PRÁCE S MYŠÍ, KOŠEM

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

Práce s myší

Myš slouží v operačním systému MS Windows a v jeho aplikacích pro zadávání příkazů, pokynů, výběr nabízených možností atd.

Myš je základní nástroj pro práci s grafickým operačním systémem.

Leží u počítače na hladké podložce, po které je možné s ní pohybovat.

Na obrazovce je pak reprezentována tzv. kurzorem myši – malou šipkou. Tato šipka se pohybuje tak, jak se pohybuje myš po podložce.

Při běžné práci v systému Windows může myší kurzor nabývat těchto tvarů:

Ukazovátko – výchozí tvar – šipka, který se používá pro ovládání tlačítek, ukazování, označování a přesun objektů. Často se ukáže bublinová nápověda.

Kurzor

Dvojšipka – funkce změny velikosti  okna a grafických prvků (obrázků).

Kurzor

Šipkový kříž – funkce změny polohy grafického objektu, zpravidla uvnitř otevřeného programu (přesun obrázku z jednoho místa na druhé apod.).

Kurzor

Textový kurzor – objevuje se všude, kde lze zapisovat číslo nebo text. („psací kurzor“)

Kurzor

Přesýpací hodiny – signalizují, že program je zaneprázdněn a musíme vyčkat, až splní úlohu, kterou právě vykonává. Potom můžeme pokračovat v práci.

Kurzor

Základní operace s myší:

  1. UKÁZÁNÍ NA OBJEKT - tímto termínem se nazývá nastavení šipky na libovolný zvolený objekt bez jakéhokoliv kliknutí. Nijak se vizuálně neprojevuje.

  2. JEDNO KLEPNUTÍ-KLIKNUTÍ LEVÉHO TLAČÍTKA - VÝBĚR OBJEKTU - provedeme jedním stisknutím levého tlačítka myši, když jsme předtím ukázali na požadovaný objekt (nastavili na něj šipku). Vybrání objektu se projeví jeho aktivací - zbarvením standardně na modro. Touto operací se také vyvolává nabídka v hlavním menu a vybírají se z ní operace, příkazy pro vykonání.

  3. TAŽENÍ MYŠÍ - UCHOP A TÁHNI - Jedno stisknutí levého tlačítka, jeho podržení a současný pohyb myší po podložce vykoná buď přesun vybraného objektu (okna, složky, souboru, grafického útvaru, označeného úseku textu), nebo orámování více objektů najednou. Umožňuje také vytvoření kopie daného objektu – kromě okna.

  4. Podržením klávesy CTRL na klávesnici a postupným vybíráním libovolných objektů jedním kliknutím levého tlačítka myši označíme tyto objekty pro vykonání nějaké společné operace, funkce. Takto postupujeme u objektů, které nejsou uloženy souvisle vedle sebe.

Na obsah

Line

Práce s košem

Při mazání objektů se často můžeme dopustit omylu a vymazat dokument nebo jiný objekt, který ještě potřebujeme. Windows obsahuje prostředek, který je poslední záchranou neopatrného uživatele - KOŠ.

Každý objekt vymazaný z pevného disku nebo pracovní plochy se ve skutečnosti fyzicky nezničí, ale pouze uloží do vymezené části pevného disku, kterou si představujeme jako složku nazvanou KOŠ.

Objekt uložený do Koše můžeme kdykoliv obnovit, vrátit zpět.

Pro koš je standardně rezervováno 10% kapacity pevného disku. Při překročení této kapacity se automaticky z koše odstraňují objekty, které jsou tam nejdéle.

S Košem pracujeme jako s jakoukoliv jinou složkou, nemůžeme však v něm uložené objekty přejmenovávat, otevírat, kopírovat apod.

Koš

Vymazaný objekt obnovíme následovně:

  • Přeneseme ikonu objektu na místo, kde ho chceme mít (do příslušné složky, na pracovní plochu apod.).

  • Vybereme objekt, který chceme obnovit (jedno kliknutí levého tlačítka) a zvolíme funkci OBNOVIT v hlavním menu Koše SOUBOR. Vybraný objekt se vrátí na původní místo, odkud byl vymazán.

  • Postupujeme stejně jako v předchozím bodě, ale nepoužíváme hlavní menu složky ale kontextové-pohotovostní menu objektu.

Z Koše můžeme „vyhazovat“ jednotlivé objekty, nebo ho můžeme vyprázdnit najednou příkazem SOUBOR-VYSYPAT KOŠ. Protože se jedná o nevratnou operaci, systém vyšle varování.

Z kontextového-pohotovostního menu koše můžeme měnit jeho nastavení pomocí funkce vlastnosti – změnit velikost koše, nastavit nebo zrušit žádost systému o potvrzení mazání, nastavit režim okamžitého fyzického odstraňování objektů bez ukládání do koše atd.

DO KOŠE SE NEUKLÁDAJÍ OBJEKTY VYMAZANÉ Z DISKETY A CD !!!!!!

 

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster