AUTORSKÁ PRÁVA, ELEKTRONICKÝ PODPIS

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

Autorská práva

Autorská práva se řídí Zákonem č. 121 viz. příloha ve formátu PDF. - autorsky_zakon.pdf

Na obsah

Line

Pravidla pro používání zdrojů a jejich citování

Citace dokumentů:

 • ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura

 • ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

 • ČSN 01 0196 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik

Smyslem citování je uvést zdroje, které byly použity při tvorbě práce a dodržení Zákona o právu autorském 121/2000Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon):

 • zajišťuje autorské právo k literárním, vědeckým a uměleckým dílům – copyright ©

 • právo copyrightu vzniká v den vzniku (ukončení) díla, neplatí registrační princip, pouze u software se program ukládá u notáře

 • vztahuje se na díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora (díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně umění architektonického a užitého, díla filmová, fotografická, kartografická a za určitých podmínek i počítačové programy)

 • nevztahuje se na právní předpisy a rozhodnutí, veřejné listiny, úřední spisy, denní zprávy, projevy

 • zákon upravuje ochranu autorů a určuje smlouvy o šíření díla (vydávání, veřejné provozování, půjčování atd.), určuje dobu trvání práv, práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů

 • autorské právo je nepřenosné, platí po dobu autorova života a ještě 70 let po jeho smrti

 • lze s ním obchodovat na základě licenčních smluv (jejich rejstřík vede Úřad průmyslového vlastnictví)

Kopírování vědeckých a uměleckých děl je možné jen pro vlastní potřebu (ke studiu, vlastní četbě), nikoliv pro obchodní účely

Citace dokumentů se určuje dle platných norem podle norem ISO 690 a 690-2e. V kapitole Použité zdroje se uvádí pouze ty publikace, ze kterých bylo v textu práce citováno.

Citování obsahuje 3 kroky:

 • vytvoření bibliografických citací,

 • uspořádání jejich soupisu,

 • odkazování v textu na bibliografické citace v soupisu.

Jak správně citovat a obsahy norem najdete:

Na obsah

Line

Elektronický podpis (ID)

V České republice platí zákon o elektronickém podpisu.
Elektronický podpis jsou údaje v elektronické podobě připojené k datové zprávě, které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.
V současnosti některé státní instituce již nabízejí možnost využívání elektronického podpisu při vyřizování různých formulářů. Více na www.uoou.cz.
Digitální podpis ID lze získat na některým z certifikačních úřadů, přičemž vaše totožnost bude před vydáním ID ověřena. Existují 3 různé třídy ID podle důvěryhodnosti.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster