M 602

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

M 602

Nadstavbový program Manažer 602 firmy Software 602 patří k nejrozšířenějším programům tohoto typu u nás. Svojí koncepcí a do značné míry i způsobem ovládání vychází z programu Norton Commander, zobrazuje a komunikuje však česky a poskytuje některé další funkce.

Na obsah

Line

Pracovní prostředí

Na prvním řádku obrazovky se nachází hlavní menu programu. Na druhém řádku je v hranatých závorkách informace o aktuálním disku, aktuálním adresáři, nastavení souborové masky (např. [*.*] - zobrazují se všechny soubory v adresáři) a zbývající volné kapacitě disku. Na dalším řádku mohou být ikony pro ovládání myší ([+],[-]...). Podstatnou část obrazovky zabírají levý a pravý panel (poloviny obrazovky), které slouží k zobrazování informací. Oba panely jsou na sobě nezávislé, v každém z nich Ize zobrazovat situaci v jiném adresáři či disku. Každý panel umožňuje zobrazení ve třech typech oken. Jsou to okno adresářové (na obr. vlevo nahoře), souborové (vlevo dole) a informační (vpravo). Adresářové okno zobrazuje adresářový strom (odpovídá příkazu TREE). Souborové okno vypisuje obsah adresáře v textové formě (obdoba příkazu DIR). Informační okno zobrazuje systémové informace o aktuálním disku. Na pravém okraji každého okna se nachází rolovací lišta, umožňující listování obsahem okna pomocí myši. Na spodním okraji panelu jsou ikony ([1], [3] nebo [i]) pro nastavení typu zobrazení pomocí myši. Na předposledním řádku se nachází příkazová řádka, na které lze zadávat běžným způsobem příkazy DOSu (tímto řádkem vidíme, že nadstavbový manažer se nachází na samotném operačním systému). Na posledním řádku je zobrazena nápověda k významu funkčních kláves F2 až F10. Komplexní nápověda je připravena pod klávesou F1, indexová pod kombinací Shift a F1 (současně).

Na obsah

Line

Ovládání programu

Jak již bylo naznačeno, Ize program ovládat:

 1. pomocí systému menu - klávesnicí ( klávesou F10 do hlavního menu, výběr kurzorovými klávesami, volba klávesou ENTER ) - myší (stisk levého tlačítka na příslušné volbě)

 2. prostřednictvím zkrácených klávesových povelů (tzv. horké klávesy), např. současný stisk ALT a S, CTRL a F7 apod.

 3. myší výběrem aktivních prvků obrazovky

V praxi lze všechny způsoby kombinovat a docílit tak efektivního ovládání.

Nastavení diskové jednotky

Diskovou jednotku ve zvoleném panelu můžeme nastavit několika způsoby:

 • klávesou TAB zvolíme panel (aktuální je panel, ve kterém je ukazatel/zvýrazněný pruh) a prostřednictvím příkazové řádky nastavíme disk (A: ENTER)

 • volbou v menu Panely - Levý (Pravý) panel, Výběr diskové jednotky rozvineme menu připojených disků a volbou písmene (např.: "A") nastavíme příslušný disk

 • současným stiskem kláves ALT + F1 pro levý a ALT + F2 pro pravý panel rozvineme menu připojených disků a volbou jednoho z nabízených písmen (např.: "A") nastavíme příslušný disk

 • stiskem myši na ikoně disku [X:] zvoleného panelu rozvineme menu připojených disků a volbou písmene nastavíme příslušný disk.

Nastavení zobrazení

Zobrazení na jednotlivých panelech můžeme upravit prostřednictvím menu Panely. Volbami Levý panel a Pravý panel Ize rozvinout submenu pro individuální nastavení obou panelů.

 • Volbou Úplný panel zobrazíme souborové okno, ve kterém každému souboru a adresáři odpovídá jeden řádek s popisem (délka, datum a čas). Totéž Ize docílit myší stiskem na ikoně [1].

 • Volbou Zkrácený panel nastavíme redukované zobrazeni souborového okna, kdy jsou soubory zobrazeny ve třech sloupcích jen s udáním jména a přípony (myší na [3]).

 • Volba Informační panel zobrazí pro zvolený panel okno se systémovou informací (myší na [i]). Volbou Zapnutý/Vypnutý Ize zrušit/obnovit zobrazení panelu (např. aby bylo možno přečíst text pod ním).

Adresářové okno na aktivním panelu lze "vytáhnout", přidržíte-li současně klávesy shift a dolů. Pozor, obzvláště u diskety proces chvíli trvá, protože je načítána adresářová struktura a vytvářen pomocný soubor M602.STM. Chceme-li adresářové okno "zatáhnout", použijeme obdobným způsobem klávesy shift a nahoru. Máme-li na jednom panelu dvě okna, např. adresářové a souborové, Ize mezi nimi přecházet (ve svislém směru) současným stiskem kláves SHIFT a TAB . V rámci aktivního okna je možné pohybovat s ukazatelem bud' kurzorovými klávesami, nebo myší (stiskem na ploše nebo "uchopením" /stisk a držení levého tlačítka/ a tažením táhla na rolovací liště). Všimněte si, že pohybujete-li se po adresářovém stromu v adresářovém okně, zobrazuje se v souborovém okně obsah právě označeného adresáře. Typ zobrazovaných souborů lze nastavit volbou Souborová maska (není-li, nastavte všechny, tj. tvar "*.*").

V souborovém okně jsou adresáře vypisovány velkým a soubory malým písmem. Setřídit zobrazené soubory a adresáře lze podle různých kritérií (jméno, přípona, délka, čas, jak jsou zapsány na disku) - viz příslušné volby.

Nastavení prostředí

Volbou Prostředí... v menu Konfigurace si nastavujeme vhodné podmínky pro práci. Pohybovat po nabídce se lze kurzorovými klávesami a klávesou TAB. Nastavení přepínacích prvků Ize provést bud' přímo stiskem zvýrazněného písmene nebo stiskem mezerníku na příslušné volbě. Po ukončení uložíme nastavenou konfiguraci volbou Uložení nastavení v menu Konfigurace.

Na obsah

Line

Práce s adresáři

A. ZMĚNA ADRESÁŘE (odpovídá příkazu CD)

 • vstup do adresáře

  • ukazatelem označit adresář a potvrdit klávesou ENTER

  • ukázat myši na název a dvakrát stisknout levé tlačítko

 • výstup z adresáře

  • ENTER nebo dvojí stisk tlačítka myši na symbolu "..” (první položka adresáře) znamená posun o jednu úroveň výše směrem k hlavnímu adresáři

Při změně adresáře se změní obsah souborového okna a výpis cesty na 2. řádku.

B. VYTVOŘENÍ ADRESÁŘE (odpovídá příkazu MD) (F7)

Jako aktuální adresář nastavíme adresář, ve kterém chceme vytvořit podadresář. Rozvineme menu Soubor a potvrdíme volbu Vytvoření adresáře nebo stiskneme klávesu F7. Do vstupního pole, které se objeví, napíšeme název nového adresáře a potvrdíme

C. PŘEJMENOVÁNÍ NEBO PŘESUN ADRESÁŘE (odpovídá příkazu RN) (F6)

Ukazatelem označíme adresář, který má být přejmenován. Poté v menu SOUBOR potvrdíme volbu Přejmenování nebo stiskneme klávesu F6. Ve vstupním poli, které se objeví, se nabízí cesta - kam (standardně je to označení aktuálního adresáře, který máme otevřený ve druhém panelu). Mohou nastat tyto situace:

 • chceme pouze přejmenovat vybraný adresář a ponechat ho na původním místě – začneme hned psát nové jméno adresáře a nabízená cesta zmizí

 • chceme přesunout vybraný adresář do nabízené cesty – pouze potvrdíme vstupní pole

 • chceme přesunout vybraný adresář do nabízené cesty ale s jiným jménem – stiskneme klávesu END, kurzor se přesune za napsaný řetězec cesty, napíšeme “/”, někdy to dosáhneme stisknutím a podržením ALT a s ním ještě “9” a “2”. Za “/” napíšeme nové jméno adresáře

 • chceme li přesunout vybraný adresář do jiného než nabízeného adresáře, musíme napsat celou cestu (při současném přejmenování i s novým jménem).

D. ZRUŠENÍ (VÝMAZ) ADRESÁŘE (odpovídá příkazu RD) (F8)

Ukazatelem označíme adresář, který má být smazán. Poté v menu SOUBOR potvrdíme volbu Vymazání nebo stiskneme klávesu F8. Pokud na následnou ověřovací otázku "Chcete smazat adresář ...?" odpovíme kladně, je adresář smazán. Program odmítne vymazat adresář, který není prázdný (obsahuje nějaké podadresáře nebo soubory) a není povolen výmaz neprázdných adresářů. Povolení mazání neprázdných adresářů můžeme nastavit volbou Prostředí v menu Konfigurace, nebo nejprve smazat obsah daného adresáře a teprve potom tento adresář.

Na obsah

Line

Práce se soubory

A. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Ukazatelem označíme program, který má být spuštěn (soubory typu .EXE, .COM nebo .BAT). Ke spuštění dojde po stisku klávesy ENTER nebo dvojím stisku tlačítka myši. Po ukončení programu dojde k návratu do prostředí Manažera.

B. KOPÍROVÁNÍ SOUBORU(Ů) (odpovídá příkazu COPY) (F5)

Na jednom panelu si zobrazíme cílový adresář. Na druhém panelu ukazatelem označíme soubor, který má být kopírován. V menu SOUBOR potvrdíme volbu Kopírování nebo stiskneme klávesu F5. Pokud kladně odpovíme na kontrolní otázku, je soubor zkopírován (obdobně !ze kopírovat i adresáře). Kopírovat lze i více souborů najednou, jsou-li před kopírováním označeny. Jednotlivé soubory (i nesouvislé) Ize označovat (příp. označení rušit) klávesou INSERT. Označené soubory jsou barevně zvýrazněny. Pro hromadný výběr (např. všech souborů v adresáři nebo všech souborů .TXT apod.) Ize použít masku, dostupnou po stisku šedé klávesy “+” . Zpětně Ize označení zrušit stiskem šedé klávesy “-”. Během kopírování můžeme také změnit jméno adresáře nebo souboru.

C. PŘESUN A PŘEJMENOVÁNÍ SOUBORU(Ů) (F6)

Naprosto shodný s postupem při přejmenování a přesunu adresářů - volba Přejmenování v menu Soubor nebo klávesa F6. Lze použít i hromadné označování. Ponecháme-li ve vstupním poli, které se objeví, zápis cesty, dojde k přesunu, a ne k přejmenování.

D. VÝMAZ SOUBORU(Ů) (odpovídá příkazu DEL) (F8)

Shodný s výmazem adresáře. Lze použít i hromadné označování.

E. OBNOVA SMAZANÉHO SOUBORU(Ů) (odpovídá příkazu UNDELETE)

Na jednom panelu (např. levém) zobrazíme adresář, ve kterém byl smazaný soubor. Souborovou masku (Panely, Levý panel, Souborová maska) nastavíme na tvar Smazané. V okně by se měl objevit jeden nebo více souborů, u nichž je první znak nahrazen znakem nahoru. Označíme soubor(y), který chceme obnovit. V menu NÁSTROJE potvrdíme volbu Obnova souboru. Na následný dotaz doplníme chybějící první písmeno a, je-li to ještě možné (kap. B3, příkaz UNDELETE), je soubor obnoven. Souborovou masku nastavíme zpět na tvar Všechny.

F. PROHLÍŽENÍ SOUBORU(Ů) (pro textové soubory odpovídá příkazu TYPE) (F3)

Označíme soubor, jehož obsah si chceme prohlédnout. Lze prohlížet textové soubory s libovolnou příponou, grafické soubory ve formátech TlFF, PCX a BMP, databázové soubory (DBF) a tabulkové soubory programů Calc602, Quattro, Lotus 1-2-3 a Excel. Prohlížení spustíme volbou Prohlížení v menu Soubor, nebo klávesou F3.

G. EDITOVÁNÍ-ÚPRAVA SOUBORU(Ů) (odpovídá příkazu EDIT) (F4)

Označíme textový soubor, jehož obsah chceme editovat. Editaci spustíme volbou Editování v menu Soubor, nebo klávesou F4. V případě, že chceme vytvořit nový textový soubor, nastavíme cílový adresář, editaci stiskem SHIFT + F4 a zadáme jméno souboru. Upravený či vytvořený text nakonec uložíme stiskem F2.

H. KOMPRIMACE A DEKOMPRIMACE SOUBORU (F9)

Procesem komprimace se vytvářejí zhuštěné archivní kopie souborů. Dekomprimace je proces obnovy souboru do původního stavu. Manažer pracuje s vnitřními komprimačními algoritmy AR6 nebo ZIP, případně externě využívá známé komprimační programy jako ARJ, PKZIP- PKUNZIP a další. Způsob komprimace lze nastavit v menu Konfigurace, volba Komprimace. Vlastni proces se spouští volbou Komprimace a dekomprimace v menu Soubor nebo klávesou F9 . Lze komprimovat i více souborů do jednoho zhuštěného.

Na obsah

Line

Další operace

A. FORMÁTOVÁNÍ DISKET (obdoba příkazu FORMAT)

Volba Formátování disket v menu Nástroje naformátuje disketu podle zadaných údajů (viz nápověda F1; "Rychlý formát" odpovídá příkazu FORMAT bez parametru /U)

B. KOPÍROVÁNÍ DISKET (obdoba příkazu DISKCOPY)

Volba Kopírování disket v menu Nástroje umožňuje jednoduché vytváření kopií disket (viz nápověda F1).

C. ZMĚNA SYSTÉMOVÉHO DATA A ČASU (obdoba příkazu DATE a TIME)

Volba Datum a čas v menu Nástroje umožňuje jednoduché nastavení těchto údajů klávesami Tab, dolů a nahoru.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster