVÁNÍ TEXTU ZE STRÁNKY WWW DO JINÉ APLIKACE - na prohlížené stránce WWW označíme text, který chceme kopírovat. V hlavním menu ÚPRAVY vybereme funkci KOPÍROVAT. Otevřeme aplikaci (program), kam chceme text uložit (např. program MS WORD) a zadáme příkaz ÚPRAVY - VLOŽIT.

ULOŽENÍ ZOBRAZENÉ STRÁNKY WWW - použijeme funkci hlavního menu SOUBOR - ULOŽIT JAKO. Nastavíme cílovou složku, název souboru a typ a stiskneme tlačítko ULOŽIT.

TISK OBSAHU STRÁNKY WWW - zobrazíme stránku, kterou chceme tisknout. Chceme-li tisknout pouze jeden rám z této stránky, klikneme do něj myší. Vyvoláme funkci SOUBOR-TISK. Nastavíme tiskárnu, rozsah tisku počet kopií a další nabízené parametry.

ULOŽENÍ OBRÁZKU Z WWW STRÁNKY DO POČÍTAČE - v zobrazené WWW stránce najedeme myší na obrázek, který nás zajímá. Klikneme pravým tlačítkem myší - vyvoláme tzv. kontextové menu obrázku. Zvolíme funkci ULOŽIT OBRÁZEK JAKO a v následujícím dialogovém panelu zadáme složku, název a typ souboru, do kterého se obrázek uloží (typy .JPG, .GIF, .BMP). Ve

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster