ZÁKLADNÍ POJMY

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

Úvod

Je to operační systém firmy MicroSoft. Přebírá od uživatele nebo konkrétního programu příkazy a tlumočí je do řeči počítače.
Ve snaze maximálně zjednodušit a zpříjemnit práci uživatele je základní filozofií tohoto operačního systému „koncepce pracovního stolu“. Obrazovka počítače představuje stolní desku, ruce uživatele nahrazuje myš a klávesnice. Klávesnice slouží pouze pro vstup dat, všechny příkazy, výběry a potvrzení vykonává myš.

Pracovní prostředí Windows XP

Line

Přihlášení do Windows XP

Po zapnutí počítače se na obrazovce objeví malé dialogové políčko, které vybízí uživatele k PŘIHLÁŠENÍ stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DEL. Stiskneme tuto kombinaci a potom pustíme všechny klávesy. Objeví se další okno, do kterého zadáme svoje uživatelské jméno a heslo (tyto údaje byly do počítače zadány administrátorem-správcem už předtím, a proto je počítač může zkontrolovat a poznat). Oba údaje jsou povinné a musíme je napsat naprosto přesně. Bez zadání jména a hesla se nedostaneme do systému Windows.

Line

Základní pojmy

Objekt

Objektem je všechno, co se nachází na pracovní ploše a je označeno svou ikonou a názvem (složka, dokument, program, část hardware,.....)
Jednotlivé objekty ve vašem počítači se liší jménem, typem a umístěním (ve které složce jsou umístěny). Jméno, název libovolného objektu v systému Windows může být dlouhé maximálně 255 znaků. Může na rozdíl od nižších operačních systémů a nadstavbových programů obsahovat velká i malá písmena, většinu speciálních znaků, mezery a také česká interpunkční znamínka. Pro typ objektu platí stejná pravidla, ale je dlouhý maximálně tři znaky. V jedné složce se může vyskytovat pouze jeden objekt stejného jména a typu, v různých složkách se může kombinace jména a typu opakovat.
Zakázané znaky : \ ~ ? : * „“ < > /

Ikona

Ikona je obrázek, který reprezentuje každý objekt. Ikona s názvem reprezentuje konkrétní („fyzický“) objekt, ikona doplněná v levém dolním rohu malou zahnutou šipkou označuje ZÁSTUPCE – ukazatel, spojení s „fyzickým“ objektem, který je uložený někde na pevném disku, disketě, CD apod. ZÁSTUPCE umísťujeme převážně na pracovní plochu a jeho prostřednictvím můžeme potom velice rychle a pohodlně odstartovat program, otevřít složku nebo dokument bez zdlouhavého hledání ve stromové struktuře paměťových médií. Zástupce je tedy něco jako „dálkové ovládání“ objektu.

Ikony ikona zástupce
Ikony objektů - paměťových médií Ikona objektu Ikona zástupce objektu
 
Ikony

Ikony ostatních objektů

 
Ikony

Ikony ostatních objektů

Složka

Nahrazuje kancelářský obal, složku, šanon, mapu. Je to adresář, do kterého ukládáme příbuzné objekty (dokumenty, programy, jiné složky), abychom je měli na diskové paměti přehledně uložené. Ikonou složky je žlutý ležatý obdélník.

Soubor

Je to ucelený objekt, se kterým lze manipulovat – kopírovat, mazat, přesouvat, přejmenovávat, apod. Nejběžnější typy souborů jsou programy, dokumenty, zástupci atd.

Soubor - program

Je to posloupnost instrukcí, jejichž vykonání v daném pořadí vede k uskutečnění nějaké činnosti. Program je tedy nástroj, pomocí kterého píšeme texty, tvoříme tabulky a počítáme v nich, kreslíme nebo upravujeme obrázky nebo technické výkresy, pracujeme s kartotékami, učíme se jejich prostřednictvím, posloucháme hudbu, prohlížíme videosekvence atd.

Soubor - dokument

Dokumentem je každý výsledek práce uživatele s programy samotného systému Windows (texty, obrázky), nebo s programy, které v rámci Windows pracují. Různé druhy dokumentů mají různé ikony, podle kterých usuzujeme, o jaký druh dokumentu jde. Obsahem dokumentu může být text, kalkulační tabulka, databáze, obrázek, technický výkres, zvukový záznam, videosekvence....).
Systém Windows nabízí v práci s dokumenty jedinečnou možnost - otevřeme-li nějaký dokument (dvakrát na jeho ikonu poklepeme levým tlačítkem myši), Windows zjistí, jakým programem byl tento dokument vytvořen, odstartuje příslušný program a v něm otevře daný dokument. Umožňuje tedy rychlé otevírání existujících dokumentů.

Roleta, Menu, Nabídka

Nabídka možných činností programu, manipulace s obsahem okna apod. Vybíráme pomocí myši.

Místní - pohotovostní nabídka, kontextové menu

Nabídka činností, které je systém nebo uživatelský program schopen vykonat s objektem, na který jsme ukázali (nastavili jsme na něj šipku). Vyvoláváme ho stisknutím pravého tlačítka myši. Někdy se tato funkce uvádí jako „ukaž, co umíš“. Konkrétní činnost, operaci z této nabídky vybíráme libovolným tlačítkem.

Kontextové menu

Na obsah

Line

Manipulace s objekty

Vytvoření

 1. z hlavního menu okna složky SOUBOR - NOVÝ OBJEKT (není vybraný žádny objekt v okně!!! – nic není modré)

 2. z kontextového menu pracovní plochy nebo složky NOVÝ OBJEKT

 3. dokument vytváříme hlavně prostřednictvím programů.

Otevírání

 1. dvojím poklepáním levého tlačítka myši na ikonu objektu

 2. funkce OTEVŘÍT v kontextovém menu objektu

 3. vybrat objekt v okně složky a potom funkce SOUBOR – OTEVŘÍT

 4. u dokumentů i možnost START-DOKUMENTY

Přejmenování

Přejmenování objektu je možné provést několika způsoby:

 1. poklepání levým tlačítkem myši na název objektu, až se v něm objeví kurzor a zadání nového jména
  - funkce PŘEJMENOVAT v kontextovém menu daného objektu

 2. vybrat objekt a potom funkce SOUBOR – PŘEJMENOVAT

 3. vybrat objekt a zmáčknout funkční klávesu F2

Kopírování

 • vytvoření kopie do stejné složky, do jiné složky stejného disku, na jiný disk, na pracovní plochu, do schránky

 • je možné kopírovat i více objektů najednou

Kopírování objektu je možné provést několika způsoby:

 1. vybrat objekt, stisknout klávesu CTRL + levé tlačítko myši, podržet a posunout myš do cílového prostoru. V pravém dolním roku se objeví čtvereček se symbolem +. CTRL nemusíme držet, kopírujeme-li na jiný disk. CTRL držíme pro kopírování do původní složky a do jiné složky na stejném disku. Při kopírování do stejné složky se vytvoří objekt s názvem Kopie+původní název.

 2. funkce KOPÍROVAT v kontextovém menu daného objektu, v cílovém okně hlavní menu ÚPRAVY – VLOŽIT nebo kontextové menu VLOŽIT

 3. vybrat objekt a potom funkce hlavního menu ÚPRAVY - KOPÍROVAT, v cílovém okně hlavní menu ÚPRAVY – VLOŽIT nebo kontextové menu VLOŽIT

 4. pomocí klávesových zkratek – CTRL+C = kopírovat, CTRL+V = vložit (takhle můžeme kopírovat a přesouvat i tam, kde to jinak není možné – např. v dialogovém panelu).

Přesun

 • přemístění objektu na jiné místo ve složce, do jiné složky stejného disku, na jiný disk, na pracovní plochu

Přesun objektu je možné provést několika způsoby:

 1. vybrat objekt, stisknout klávesu SHIFT + levé tlačítko myši, podržet a přesunout myš do cílového prostoru. Při přesouvání mezi složkami jednoho disku SHIFT nepotřebujeme, pouze objekt vlečeme na cílové místo. V pravém dolním rohu se neobjevuje značka +.

 2. Vlečením objektu pravým tlačítkem.

 3. Funkce VYJMOUT v kontextovém menu daného objektu, v cílovém okně hlavní menu ÚPRAVY–VLOŽIT nebo kontextové menu složky a VLOŽIT

 4. vybrat objekt a potom funkce ÚPRAVY-VYJMOUT, v cílovém okně hlavní menu ÚPRAVY – VLOŽIT nebo kontextové menu složky VLOŽIT.

 5. pomocí klávesových zkratek – CTRL+X=vyjmout, CTRL+V=vložit (takhle můžeme kopírovat a přesouvat i tam, kde to jinak není možné – např. v dialogovém panelu).

Odstranění

Odstranění objektu je možné provést několika způsoby:

 1. Vybrat objekt a pomocí levého tlačítka a pohybu myši odnést do Koše (vléct)

 2. Vybrat objekt+SHIFT+pohyb myši na Koš - funkce ODSTRANIT v kontextovém menu daného objektu

 3. Ikona ODSTRANIT v pruhu nástrojů - vybrat objekt a potom klávesa DELETE nebo SHIFT+DELETE

 4. Vybrat objekt a potom funkce SOUBOR – ODSTRANIT v okně složky.

Po zadání operace ODSTRANIT libovolným způsobem následuje dotaz, jestli opravdu chcete daný objekt umístit do Koše. Při operacích s klávesou SHIFT následuje dotaz, jestli opravdu chcete objekt odstranit – neukládá se do Koše ale hned se likviduje. Trvá-li mazání dlouho, objeví se informační panel.

Na obsah

Line

Okno

Pracovní prostředí, ve kterém se na pracovní ploše zobrazuje obsah složky, pracovní prostředí programu, obsah dokumentu apod.

Na obsah

Line

Dialogový panel

Je to další standardní prvek ovládání programů. Je to obdélníkový panel pevných rozměrů, který obsahuje pevně umístěné prvky pro výběr a nastavování požadovaných parametrů. Na horním okraji je tzv. titulní lišta s názvem panelu a možností nápovědy. Tato lišta slouží také pro přesouvání panelu po pracovní ploše. Když nestačí jedna „stránka“ panelu, tvoří dialogový panel více karet - záložek, do kterých se dostáváme poklepáním na jejich název. Na dolním okraji je tlačítko OK pro schválení nastavených parametrů a jejich vykonání a tlačítko STORNO, které ruší provedené změny a nastavení. Dále dialogový panel může obsahovat:

 • Seznamy možností (řazení podle abecedy - vybíráme levým tlačítkem).

 • Tlačítka pro otevření dalších vnořených nabídek na záložce.

 • Zatržítka – zaškrtávací pole pro výběr z více voleb, mají tvar čtverečku a můžeme současně vybrat libovolný počet nabízených možností.

 • Přepínače pro výběr z více voleb, mají tvar kroužku a můžeme vybrat vždycky jedinou možnost.

 • Potenciometry pro nastaveni intenzity parametru.

 • Počítadla pro nastavení hodnoty parametrů (hodnotu můžeme vepsat nebo nastavit pomocí šipek nahoru a dolů). Můžeme vepsat i vlastní hodnotu, která není v nabídce.

 • Náhled – ukazuje výsledek po aplikaci nastavených parametrů.

 • Nápověda – klikněme na tlačítko s otazníkem a potom na prvek dialogového panelu, ke kterému chceme nebo potřebujeme nápovědu.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster