MS DOS

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

MS DOS

Zkratka MS DOS znamená MicroSoft Disk Operating System. V současnosti se jedná o jeden z nejrozšířenějších operačních systémů.

MS DOS je jednouživatelský a jednoúkolový OS = je schopen obsloužit současně jednoho uživatele a zpracovávat současně nejvíce jeden program. MS DOS má vrstvenou modulovou strukturu:

MS DOS

BIOS (Basic Input/ Output System)

Je to nejnižší modul operačního systému, který řídí jeho spolupráci s technickým vybavením PC na nejnižší úrovni (odebrání znaků z klávesnice, nebo naopak vypsání znaků na monitor apod.). Tento modul je trvale osazen v operační paměti ROM a nevymaže se ani po vypnutí PC. Jeho pomocí se řeší rozdíly v hardware počítačů od různých výrobců, aby byla zajištěna kompatibilita (přenos dat a programů z jednoho počítače na druhý) a zároveň slouží k zavádění operačního systému do operační paměti počítače po jeho zapnutí a k převzetí další práce.

IO.SYS (Input/Output System)

Řídí práci monitoru, tiskárny, diskových pamětí atd.

MS DOS.SYS

Je to ústřední prvek, jádro operačního systému, který řídí celou práci (způsob ukládání dat na disky, přístup na disk apod.).

COMMAND.COM

Je to příkazový procesor, který vykonává interní příkazy operačního systému, zadávané uživatelem z klávesnice. Interní příkazy jsou ty, které jsou zabudovány v COMMAND.COM a operační systém je dovede samostatně vykonat. Pro ostatní příkazy, které není schopen vykonávat COMMAND.COM, byl zavedený samostatný modul externích příkazů.

Operační systém MS DOS se tedy skládá z trvale v operační paměti instalované části ROM-BIOS a ze tří systémových souborů IO.SYS, MSDOS.SYS a COMMAND.COM, které se zavádějí do operační paměti z pevného disku nebo diskety po každém startu počítače a setrvávají tam až do jeho vypnutí. Bez kompletního operačního systému osobní počítač není schopen práce.

Na obsah

Line

Práce v operačním systému MS DOS

Adresář

Adresář (knihovna, složka, directory) obsahuje seznam souborů uložených na diskové paměti a údaje o nich (název a typ, délka, datum a čas vytvoření, úpravy, popis uložení na disk - na kterých stopách a sektorech se nachází). Když je na disku mnoho souborů, stává se jeho obsah nepřehledným. Proto v MS DOS pracujeme s tzv. stromovou strukturou adresářů, která umožňuje řadit soubory na disku do skupin (podle uživatelů, druhu práce, typů apod.).

Každý adresář má svůj název, který tvoří 1 - 8 znaků.

Nepřípustné znaky: . “” / \ [ ] : | = + , < > ; mezera

Upřednostňujeme písmena a číslice, prvním znakem by mělo být písmeno.

Hlavní adresář disku nemá název, tento se při formátování nastaví na hodnotu \. Hlavní adresář se někdy nazývá také kořenový (ROOT).

Uživatel pracuje vždy pouze s jedním adresářem, kterému říkáme aktuální nebo pracovní. Ostatní adresáře ve stromové struktuře jsou přístupné pouze zadáním cesty (PATH), kterou je popis posloupnosti od hlavního adresáře po požadovaný adresář. Jednotlivé adresáře na cestě oddělujeme obráceným lomítkem. Když se požadovaný adresář nachází na cestě za pracovním adresářem, stačí zadat pouze následující úsek cesty

Soubory

Soubor (FILE) je posloupnost dat, která spolu navzájem nějakým způsobem souvisí. Obsahem souboru může být program, obrázek, text, kartotéka, kalkulační tabulka, zvukový záznam apod. Takovéto soubory nazýváme datové nebo uživatelské. Název souboru může být dlouhý 1 - 8 znaků a doprovází ho maximálně tříznaková přípona označující typ souboru. Název a typ se oddělují tečkou. Typ souboru může být dlouhý 1-3 znaky a nemusí být uvedený. Podle typu souboru můžeme rozeznat, jakého druhu je jeho obsah.

název souboru

Přednostně volíme písmena anglické abecedy a číslice, doporučuje se začínat písmenem. Pro názvy a typy nepoužíváme zakázané znaky uvedené u adresářů. Některé názvy souborů jsou rezervovány pro příslušenství operačního systému a jiné účely, a proto je nikdy nepoužíváme pro označení svých uživatelských souborů (IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, CONFIG.SYS, LPT1, LPT2, COM1, .....)

Vlastnosti souborů

Každému souboru, který je uložený na diskové paměti, můžeme přiřadit vlastnosti:

 • soubor pouze pro čtení (read only) R - můžeme ho pouze prohlížet, ale ne editovat.

 • skrytý soubor (hidden) H - název souboru a údaje o něm se nezobrazují v adresářích.

 • systémový soubor (systém) S - součást operačního systému.

 • archivační příznak (archive) A - soubor s touto vlastností podléhá archivaci.

 • velikost souboru (kolik místa zabírá na disku).

 • datum a čas vzniku nebo poslední úpravy souboru.

Náhradní znaky

Při zadávání některých příkazů operačního systému se mohou používat tzv. “náhradní znaky - wild cards”. Jsou to znaky “?” a “*”, které se mohou vyskytovat na libovolné pozici v názvu souboru. Název souboru s náhradními znaky se nazývá MASKA.

“?” - nahrazuje jeden znak (jeden otazník = jeden znak)

Zápisu DATA?1.DAT vyhovují soubory, které mají název dlouhý 6 znaků, první čtyři znaky jsou “DATA”, poslední znak je “1” , na pátém místě je libovolný znak a typ souboru je “DAT”, např.:

 • DATA11.DAT

 • DATA21.DAT

 • DATAX1.DAT atd.

"*" zastupuje v názvu nebo typu souboru libovolný počet znaků, při dodržení pravidla, že název je dlouhý maximálně 8 znaků a typ tři znaky. Zápisu DATA*.DAT vyhovují všechny soubory typu “DAT”, kterých název je nebo začíná čtyřmi znaky “DATA”, např.

 • DATA.DAT

 • DATAX.DAT

 • DATAXX.DAT

 • DATAXXX.DAT

 • DATAXXXX.DAT

*.DAT - všechny soubory typu DAT

DATA.* - všechny soubory s názvem data a libovolným typem

*.* - všechny soubory na zadaném disku nebo v zadaném adresáři.

Nejčastější typy souborů

 • BAK - záložní kopie souboru

 • BAT - dávkový soubor obsahující posloupnost příkazů operačního systému, spustíme ho vypsáním jeho názvu

 • CFG - soubor obsahující údaje o konfiguraci systému

 • COM - program zapsaný ve strojovém kódu mikroprocesoru, vykonatelný program

 • DOC - textový soubor vytvořený programem MS Word

 • DOK - textový soubor obsahující dokumentaci k programům

 • EXE - program zapsaný ve strojovém kódu , vykonatelný program

 • BMP - soubor obsahující bitmapový obrázek

 • HLP - soubor obsahující vysvětlivky a nápovědu k programům

 • SYS - systémový soubor

 • SAM - textový soubor vytvořený programem AmiPro.

 • TMP - dočasný soubor

 • TXK - textový soubor programu KLASIK

 • TXT - jednoduchý textový soubor

 • DBF - databázový soubor datový

 • NDX - databázový soubor indexový

 • XLS - kalkulační tabulka vytvořená programem MS EXCEL

Označení diskových pamětí

Název disku (disc name) se skládá z jednoho znaku ze začátku velké abecedy a dvojtečky ( A: ). Slouží pro označení diskové jednotky, na které se má vykonat nějaká operace (čtení, zápis). Obvykle platí:

 • A: - disketová mechanika

 • B: - disketová mechanika

 • C: - pevný disk

 • D:, E: - mechanika CD ROM

 • F:, G:, ... - ostatní diskové paměti (výměnné disky, ...)

Aktuální disk je ten, který byl vybrán pro práci.

Na obsah

Line

Příkazy operačního systému MS DOS

Příkazy MS-DOS dělíme do skupin podle různých hledisek:

 1. vnější, vnitřní

 2. pro práci se soubory, pro práci s adresáři (složkami), pro nastavení vnitřních hodin PC, pro nastavení pracovního prostředí, pro spouštění uživatelských a aplikačních programů

Změna aktuálního disku

Operační systém se uživateli ozývá hlášením (prompt znak), ve kterém je uvedený aktuální disk a adresář.

C:\>A:

A:\>

Odstartování programu

Přímo z operačního systému můžeme odstartovat programy typu .BAT, .COM, .EXE . Napíšeme název programu včetně cesty a zadáme <ENTER> . Např. spuštění programu MZDY.EXE v adresáři C:\DATA:

C: \ > DATA \ MZDY C: \ DATA \ > MZDY A: \ > C: \ DATA \ MZDY

Označení typu není povinné, počítač vyhledává jenom uvedené typy. Kdybychom chtěli takto odstartovat soubor jiného typu, počítač zahlásí chybu.

Příkazy pro práci s adresářem

 • DIR - výpis obsahu disku, adresáře (interní příkaz)

 • DIR - vypíše obsah aktuálního disku

 • DIR B: - vypíše obsah diskety v šachtě B:

 • DIR A: \TURBO\PROG - vypíše obsah zadaného adresáře

 • DIR A: \*.txt

 • DIR A?CDE.sam

Parametry:

/p - zastavení obrazovky po jejím naplnění

/w - vypisuje se jenom označení souborů bez dalších údajů

Příkazy pro práci se soubory

RENAME (REN) - změna názvu souboru, interní příkaz

 • RENAME půvnázev.typ novýnázev.typ

 • REN půvnázev.typ novýnázev.typ

 • REN A:\SKOLA\DATA1.TXT DATA2.TXT

 • REN SEZN3A.* SEZN3B *

DELETE (DEL) - zrušení, vymazání souboru, interní příkaz

 • DEL název.typ

 • DEL C:\DATA\*.* (vymazání celého obsahu adresáře, počítač žádá potvrzení)

 • DEL ZOZN3B.TXT

Při mazání je dobré zadat celou cestu k souboru, aby se nezrušil soubor se stejným jménem v aktuálním adresáři • příkaz DEL neničí mazaný soubor fyzicky, pouze v adresáři zruší jeho název a prostor, který tento soubor na disku zabíral, označí jako volný. Bezprostředně po zrušení je možné vymazaný soubor vrátit zpět příkazem UNDELETE • při přejmenovávání a rušení souborů postupujeme velmi opatrně u souborů typu .EXE, .COM, .OVL, .HLP, ...

UNDELETE - obnovení smazaného souboru

Umožňuje obnovit soubory omylem smazané příkazem DEL. Příkaz je úspěšný pouze tehdy, když jsme mezitím na disku nevytvořili nový soubor nebo neupravovali jiný soubor.

COPY - kopírování souboru, interní příkaz

Kopíruje zadaný soubor na uvedené nové místo, kopie může mít i nové jméno.

 • COPY názevstarý.typ názevnový.typ

 • COPY DATA1.TXT DATA2.TXT (kopie bude ve stejném adresáři)

 • COPY C:\DATA\DATA1.TXT C:\WORK (kopie se stejným názvem v jiném adr.)

 • COPY C:\DOPISY\* .TXT A:\ARCHIV

 • COPY C:\DATA\DATAI.TXT C:\WORK\SEZNAM.TXT

Když nezadáme nový název a nový adresář, kopíruje se stejnými jmény do aktuálního adresáře:

C:\> COPY A:\ARCHIV\DOPIS23.TXT

Filtry:

 • DIR I MORE - zastavení výpisu po zaplnění obrazovky, pokračuje po Enter, Space bar

 • DIR I SORT - abecední třídění seznamu DIR I SORT I MORE

CHDIR - změna pracovního adresáře, interní příkaz

Změní pracovní adresář na zadaný.

 • CD nový adresář (s uvedením cesty)

 • CD \ TURBO \ MOJEPROG

 • CD MOJEPROG

 • CD . . (nastavení na začátek nadřazeného adresáře, uzavření aktuálního adresáře a přechod do nadřazeného)

MKDIR - vytvoření nového adresáře, interní příkaz

 • MD nový adresář

 • MD MOJEPROG

Ve vytvořeném adresáři jsou hned vytvořeny dvě položky: . - začátek podadresáře . . - odkaz na začátek nadřazeného adresáře

RMDIR - odstranění adresáře, interní příkaz

Odstranit - vymazat je možné pouze prázdný adresář (obsahuje jenom . , ..) Není možné zrušit aktuální adresář a hlavní adresář.

 • RD název adresáře

 • RD MOJEPROG

 • RD C:\TURBO\MOJEPROG

PATH Slouží pro nastavení přístupových cest do různých adresářů, které obsahují nejčastěji používané programy. Nejčastěji se zadává v dávkových souborech AUTOEXEC.BAT.

PATH d:cesta1, d:cesta2, d:cesta3, .......

PATH C:\, C:\DOS, A:\M602, ........

TREE , externí příkaz Slouží pro zobrazení stromové struktury všech podadresářů na daném disku a v daném adresáři.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster