PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

PDF verze pro tisk

Line

Obsah:

Line

Popis pracovního prostředí

Pracovní prostředí většiny textových editorů obsahuje následující části:

 • Titulní lišta se systémovou ikonou, názvem otevřeného dokumentu, názvem programu a třemi tlačítky pro práci s oknem programu.

 • Hlavni menu s tlačítkem pro uzavření dokumentu v okně programu.

 • Panely nástrojů (pruhy ikon a nástrojů) – uživatel zvolí zobrazení panelů podle druhu své práce – nejběžnější jsou panely Standardní a Formát.

 • Pravítka (nemusí být zobrazená).

 • Pracovní prostor programu.

 • Posuvné pruhy (posuvné lišty) – vodorovný a svislý.

 • Stavový řádek s informacemi o poloze kurzoru apod.

Pracovní prostředí

Na obsah

Line

Nejpoužívanější funkce

Všechny funkce vykonatelné v programu MS Word se nacházejí seskupené podle určitých kritérií v jednotlivých roletách hlavního menu. U každé funkce je uvedena i její klávesová zkratka. Nejčastěji používané funkce najdeme také v panelech nástrojů ve formě tlačítek. Základními panely, které necháváme vždy zobrazené na obrazovce jsou panely STANDARD a FORMÁT. V dalším textu jsou u jednotlivých funkcí z hlavního menu uvedeny i případné ikony z panelů nástrojů. Uživatel se rozhodne sám, jestli bude používat hlavní menu, nebo panely nástrojů.

Hlavní menu

SOUBOR (manipulace s dokumentem jako celkem)

 • NOVÝ: vybereme čistý arch nebo požadovanou šablonu, vytvoří se prázdný dokument. Další možností je klávesová zkratka Ctrl+N.

 • OTEVŘÍT: v zobrazeném dialogovém panelu vybereme adresu a název už existujícího dokumentu, se kterým chceme opět pracovat. Máme tedy odstartovaný program Word a v něm otevíráme existující dokument. Stejnou funkci má klávesová zkratka Ctrl+O. Otevřeno může být víc dokumentů najednou, přepínáme mezi nimi přes hlavní menu OKNO, zkratkou Ctrl+F6 nebo kliknutím na název dokumentu v hlavním panelu.

 • ZAVŘÍT: uzavře dokument, skončí práci s ním bez toho, že bychom ukončili program Word. Můžeme vytvářet nebo otevřít jiný dokument. Stejně funguje klávesová zkratka Ctrl+F4.

 • ULOŽIT: zabezpečuje průběžné ukládání nově vytvořené nebo upravené části dokumentu, který už byl předtím uložený a má už určenou adresu a jméno, na diskovou paměť. Doporučujeme používat často. Použijeme-li tuto funkci pro dokument, kterému jsme ještě neurčili umístění (adresu) a jméno, počítač automaticky přepne na funkci ULOŽIT JAKO. Program Word umožňuje i automatické ukládání dokumentu, které nastavíme volbou NÁSTROJE-MOŽNOSTI tak, že na záložce ULOŽIT nastavíme v příslušném políčku časový interval automatického ukládání (ne příliš dlouhý!). Chráníme se tak před ztrátou dat. Můžeme použít i zkratku Ctrl+S.

 • ULOŽIT JAKO: funkce prvního uložení nového dokumentu na diskovou paměť. Zadáme adresu a název dokumentu a zmáčkneme tlačítko OK nebo ENTER. Tuto funkci můžeme použít např., i tehdy, máme-li otevřený už uložený dokument, ale chceme vytvořit jeho kopii, kterou budeme potom upravovat.

 • ULOŽIT JAKO STRÁNKU WWW

 • NÁHLED STRÁNKY WWW (odstartuje Internet Explorer).

 • VZHLED STRÁNKY: v dialogovém panelu uživatel pro dokument nastaví na záložkách-kartách OKRAJE a VELIKOST PAPÍRU např.:

  • Okraje nahoře, dole, vlevo, vpravo - standardně je to 2,5 cm od hrany papíru. Nastavené okraje se znázorňují na vodorovném a svislém pravítku a to šedou barvou. Bílá plocha je tedy plocha určená pro psaní. Okraje můžeme měnit i přímo na obrazovce tažením za svislou čáru, která tvoří rozhraní mezi šedou a bílou částí pravítka.

  • Odsazení u hřbetu (budeme-li dokument vázat) - Umístění záhlaví a zápatí od hrany papíru - Zrcadlové stránky (jako v knize) - Velikost a orientaci (na výšku, na šířku) používaného papíru. Můžeme používat některou nadefinovanou velikost papíru, nebo určit vlastní. Tento dialogový panel vyvoláme i dvojklikem na horní okraj vodorovného pravítka.

 • NÁHLED: ukázka dokumentu ve zmenšené podobě pro kontrolu rozvržení stránek dokumentu před tiskem.

 • TISK: Zobrazí dialogový panel pro zadání parametrů tisku - Výběr a nastavení tiskárny. - Rozsah tisku (od které stránky po kterou), můžeme dát tisknout např. pouze liché nebo sudé stránky (pro oboustranný tisk). - Počet kopií. - Kompletování. Tlačítko TISK hned spouští tisk celého dokumentu bez zadávání dalších parametrů. Zkratka Ctrl+P pracuje jako SOUBOR-TISK.

 • ODESLAT – umožňuje odeslat dokument, např. faxem apod.

 • VLASTNOSTI – zobrazí vlastnosti dokumentu seřazené do mnoha záložek (obecné, souhrnné, statistické, obsah, vlastní).

 • SEKCE PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ DOKUMENTŮ – obsahuje názvy určeného počtu (standardně 4) dokumentů, se kterými program naposledy pracoval.

 • KONEC – zavře všechny otevřené dokumenty a ukončí program. Program můžeme ukončit i tlačítkem X v titulní liště nebo klávesovou zkratkou Alt+F4.

ÚPRAVY (úprava dokumentu)

 • ZPĚT – anulování, odvolání bezprostředně vykonané operace. Obsahuje i zásobník několika operací zpět. Můžeme použít i kláv. zkratku Ctrl+Z.

 • OPAKOVAT – zopakovat naposledy vykonanou operaci i několik operací vpřed (když jsme se předtím vrátili zpět).

 • VYJMOUT – vyjme vybranou (označenou část dokumentu nebo vybraný objekt (např. obrázek) z původního místa a uloží do schránky. Můžeme používat i klávesovou zkratku Ctrl+X.

 • KOPÍROVAT – zkopíruje vybranou část dokumentu nebo vybraný objekt a vloží do schránky. Používáme i klávesovou zkratku Ctrl+C. - Kromě kopírování pomocí hlavního menu a ikony KOPÍROVAT můžeme kopírovat i tak, že vybranou část textu vlečeme levým tlačítkem na cílové místo a držíme přitom stisknutou klávesu Ctrl. - Kopírování pomocí „složky-zásobníku“ – postupně vybíráme potřebné části textu a klávesovou zkratkou Ctrl+F3 je ukládáme do „složky“. Po dokončení výběru nastavíme kurzor na cílové místo a klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+F3 „složku“ vyprázdníme a zároveň ji zrušíme.

 • VLOŽIT – vloží obsah schránky do dokumentu na místo, kde se nachází psací kurzor. Opakováním této operace vložíme obsah schránky kolikrát potřebujeme. Můžeme použít i klávesovou zkratku Ctrl+V. Obsah schránky se nezmění do další operace Kopírovat, Vyjmout nebo Konec.

 • VLOŽIT JINAK

 • VLOŽIT JAKO HYPERTEXTOVÝ ODKAZ

 • VYMAZAT – vymaže vybranou část dokumentu nebo vybraný objekt. Můžeme použít i klávesu DELETE.

 • VYMAZAT VŠE – vymaže celý obsah dokumentu.

 • NAJÍT – hledá v dokumentu podle zvolených parametrů zadaný řetězec znaků od pozice kurzoru nebo ve vybrané části dokumentu kláv. zkratka je Ctrl+F.

 • NAHRADIT – vyhledává zadaný řetězec znaků a nahradí ho novým řetězcem od pozice kurzoru nebo ve vybrané části dokumentu. Můžeme zadat parametry vyhledávání. Nahradit můžeme najednou i všechny výskyty původního řetězce. Ctrl+H.

 • PŘEJÍT NA – umožňuje rychlý přechod na požadované místo v dokumentu. Můžeme používat i klávesovou zkratku Ctrl+G nebo dvojklik do stavového řádku.

VLOŽIT (vkládání objektů do dokumentu)

 • KONEC – z nabízených přepínačů vybereme např. vložení konce stránky, zalomení sloupce, konec obtékání textu atd. na místě psacího kurzoru. Konec stránky vložíme i klávesovou zkratkou Ctrl+Enter. Chceme-li toto zalomení odstranit, nastavíme ZOBRAZIT-NORMÁLNĚ, označíme kurzorem dělící čáru a vymažeme jí klávesou DELETE.

 • ČÍSLO STRÁNKY – vkládá na vybrané místo (záhlaví, zápatí) číslo stránky v nastaveném umístění a formátu. Můžeme vložit i přes ZOBRAZIT-ZÁHLAVI A ZÁPATÍ.

 • DATUM A ČAS – vloží na místě psacího kurzoru datum a čas ve zvolené podobě a jazyce. Pokud zatrhneme „Aktualizovat automaticky“, po každém otevření dokumentu se tento údaj aktualizuje podle času v počítači. Je možné vložit i přes ZOBRAZIT-ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ.

 • AUTOMATICKÝ TEXT – vloží na místo psacího kurzoru připravený text (např. formulky v obchodních dopisech apod.).

 • POLE – pole je „rámeček“, jehož obsah se mění podle konkrétní situace (Číslo stránky, Počet stran, Datum a čas, Datum tisku …).

 • SYMBOL – nabízí seznam písem instalovaných v počítači a na místě psacího kurzoru vloží z nich zvolený symbol (např. přehlasovaná písmena, speciální znaky cizích abeced a jiné často používané a jinak nedostupné speciální znaky).

 • KOMENTÁŘ – část plochy dokumentu se vymezí pro komentář, který napíšeme.

 • POZNÁMKA POD ČAROU – vloží do zápatí zvolený symbol poznámky nebo číslování poznámek ve vybraném formátě a potom můžeme vepsat poznámku. Poznámku nebo komentář odstraníme zmazáním číselné značky na místě, kde byly vloženy.

 • TITULEK – umožňuje vkládat v jednotné formě titulky-popisky obrázků, tabulek, rovnic apod.

 • OBRÁZEK – umožňuje vložit na místo psacího kurzoru Clipart (kreslený obrázek dodávaný s programem) jakýkoliv jiný obrázek, který vyhledáme ve stromové struktuře složek v počítači, různé automatické geometrické tvary, umělecké písmo WordArt, novou kresbu, graf, obrázek ze skeneru nebo fotoaparátu. Umožňuje načíst obrázek z disku, diskety, CD i jiného počítače v síti (podle práv přístupu).

 • TEXTOVÉ POLE – vytvoří rámeček, do kterého napíšene text.

 • SOUBOR – vloží na místo psacího kurzoru jiný dokumnet, který vybereme v počítači. Tato funkce umožňuje např. spojit části dokumentu vypracované samostatně, spojit více dokumentů do jednoho apod.

 • OBJEKT – vloží na místo psacího kurzoru objekt (obrázek z galerie klipů Microsoft Clipart Gallery, tabulku nebo graf programu Excel, rovnici, WordArt – umělecké písmo apod. Tento objekt může být nový – vytvoříme si ho ve vybraném programu sami, nebo už předem vytvořený a uložený v jiném dokumentu.

 • HYPERTEXTOVÝ ODKAZ – umožňuje nastavit vybraný text jako odkaz na jiný dokument nebo WWW stránku.

FORMÁT (formátování textu a objektů)

 • PÍSMO – výběrem z nabízených možností můžeme změnit parametry: - Typ písma. - Řez písma (obyčejné, tučné, kurzíva, tučná kurzíva). - Velikost písma (zvolíme z nabízeného seznamu, nebo napíšeme vlastní velikost). - Barva písma. - Styl podtržení (jednoduché, dvojité, přerušované, podtržení slov). - Speciální efekty (vybereme zatrhnutím z nabízených možností – např. přeškrtnuté písmo, horní a dolní index, obrysové písmo, ryté písmo, kapitálky, všechna písmena velká apod.). - Tlačítkem „VÝCHOZÍ“ nastavíme parametry písma, které je potom automaticky nastaveno při startu programu Word. - Všechny atributy písma můžeme zvolit před začátkem psaní, nebo napsaný text vybereme-označíme a formátuje dodatečně. - Použitý formát zjistíme tak, že zvolíme NÁPOVĚDA-CO TO JE? a klikneme do kontrolovaného textu. - Podtržené atributy můžeme měnit i přímo tlačítky ve formátovacím pruhu ikon.

 • ODSTAVEC – nastavuje vzhled odstavce (odsazení a mezery a tok textu). Tento panel vyvoláme i výběrem této možnosti z kontextovéhe menu odstavce. - Zarovnání odstavce může mít tvar: vlevo, vpravo, na střed a do bloku. - Odsazení zleva – jak daleko od nastaveného levého okraje budou řádky odstavce začínat. - Odsazení zprava – jak daleko před nastaveným pravým okrajem budou řádky odstavce končit. - Speciální odsazení – je buď žádné, prvního řádku (podle pravidel psaní strojem je v prvním řádku odstavce souvislého textu odsazení, standardně nastavené na 1,25 cm – tuto hodnotu můžeme změnit), nebo předsazení prvního řádku. - Řádkování – nastavíme požadované vzdálenosti řádků podle nabídky nebo podle vlastních požadavků. - Mezera za a před odstavcem – nastavíme v bodech mezeru, která bude před prvním nebo za posledním řádkem odstavce a získáme tak mezeru mezi odstavci bez toho, že bychom mezi ně vkládali prázdný řádek. Kliknutím na počítadle se velikost mezery mění o 6 bodů, můžeme zapsat i vlastní požadovanou hodnotu. - Okraje odstavce a prvního řádku můžeme nastavit přímo na obrazovce na vodorovném pravítku: odsazení prvního řádku levý okraj odstavce pravý okraj odstavce Na záložce TOK TEXTU můžeme zadat např. svázání nadpisu s následujícím textem, aby byly na jedné straně, zabezpečit, aby nebyl na jedné straně pouze jeden řádek odstavce apod.

 • ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ – umožňuje použití číslovaných nebo odrážkou značených seznamů s automatickým vkládáním čísel seznamu nebo značky odrážky po zmáčknutí klávesy ENTER. Můžeme zvolit styl číslování, formát, druh odrážky atd. Číslované seznamy mohou mít i více úrovní. Jako odrážku můžeme zvolit i obrázek.

 • OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ – umožňuje orámovat stránku, vybranou část textu nebo objekt (např. obrázek) čarou zvoleného stylu, tloušťky, barvy, vložit do dokumentu vodorovnou čáru, podložit vybranou část dokumentu barevným podkladem, na který ještě můžeme dát zvolený vzorek. Příslušné tlačítko ve formátovacím pruhu ikon umožňuje zadat ohraničení. Tato funkce má i svůj vlastní panel nástrojů.

 • SLOUPCE – rozdělí formát papíru na zvolený počet sloupců, nastaví mezery mezi nimi, dělící čáry, šířku jednotlivých sloupců. Sloupce tedy nemusí být stejně široké. Při psaní potom vyplníme nejdříve první sloupec a potom přecházíme na další (jako v novinách).

 • TABULÁTORY – jsou neviditelné linky (zarážky), které vytvářejí síť shora dolů přes odstavec. Tento nástroj používáme, chceme-li text psát do sloupců přes celou šířku papíru (ne jako předchozí funkce). Protože znaky písem ve Wordu nejsou stejně široké (jsou proporcionální), v žádném případě nedosáhneme zákrytu sloupců pomocí mezerníku. Pro tuto práci potřebujeme nastavit tabulátorové zarážky. Standardně můžeme na dolním okraji vodorovného pravítka vidět nastavení tabulátorových zarážek pro zarovnání vlevo ve vzdálenosti 1,25 cm. Od jedné této značky ke druhé se dostáváme zmáčknutím klávesy TAB. Toto nastavení můžeme libovolně změnit. Můžeme nastavit více zarážek najednou, můžeme některé z nich odstranit, měnit jejich nastavení, atd. Jiným způsobem odstraníme nastavené zarážky přímo na pracovní ploše tak, že je uchopíme myší a odtáhneme pryč z pravítka. Když ukončíme řádek napsaný se zarážkami klávesou ENTER, nastavení zarážek se zkopíruje i pro další řádek. V prostoru, kde jsou nastaveny tabulátorové zarážky uživatelem, zmizí standardní zarážky. Dialogový panel pro nastavení zarážek vyvoláme i dvojklikem na dolní okraj vodorovného pravítka. Nastavujeme tyto hodnoty: - Umístění zarážky - kde na vodorovném pravítku se má umístit. - Zarovnání sloupce – na levý okraj, na pravý okraj, na střed údaje, na desetinnou čárku, jako sloupec. - Vodící znak – znak, kterým se automaticky vyplní mezery od předchozího napsaného textu po tabulátorovou zarážku. Tabulátorové zarážky můžeme nastavit i přímo na pravítku. Postupným klikáním na malé čtvercové tlačítko vlevo od vodorovného pravítka si vybereme druh zarážky a potom klikneme levým tlačítkem myši na pravítko tam, kde chceme zarážku umístit. Nastavené značky můžeme uchopit levým tlačítkem a přesouvat je po pravítku. Nelze zadat vodící znaky.

 • INICIÁLY-VELKÉ POČÁTEČNÍ PÍSMENO – Umožňuje naformátovat první písmeno vybraného odstavce, ve kterém je kurzor, na iniciálu. Vybereme styl iniciály (v textu, před textem), zadáme, přes kolik řádků bude zasahovat, jak daleko bude od ostatního textu a naformátujeme písmo.

 • SMĚR TEXTU  VELKÁ PÍSMENA – nastavuje ve vybraném textu všechna písmena na malá, velká, změní malá na velká a opačně, nastaví velké písmeno na začátku věty, nastaví u každého slova velké počáteční písmeno.

 • POZADÍ – formátuje pozadí dokumentu, barvy, vzory, přechody barev atd.

 • MOTIV – nastavuje místo bílého papíru šablonu barev, číslování, odrážek atd.

 • AUTOMATICKÝ FORMÁT

 • STYL – umožňuje nastavit styl – parametry písma, odstavce, ohraničení, číslování apod. a uložit tyto hodnoty jako styl pod zvoleným jménem stylu. Po napsání textu tento vybereme a se seznamu stylů na začátku formátovacího pruhu ikon vybereme, který styl se má na tento text uplatnit.

 • OBJEKT – funkce nabízí dialogový panel pro formátování objektu, který je vybraný (např. obrázku)

 • KOPÍROVÁNÍ FORMÁTU - „ŠTETEC“ Velice užitečné tlačítko, usnadňující práci při formátování. Chceme-li pro nějakou část dokumentu zopakovat formátování, které jsme už nastavili na jiném místě, nemusíme opět chodit do hlavního menu a tam vybírat potřebné funkce. Vybereme (začerníme) naformátovanou část dokumentu a klikneme na tlačítko KOPÍROVÁNÍ FORMÁTU. Kurzor se změní na malý štětec, kterým „protřeme“ nově formátovanou část.

NÁSTROJE

 • PRAVOPIS A GRAMATIKA (F7) – porovnává text dokumentu nebo vybrané části s obsahem hlavního slovníku. Nalezne-li podle něj chybné slovo, nabízí možnosti opravy. Můžeme si vybrat jednu z nich, můžeme zadat vlastní opravu, nebo můžeme označené chybné slovo přeskočit – ponechat v původním stavu. Můžeme zabezpečit, aby se opakovaně se vyskytující chyba automaticky opravovala stejně jako jsme opravili první výskyt. Slova, která jsme zadali jako opravu a slovník je nezná, můžeme do slovníku nově zařadit. Automatickou kontrolu pravopisu – vyhledávání nesprávně napsaných slov už při psaní můžeme nastavit v hlavním menu NÁSTROJE-MOŽNOSTI-PRAVOPIS-AUTOMATICKÁ KONTROLA PRAVOPISU. Při psaní se nesprávné slovo podtrhne červenou vlnovkou. Kliknutím pravého tlačítka do takového slova dostaneme nabídku možných oprav i další funkce.

 • JAZYK – volíme jazyk, ve kterém píšeme text. V tomto jazyce se potom provádí i kontrola pravopisu (je-li nainstalován příslušný slovník). Tato funkce umožňuje také nastavení DĚLENÍ SLOV na konci řádků (jak je široká oblast na konci řádku pro dělení, v kolika řádcích po sobě se mohou slova dělit atd.). Nikdy nedělíme slova na konci řádků ručně! Při posunu textu by se dostali na jiné místo v řádku i s dělícím znaménkem (kni-hovna).

 • POČET SLOV – statistika velikosti dokumentu ve stránkách, odstavcích, řádcích, slovech, znacích.

 • AUTOMATICKÉ OPRAVY – panel se 4 záložkami – OPRAVY, PŘI PSANÍ, AUTOMATICKÝ TEXT a FORMÁTOVANÍ. Podle nastavení kontroluje uživatele při psaní textu a automaticky opravuje chyby, které zjistí. Kromě jiného je tu nastaveno, jaký znakový řetězec se má nahradit jakým jiným řetězcem nebo jiným speciálním znakem. Opravuje i typografické chyby. Musíme si uvědomit, že editor opravuje chyby bez našeho vědomí.

 • HROMADNÁ KORESPONDENCE – funkce pro vytváření hromadné korespondence, propojení s jiným dokumentem, který je zdrojem dat, kterými se jednotlivé výtisky hromadné korespondence liší (např. jména, adresy) a tisk této korespondence.

 • OBÁLKY A ŠTÍTKY – funkce analogická jako předchozí s tím rozdílem, že nepíšeme texty ale pouze obálky a štítky.

 • VLASTNÍ – na různých záložkách umožňuje zapínat a vypínat panely nástrojů, doplňovat do panelů nástrojů další tlačítka a nastavovat mnoho dalších vlastností programu. Nové tlačítko do libovolného pruhu nástrojů doplníme tak, že ho najdeme v NÁSTROJE-VLASTNÍ a odvlečeme levým tlačítkem do pruhu.

 • MOŽNOSTI – nastavení velikého počtu různých parametrů.

 • TVRDÁ MEZERA – Předložky v, s, k, z, u, o a spojka i by neměly zůstávat na konci řádku. Zabezpečíme to tak, že smažeme „obyčejnou“ mezeru mezi touto předložkou a následujícím slovem a vložíme tam tvrdou (nezlomitelnou) mezeru kombinací kláves SHIFT+CTRL+mezerník, nebo kódem Alt+0160. Tuto tvrdou mezeru používáme např. mezi číslem a znakem %, u měrných jednotek a označení měny, u větších čísel, kde oddělujeme trojčíslí mezerou, u data, telefonního čísla apod.

TABULKA (práce s tabulkou)

 • NAVRHNOUT – změní kurzor na pero (tužku), kterou nakreslíme tabulku, jak potřebujeme (zároveň se zobrazí panel nástrojů TABULKA).

 • VLOŽIT – vytvoří novou tabulku podle zadaných parametrů (počet řádků, počet sloupců), nebo do existující tabulky doplní nové sloupce, řádky nebo buňky.

 • ODSTRANIT – celou tabulku, označené řádky, sloupce nebo buňky.

 • VYBRAT – označí (začerní) celou tabulku, řádek, sloupec nebo buňku, kde je psací kurzor.

 • SLOUČIT BUŇKY – zruší dělící čáry mezi označenými buňkami a sloučí je do jedné buňky.

 • ROZDĚLIT BUŇKY – zpátky rozdělí buňky předtím sloučené.

 • ROZDĚLIT TABULKU – rozdělí tabulku na více tabulek od řádku, kde je kurzor.

 • AUTOMATICKÝ FORMÁT – vybereme jeden z nabízených formátu tabulky.

 • PŘIZPŮSOBIT – nabízí různé úpravy výšky řádků a šířky sloupců podle jejich obsahu apod.

 • OPAKOVÁNÍ ŘÁDKŮ ZÁHLAVÍ – přesahuje-li tabulky jednu stranu, tato funkce zabezpečí, že záhlaví tabulky se bude automaticky opakovat na každé straně tabulky.

 • PŘEVÉST – umožňuje převést tabulku na text nebo text do formy tabulky.

 • SEŘADIT – funkce třídění obsahu tabulky podle zadaných parametrů ve třech vnořených úrovních.

 • VZOREC – umožňuje naprogramovat matematické a statistické funkce pro výpočty v tabulce.

 • MŘÍŽKA – je to přepínač „Skrýt mřížku“ a „Zobrazit mřížku“. Mřížka tvoří pracovní orámování buněk, sloupců a řádků a netiskne se na tiskárnu. Proto musíme v tabulce vytvořit čáry pomocí funkce orámování.

 • VLASTNOSTI TABULKY – na čtyřech záložkách umožňuje formátovat tabulku jako celek, vybrané sloupce, řádky a jednotlivé buňky.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster