OSNOVY

     

Line

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22305/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem.

Učební osnova předmětu

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

(jako osnova předmětu převážně všeobecně vzdělávacího charakteru)

pro studijní obory SOŠ a SOU a obory nástavbové

Line

Pojetí vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět informační a komunikační technologie (ICT) má všeobecně vzdělávací charakter. Předmět nahrazuje vyučovací předměty práce s počítačem a výpočetní technika. Škola nahradí příslušné učební osnovy odpovídajících předmětů (a to minimálně ve shodných hodinových dotacích).

V nástavbovém studiu navazuje výuka ICT na učební osnovu pro učební obory SOU a povyšuje kompetence absolventů učebních oborů v oblasti ICT již získané na úroveň odpovídající kompetencím absolventů studijních oborů SOŠ a SOU.

Jelikož je učební osnova vypracována pro všechny obory poskytující stejnou úroveň vzdělání, nejsou v ní promítnuta specifika jednotlivých oborů vzdělání -je tedy na škole, aby dle případných specifik oboru požadavky na výsledky vzdělávání a odpovídající učivo příslušných tematických celků rozšířila. Předpokládá se též, že škola dále rozšíří všeobecně vzdělávací učební osnovu o tematické celky specifické pro profesní oblast odpovídající příslušnému oboru vzdělání.

Předmět je zpravidla zařazen do všech ročníků. Učební osnova je koncipována na čtyři týdenní vyučovací hodiny za studium, může však být použita i v případě, že učební plán předpokládá hodinovou dotaci vyšší - rovněž v tomto případě rozšíří škola učební osnovu o další tematické celky, případně prohloubí učivo tematických celků v osnově uvedených.

Z důvodu zvyšujících se požadavků na kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi a z důvodu předpokládaného doplnění učební osnovy o další tematické celky, je vhodné dále hodinovou dotaci předmětu posílit, např. z kapacity vyhrazené pro výběrové předměty.

Obecný cíl předmětu

Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělávání i výkonu povolání, ale i v soukromém a občanském životě. Žáci si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí Internetu, ale i pracovat s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Přestože většina žáků přicházejících ze základní školy již na určité úrovni prostředky ICT ovládat umí, jsou jejich znalosti a dovednosti velmi nevyrovnané. Obdobné platí i pro absolventy učebních oborů. Úkolem prvního ročníku je rozdílnou počáteční úroveň znalostí a dovedností žáků sjednotit. Cílem je, aby se pro žáka stal počítač běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím řešení úkolů souvisejících se studiem i budoucí praxí.

Absolvent:

  • umí používat počítač a jeho periferie, je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat před zničením, porušování autorských práv) a omezení (zejména technických a technologických) spojených s používáním prostředků informačních technologií,

  • orientuje se v běžném systému - pochopil strukturu dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému složek, ovládá operace se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun, mazání, změna atributů, případná editace souboru), umí odlišit a rozpoznat běžné typy souborů a pracovat s nimi,

  • porozuměl principům operačního systému a umí s operačním systémem na uživatelské úrovni pracovat,

  • umí pracovat s moderními verzemi běžných kancelářských programů (textový a tabulkový procesor, poštovní klient, databáze, program pro tvorbu prezentací),

  • umí pracovat s grafickým editorem (na základní úrovni),

  • porozuměl základům algoritmizace úloh,

  • umí používat Internet jako základní otevřený informační zdroj a využívat jeho přenosové a komunikační možnosti,

  • umí vytvořit a upravit dokument a umístit jej na Internetu.

Pojetí výuky

Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní techniky. Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úkolů. Je-li použita metoda výkladu, je vhodné, aby ihned následovalo praktické procvičení vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou práci, řešení komplexních úloh, vhodné je uplatňovat projektový přístup (typ komplexní praktické úlohy, umožňující aplikaci širokého spektra dovedností žáka; projekt je zpravidla týmovou prací). Třída se při výuce dělí na skupiny tak, aby na každé pracovní stanici pracoval jeden žák.

Stanovení hodinových dotací a časové zařazení níže uvedených tematických celků je v kompetenci školy, která si sestaví konkrétní posloupnost probírané látky v jednotlivých ročnících. Tato posloupnost by měla zachovávat vhodné návaznosti učiva a podporovat výuku v ostatních předmětech. Současně je třeba splnit další dvě podmínky - žáci musí nejprve pochopit základní principy ICT a musí se býti schopni orientovat ve výpočetním systému. Z důvodu faktické provázanosti témat se budou jednotlivé tematické celky neustále prolínat a jejich výuka bude mnohdy probíhat v několika cyklech tak, aby žáci k náročnějším tématům přešli teprve po zvládnutí základů. Některé tematické celky tak budou během studia zařazeny několikrát, ovšem vždy na vyšší úrovni a s vyšší náročností tak, aby znalosti a dovednosti gradovaly v nejvyšším ročníku. Další učivo lze řadit dle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být specifika oboru, podpora výuky v jiných vyučovacích předmětech, změny na trhu práce a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. Učivo je vhodné konkretizovat v tematickém plánu.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 12.12.2004

webmaster