KLÁVESNICE

PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

Je vstupní zařízení PC a slouží pro komunikaci mezi uživatelem a PC (zadávání příkazů a vstupních dat). Standardní klávesnice má 101-102 kláves rozdělených do 6 sekcí.

Line

HISTORIE

 • XT (83 kláves nevyrábí se)

 • AT (84 kláves nevyrábí se)

 • AT rozšířená  (101 kláves)

 • AT rozšířená pro Windows

  • 104 kláves

  • nové:

   • Windows (nejčastěji obrázek s "létajícím" oknem, funkce - zobrazení nabídky Start)

   • Aplikace - (zobrazení místní nabídky, funkce - pravé tlačítko myši)

Klávesnice

další typy:

 • ergonomická - klávesnice uzpůsobené pro co nejlepší položení ruky

 • multimediální - 107 - 120 tlačítek tlačítka navíc pomáhají ovládat multimédia (CD, ...)

 • internetová - tlačítka obdobná jako u multimediální, ale s funkcemi na ovládání internetu, pošty, ...

 • bezpečnostní - vybavená bezpečnostními prvky pro počítač (snímač otisků, čtečky karet, ...)

Line

TYPY PŘIPOJENÍ

 • DIN5 - kulatý konektor s 5 výstupy (dnes se již nepoužívá)

 • PS/2 - kulatý konektor s 6 výstupy, nejrozšířenější, od konektoru pro myš nejčastěji rozlišen barvou (shodná s koncovkou na kabelu klávesnice)

 • USB

 • Bezdrátové

Na obsah

Line

ROZLOŽENÍ ZNAKŮ NA KLÁVESNICI

ALFANUMERICKÁ SEKCE:

Obsahuje klávesy pro zápis písmen, číslic a dalších znaků. Jejich rozložení je blízké psacímu stroji. Jsou zde i řídící klávesy. Jejich funkce může být v různých programech různá. Nejčastější význam je tento:

Tabulátor

Tab - tabulátor, který přesouvá kurzor doprava za následující kurzorovou zarážku. V kombinaci s klávesou ATL slouží k přepínání mezi
spuštěnými aplikacemi Windows.

Shift

Shift - mění malá písmena na velká a naopak, umožňuje zobrazení znaků uvedených v horní části kláves a používá se i pro některé příkazy.

Ctrl

Ctrl - (control) používá se obvykle v kombinaci s jinou klávesou a umožňuje zápis a vykonání některých příkazů.

Backspace

Backspace - ruší znak vlevo od kurzoru a posouvá kurzor o jeden znak vlevo.

Alt

Alt - používá se v kombinaci s jinými klávesami a umožňuje zadání dalších příkazů.

Pravý Alt - ve spojení s jinými klávesami je možno na české klávesnici psát anglické znaky.

CapsLock

Caps Lock - nastavuje trvalý zápis velkých písmen, zapnutí indikuje kontrolka se stejným názvem, která je uložená v pravém horním rohu klávesnice v sekci indikátorů.

Enter

Enter - ukončuje zadání dat nebo příkazů a odesílá je na uložení nebo vykonání. V textových editorech vytváří nový odstavec.

 

Mezerník

Space Bar - mezerník

Alfanumerická sekce obsahuje klávesu pro zobrazení hlavního menu START operačního systému Windows.

SEKCE ŘÍZENÍ POHYBU KURZORU:

Je umístěna vpravo od alfanumerické sekce. Slouží pro ovládání pohybu kurzoru po obrazovce.

doleva

LEFT - přesouvá kurzor o jeden znak vlevo

Doprava

RIGHT - o jeden znak vpravo

Nahoru

UP - o jeden řádek nahoru

Dolů

DOWN - o jeden řádek dolů

PageUp

Page Up - přesune kurzor o jednu obrazovku (stránku) nahoru.

PageDown

Page Down - o jednu obrazovku (stránku) dolů.

Home

Home - přesouvá kurzor na začátek řádku.

End

End - přesouvá kurzor na konec řádku.

CtrlHome

CTRL+Home - přesouvá kurzor na začátek dokumentu.

CtrlEnd

CTRL+End - přesouvá kurzor na konec dokumentu.

Insert

Insert - přepínání režimu vkládání a přepisování, nový text se vkládá mezi původní nebo ho přepisuje.

Delete

Delete - ruší znak, na kterém je kurzor (text vpravo od kurzoru).


Kombinace CTRL+ALT+DELETE restartuje počítač, u vyšších verzí operačního systému Windows zobrazuje panel pro přihlášení k práci, ukončení aplikací, ...

NUMERICKÁ SEKCE:

Je umístěna v pravé části klávesnice. Pracuje jednak v režimu numerickém (když je zapnuto NUM LOCK) nebo v režimu řízení pohybuNumLock kurzoru po obrazovce, stejně jako předešlá sekce. Zapnutí NUM LOCK je indikováno světelnou kontrolkou v indikátorové sekci. Klávesy +,-,/,*, ENTER pracují v obou režimech stejně. Tuto sekci používáme přednostně když zapisujeme hodně číselných údajů.

SEKCE FUNKČNÍCH KLÁVES:

Tvoří ji 12 kláves podél horní hrany klávesnice. Umožňuje zadávat složitější příkazy stisknutím jediné klávesy. F1 je obvykle nápověda. Funkce jsou v různých uživatelských programech různé.

F1 ... F12

SEKCE SPECIÁLNÍCH KLÁVES:

ESC

ESC - způsobuje ukončení, přerušení vykonávaného příkazu.

PrintScreen

PrintScreen - snímá momentální obsah obrazovky jako obrázek.

Pause/Break

Pause - slouží pro pozastavení činnosti počítače. Práce se obnoví stisknutím libovolné klávesy.

Break - používá se v kombinaci s CTRL. Jejich současné stisknutí způsobí ukončení činnosti právě vykonávaného příkazu.

ScrollLock

ScrollLock - zapíná a vypíná rolování obrazovky.

SEKCE INDIKÁTORÙ:

V pravém horním rohu klávesnice jsou umístěny 3 nebo 4 svítivé diody - indikátory, kontrolky:

 • NumLock

 • CapsLock

 • ScrollLock

 • Power (on line)

Indikátor svítí, byla-li stisknuta příslušná klávesa se stejným jménem.

QWERTY (" qwerty " - prvních 5 znaků na alfanumerické části) - rozložení znaků pro psací stroje a nyní i počítače z konce 19. století

Problémy:

 • záměna písmen Y a Z

 • drobné rozdíly v symbolech

Mapa Znaků - v operačním systému Windows pod Příslušenstvím-systémové nástroje je mapa znaků umožňující vkládání znaků které na klávesnici přímo nejsou

Line

ÚDRŽBA

 • klávesnici je třeba čas od času vyčistit, nejlépe je to za pomoci vysavače a čistících prostředků na plast (ne písek!!!)

 • vždy čistíme klávesnici odpojenou od počítače

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 03.12.2004

webmaster