OKNA

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Okno je základním stavebním prvkem uživatelského prostředí operačního systému Windows, může mít podobu obsahu složky, pracovního prostředí programu, obsahu dokumentu apod.

Je to tedy prostor, ve kterém probíhá konkrétní aplikační práce uživatele (psaní textů, tvorba tabulek, kreslení obrázků, uspořádávání obsahu složky, úklid ve složce atd.). Windows je přizpůsobený k práci s více programy a více dokumenty současně.

Obsah okna je různý pro různé programy či typy dokumentů, všechna okna však mají několik společných vlastností:

 1. Na pracovní ploše může být otevřený libovolný počet oken.

 2. Okna se mohou libovolně překrývat.

 3. Je možné měnit velikost oken a jejich proporce a to tak, že najedeme myší na libovolný okraj okna, až se myší kurzor změní na dvojšipku v daném směru. Stiskneme levé tlačítko a taháme ve směru dvojšipky a nakonec tlačítko pustíme. Můžeme měnit velikost okna najednou v obou směrech a to tak, že najedeme myší přesně do některého rohu okna, nejlépe do pravého dolního, kde pro tento účel slouží vytečkovaný trojúhelníček. Takto upravená velikost okna se potom považuje za původní. Je to plynulá změna rozměrů okna.

 4. Okna můžeme minimalizovat a maximalizovat (popsáno, v dalším textu).

 5. Pracovní je okno, které má tmavou (modrou) titulní lištu.

 6. Přecházení z okna do okna:

  • Klikneme jednou levým tlačítkem do prostoru zvoleného okna, ze kterého vidíme alespoň část, ale toto okno není v popředí.

  • Klikneme do příslušného tlačítka v sekci aktivních úloh v hlavním panelu.

  • Pomocí kláves ALT+TAB: Stiskneme a stále držíme stisknutou levou klávesu ALT. Stiskneme a pustíme klávesu TAB (tabulátor). Uprostřed obrazovky se vykreslí panel se seznamem všech spuštěných úloh. Opakovaným stisknutím TAB při stále stisknutém ALT vybereme pomocí modrého orámování úlohu, do které chceme vejít. Po uvolnění ALT a TAB se tato úloha stane aktivní.

  • Klávesová zkratka CTRL+F6 přepíná postupně mezi otevřenými dokumenty jednoho programu.

 7. Okno můžeme po pracovní ploše libovolně přemisťovat (popsáno dále).

 8. Data můžeme libovolně přemisťovat a kopírovat z okna do okna.

 9. Kterékoliv okno úplně zavřeme klávesovou zkratkou ALT+F4.

V podstatě všechna okna mají stejné nebo velice podobné ovládací prvky:

Okno

ZÁHLAVÍ OKNA-TITULNÍ LIŠTA

 • Tmavomodrý řádek na horním okraji okna - obsahuje systémovou ikonu a název programu, dokumentu nebo složky.

 • Umožňuje přesouvat okno po pracovní ploše (nastavením šipky do modrého pole, stisknutím a podržením levého tlačítka a posunem myši po podložce).

 • Dvojím poklepáním do plochy titulní lišty se okno maximalizuje – zvětší na celou plochu obrazovky. Opakováním tohoto postupu se okno vrátí na výchozí velikost.

 • Při kliknutí na systémovou ikonu se otevře malé systémové menu, které se však už téměř nepoužívá – obsahuje např. i funkci uzavření okna. Dvojím poklepáním na systémovou ikonu se okno uzavře.

TLAČÍTKA TITULNÍ LIŠTY tlačítka

 • Nacházejí se na jejím pravém konci.

 • Tlačítko X úplně, definitivně ukončuje program, uzavírá dokument, složku, okno.

 • Maximalizační tlačítko – prostřední – zvětšuje okno na celou obrazovku. Po této operaci se jeho vzhled změní na dvě malá překrývající se okna (návrat do původní velikosti). Kliknutím na toto tlačítko se okno vrátí do původní velikosti a ikona se změní na jedno velké okno.

 • Minimalizační tlačítko – s vodorovnou čarou – sbalí („shodí“) okno do tlačítka s ikonou a názvem a umístí ho do hlavního panelu do sekce aktivních úloh. Okno se tedy neuzavře úplně, práce s ním neskončí, je jenom minimalizované a kdykoliv ho kliknutím na jeho tlačítko opět rozvineme. Skoková změna velikosti okna.

MENU OKNA - HLAVNÍ MENU - HLAVNÍ NABÍDKA

 • obsahuje nápisy, kterými otevíráme (rozbalujeme) nabídky - rolety, obsahující všechny činnosti, které daný program dovede vykonávat, nebo všechny činnosti, které je možné vykonat s obsahem okna

 • SOUBOR- obsahuje operace pro práci s vybraným objektem nebo objekty. Až na malé výjimky je totožné s kontextovým-pohotovostním menu objektů. Je zde také příkaz pro zavření složky.

 • ÚPRAVY - řídí především práci se schránkou (schránka je dočasné úložné místo, skryté uživateli), do které můžeme umístit libovolný dokument, program, část dat z dokumentu, obrázek apod. a kopírovat nebo přenést ho na jiné místo, do jiné složky, na jiný disk, do jiného dokumentu.

  • VYJMOUT (CTRL+X), KOPÍROVAT (CTRL+C), VLOŽIT (CTRL+V) – příkazy pro práci se schránkou. KOPÍROVAT umístí vybraný objekt do schránky a po nalezení cílového místa ho tam uložíme příkazem VLOŽIT. VYJMOUT vymaže vybraný objekt z původního místa, uloží ho do schránky a po nalezení cílového místa ho tam vložíme pomocí VLOŽIT.

  • VLOŽIT ZÁSTUPCE – snadné vytvoření zástupce k vybranému objektu.

  • KOPÍROVAT, PŘESUNOUT DO SLOŽKY – stejná funkce jako u stejnojmenných tlačítek z panelu Standardní tlačítka.

  • VYBRAT VŠE – vybere – označí modře všechny objekty ve složce pro stejnou operaci. Klávesová zkratka CTRL+A.

  • INVERTOVAT VÝBĚR – provede negaci existujícího výběru – zruší výběr u těch objektů, které jsou vybrány a vybere všechny ostatní v okně složky. Je to pohodlná funkce zejména v případě, že chceme vybrat všechny objekty ve složce s výjimkou několika.

 • ZOBRAZIT nám umožňuje nastavit způsob, jakým chceme mít uspořádaný obsah okna.

  • PANELY NÁSTROJŮ – rozvíjí další nabídku, ze které volíme, které panely chceme mít v okně složky zobrazené a které skryté.

  • STAVOVÝ ŘÁDEK – přepínač, který zapíná nebo vypíná zobrazování stavového řádku. Je dobré tento řádek zobrazovat.

  • PANEL APLIKACE EXPLORER – zobrazuje v levé části okna svisle jeden ze tří pruhů HLEDAT, HISTORIE, OBLÍBENÉ a SLOŽKY.

  • Dalších pět příkazu přepíná grafickou podobu objektů v okně (stejně jako tlačítko ZOBRAZIT v pruhu standardních tlačítek).

  • IKONY – zobrazení ikon v životní velikosti s názvem pod ikonou.

  • VEDLE SEBE – Ikona je zobrazena v životní velikosti s podrobnými údaji.

  • SEZNAM – objekty mají stejnou podobu jako u malých ikon, ale jsou seřazeny do sloupců a to podle vybraného kriteria (podle abecedy, podle typů, velikosti, data apod.).

  • PODROBNOSTI – pro každý objekt je rezervován jeden řádek, zobrazuje se jméno, typ, velikost a datum a čas poslední modifikace objektu.

  • MINIATURY – zobrazuje náhledy na soubory. Pokud jsou soubory nějakého zobrazitelného typu (obrázky), místo ikon se zobrazí jejich malé náhledy. Pokud na náhled klikneme, v levé části okna se zobrazí tento náhled.

  • SEŘADIT IKONY – podle názvu, typu, velikosti, data a to vzestupně nebo sestupně.

  • VYROVNAT IKONY – mimo zobrazení SEZNAM a DETAILY.

  • VLASTNÍ NASTAVENÍ SLOŽKY

  • PŘEJÍT NA – seznam složek, které jsme navštívili v nedávném čase – pro jednoduchý přechod mezi nimi.

  • AKTUALIZOVAT – znovu načte a zobrazí obsah složky.

 • NÁSTROJE

 • NÁPOVĚDA

PANEL NÁSTROJŮ - PRUH IKON A NÁSTROJŮ

 • obsahuje nejfrekventovanější příkazy hlavního menu, ztvárněné formou tlačítek s obrázky - ikonami. Umožňuje rychlý přístup k často používaným funkcím bez nutnosti hledat v hlavním menu.

STAVOVÝ ŘÁDEK

 • řádek na dolním okraji okna

 • Obsahuje informace o obsahu okna, o právě probíhajících operacích apod. Může a nemusí být zobrazený.

POSUVNÉ PRUHY

 • svislý na pravém okraji okna a vodorovný na dolním okraji - slouží pro posun obsahu okna ve svislém a vodorovném směru

 • Zobrazuje se v situaci, kdy se do okna nevejde celý obsah okna nebo celý dokument.

 • Posuv se provádí buď tažením za čtvercové tlačítko uvnitř posuvného pruhu, nebo ukazováním na šipky na jeho okrajích. Máme-li myš s kolečkem, nemusíme posuvné pruhy používat.

PRACOVNÍ PLOCHA OKNA

 • pracovní prostor okna, kde se v okně složek ukládají objekty a v oknech programů se tvoří dokumenty

Na obsah

Line

 
 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster